SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
FrŤre Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
29-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige DrieŽenheid.
Heilige DrieŽenheid. Een God in drie personen. En toch een eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat belijden wij vol geloof in  het maken van het kruisteken: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Inderdaad,vol geloof, want geen mensenverstand zal dit kunnen bevatten. Hoe willen wij ook de grootheid van God, de alles omvattende God kunnen begrijpen? Hij de Schepper van het universum, en wij , schepselen op de aardbol, een van de vele planeten, bewegend in het grote universum. De grootheid van God is niet te bevatten. De grootheid van God, die liefde is, heeft zich bekommert en bekommert zich nog om de kleine mensen hier op aarde. Onze aarde heeft een bijzonder plek in zijn liefde, zodanig, dat hij niet wil dat we verloren gaan, maar zelf mens werd om ons te redden. Zozeer heeft God ons lief, dat hij zich klein gemaakt heeft om mens te worden en zichtbaar over de aarde te wandelen. De Heilige drieŽenheid, de Heilige drievuldigheid In Vader, Zoon en Heilige Geest, is voor ons niet te begrijpen, maar Jezus heeft het ons wel duidelijk gemaakt. Als we lezen in de bijbel; Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen  en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei: Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij heeft gezien heeft ook de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is. Hier doet Jezus een beroep om te geloven, niet alleen aan Filippus, maar ook aan ons. Verder op zegt Jezus: Geloof me:Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. In het begin van Jezus openbaar leven, zijn we ook getuigen van ťťn God in drie personen. Namelijk bij Jezus doop in de Jordaan. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,opende de hemel zich voor hem(Johannes) en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem : dit is mijn geliefde Zoon , in hem vind ik mijn vreugde. Het is en blijft een groot mysterie, dat niet uitgelegd kan worden en alleen in groot geloof dienen te aanvaarden, zoals zovele geheimen die Jezus ons bracht, in geloof aanvaard dienen te worden. Wie in mij gelooft zal eeuwig leven. Velen hebben het geprobeerd,maar kwamen er niet uit. Zoals de legende ons verhaalt van de grote Augustinus, die op een dag langs het strand wandelde en peinsde en nadacht over dit grote geheim. Plotseling zag hij een klein jongetje , die een kuiltje maakte in het zand. Met een schelp liep hij naar de zee en schepte water, dat hij in het kuiltje goot. Augustinus vroeg hem verbaasd, wat hij aan het doen was. Het jongetje antwoordde:ik wil het water van de zee in dit kuiltje gieten. Augustinus zei echter, maar dat is toch onmogelijk, de grote zee in dat kleine kuiltje te doen? Het jongetje antwoordde: inderdaad is dit onmogelijk, evenals het onmogelijk is de grootheid van God in een mensenverstand te bevatten. En plotseling was het jongetje weg. Alsof het ons zeggen wil, tracht niet dit grote geheim te ontrafelen, want dat is onmogelijk. Hier wordt een groot geloof gevraagd, om te accepteren, al kunnen we het niet begrijpen. Ik geloof in God de Vader, schepper van het hele universum,in God de Zoon, die mens werd om ons mensen te verlossen van de zonden, in God de Heilige Geest, die naar ons gezonden werd om het vuur van Gods liefde in ons te ontsteken. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  AMEN.

29-05-2010, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
23-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En ze werden vervuld van de H. Geest
En ze werden vervukd van de H. Geest. Vandaag op het feest van Pinksteren vieren we het feest van de nederdaling van de H. Geest. En in ons geloof weten we dat Hij niet alleen toen maar ook nu opnieuw   over ons nederdaalt. Ok uiterlijk is het niet zichtbaar zoals toen bij de Apostelen. Maar als wij ons hart en geest voor Hem openstellen, dan komt Hij ook bij ons.
 Ook nu zal Hij ons duidelijk maken de blijde boodschap die Jesus verkondigd heeft en voor alle mensen en volken bestemd is.  Doorheen de wisselvaligheden van zijn geschiedenis wordt ieder volk zich bewust van zijn oorspronkelijke eenheid. Gelijdelijk aan verkrijgt het zo zijn eigen uitzicht. Doorheen  de ontwikkeling van de wereldcultuur worden alle volken zich op hun beurt bewust van de fundamentele eenheid van de mensheid. Langs deelname aan internationale organismen trachten zij de nodige universele structuren te scheppen om deze eensgezinde mentaliteit te bevorderen.  Van de verwaring van Babel naar de eenheid van alle volken.De VN is een prachtig orgaan om de eenheid te bewerkstelligen. Maar helaas  is het nog steed doorspect van nationalisme en egoÔsme. Wat zou het prachtig zijn als dit opzij geschoven wordt  en men alleen aandacht heeft om te komen tot eenheid en verbroedering
 Bij babel werd verwarring gebracht door hoogmoed en ruzies. Niemand verstond elkaar meer en werden allen verspreid over de gehele aarde.  Met het Pinksterfeest proeven we weer de eenheid die de H. Geest terweeg bracht want de Apostelen waren allen Galileeers maar door de komst van de H Geest verstond ieder hen in zijn eigen taal tot grote verwondering  Toen de dag vanPinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel  een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen  hun iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden a
llen vervuld van de H. Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volken onder de hemel. Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde ieder  hen in hun eigen taal spreken. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering; Maar zijn al die daar spreken  dan geen Galileeers ?  Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in hun eigen moedertaal? Ok van alle talen die over de hele wereld gesproken wordt  is het Engels de wereldtaal zodat iedereen verstaat wat  gezegd wordt. Altans degene die Engels kennen. Want niet iedereen kent engels Maar er zijn tekenen die iedereen verstaat. Zoals bij de Christenen uit alle delen van de wereld begrijpt en verstaat de viering van eucharistie of avondmaal. Dit is wat ons Christenen bind tot eenheid in Christus. Ja moge allen een zijn ,om de stad Gods het nieuwe Jeruzalem te bewonen. Van de verwarring van babel naar de eenheid in het nieuwe Jeruzalem.

23-05-2010, 16:49 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
Vlak voor zijn Hemelvaart gaf Hij  zijn leerlingen de universele opdracht in zijn Naam  het heil te verkondigen en ervan te getuigen in de kracht van zijn Geest Als hogepriester van het nieuwe verbond zegende Hij hen en in hen deKerk, die met vreugde en lofprijzingen zijn wederkomst zal verwachten. Maar eerst moesten zij inJeruzalem de komst van de H. Geest afwachten, wat we zien gebeuren op het feest van Pinksteren. Daarom zend ik tot u wat door mijn Vader is beloofd; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust. Zoals Hij op een andere plaats zegt; Ik zal u mijn Geest zenden en die zal u alles leren.Zowel de handelingen1;1-11 als het evangelie van Lucas verhalen ons de gebeurtenis van Jesus Hemelvaart. Bij Lucas lezen we: Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij BethaniŽ; Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen en Hij werd ten hemel opgenomen. En in de handelingen lezen we; Hij werd ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk ontrok Hem aan hun ogen. Als eerste onder de mensen is Christus Jesus  in zijn sterfelijk lichaam triomfantelijk opgevaren ten hemel. En we weten dat ook bij ons eens deze verrijzenis  en ten hemel opgenomen worden zal gebeuren Het lijkt of Jezus ons verlaten heeft, maar dat is niet zo Er staat niet voor niets een wolk omtrok Hem aan  de ogen. Dat betekent, dat Hij wel bij ons is maar onzichtbaar. Ten slotte, zoals Paulus zegt;  is Hij het Hoofd van de Kerk en zijn wij zijn ledematen. Ook wij krijgen de universele opdracht zijn heil te verkondigen en zijn Naam aan alle mensen, alle volken bekend te maken. De Heilige Geest zal ons de kracht geven en inzicht te geven van hoe. Maar wij moeten wel zijn komst afsmeken, wat we in deze 10 dagen doen Kom o H. Geest,  daal op ons neer, geef ons de kracht, versterk ons geloof en beziel ons met het vuur van uw liefde. En vooral in deze dagen hebben we Hem heel, heel hard nodig. De vele mistoestanden  begaan door sommige leden van Christus kerk schept verwarring zodanig dat de kerk aangevallen wordt. Maar er wordt wel eens vergeten, dat wij allen de kerk zijn verbonden met Christus. De vijanden van de kerk denken dat ze de kerk nu ten ondergang kunnen leiden, maar dat zal niet lukken ondanks de fouten en de zonde, zal de Kerk van Christus niet ten ondergaan, misschien dat de groep kleiner wordt, maar zal weer verrijzen en herrijzen, Want de Heer laat zijn Kerk niet ten onder gaan. Zoals Hij zelf zegt: Ik blijf met u tot het einde der tijden. Het is aan ons de opdracht, te laten zien dat Jezus steeds weer opnieuw triomfeert en met Hem ook Zijn Kerk. ik wens u allen een goede voorbereiding voor het Pinksterfeest.

13-05-2010, 18:15 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
02-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag  de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon:"  Zie hier Godswoning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn , en Hij-God met hen-, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij." En Hij die op de troon  is gezeten sprak:"Zie, Ik maak alles nieuw." Hoe prachtig is deze tekst van vandaag op de vijfde  Zondag uit de openbaring van Johannes. Zie ik maak alles nieuw . Ja ooit zal God alles nieuw maken. De voltooÔng  Godskoninkrijk op aarde. Die Jezus begonnen is toen Hij op aarde kwam. Nu nog moeten we door alles heen, al de ellende droefnis en het afscheid nemen van onze dierbaren.Maar eens zullen we in de glorie van God herenigd worden, en het vergankelijke wordt onvergangelijk Al ondervinden we nog zoveel tegenslagen in ons leven, niet bij de pakken neerziten, zoals Frere Roger zegt, ga  op weg, vervolg je tocht, zet de ene voet voor de ander en trek verder, van twijfel naar geloof. Leg een vuur aan, zelfs met de doorntakken die je verwonden. Ja veel pijn, leed en tegenslagen ontmoeten we op onze levensweg, maar twijfel niet  richt je ogen omhoog  naar Hem , die je ziet en helpen  zal , als je maar gelooft in hem en vol vertrouwen bent, dat Hij alles ooit weer ten goede zal keren. Ja, ooit zal de voltooÔng daar zijn, het nieuwe Jeruzalem, de stad Gods, het koninkrijk van de Heer waar wij allen in eeuwige vreugde en glorie zullen leven en geen pijn en verdriet meer zal zijn.

02-05-2010, 15:33 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

FrŤre Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige DrieŽenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hevo61
  www.bloggen.be/hevo61

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liefdenetwerk
  www.bloggen.be/liefden

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  frankloopt
  www.bloggen.be/franklo


  We zijn de 33de week van 2018

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!