SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
31-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Geest des Heren heeft alles nieuw gemaakt.
De Geest des Heren heeft alles nieuw gemaakt. Op deze Pinksterdag gedenken we niet alleen, maar vieren we ook de komst van de Heilige Geest. Ook nu telkens opnieuw daalt de Geest van de Heer over allen die ontvankelijk zijn voor Hem. Zalig , zij die geloven in de Heer, want ook zij zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Zijn vuur van liefde, kracht en wijsheid zal ook ons overschaduwen, niet zoals de eerste keer in een hevige wind, maar in stilte komt Hij tot ons, om ons opnieuw te bezielen. Na  het dramatisch levenseinde van Jezus sloten zijn leerlingen zich af, bang en beschaamd, verward en ontmoedigd. Maar de Heilige Geest schonk hen het vuur om te spreken over hun verrezen Heer, het enthousiasme om vrijmoedig te getuigen van Gods grote daden. Hoe zijn wij? Durven ook wij naar buiten te treden om onbevreesd te getuigen van onze verrezen Heer, of kruipen we in onze schulp, door de angst, wat zullen de mensen wel zeggen van ons?  In onze welvaartstaat, waar bijna iedereen het goed heeft, wordt haast niet meer aan God gedacht. We hebben het goed en dan is er voor Hem geen plaats meer. Helaas. Durven wij met de kracht van de Helige Geest te getuigen en  de mensen erop te wijzen, dat er meer is dan  onze welvaart, die vergankelijk is. namelijk het onvergankelijk eeuwig leven, dat over de dood heenrijkt. Dat leven, waar de dood niets meer over te vertellen heeft, want Jezus heeft de dood overwonnen, zodat wij niet meer sterven, maar eeuwig leven. Toen de apostelen op  de eerste Pinksterdag door het vuur van de Heilige Geest bezield werden, kwamen ze onbevreesd naar buiten en spraken de mensen toe. Opnieuw gebeurde een groot wonder. Want allen konden hen in hun eigen taal verstaan. De verwarring van Babylon, dat de mensen elkaar niet verstonden, werd hier doorbroken. De apostelen spraken in verschillende talen, zoals door de Heilige Geest werd ingegeven. Maar allen uit verschillende volken, die in Jerusalem te samen waren hoorden hen in hun eigen moedertaal spreken en konden hen duidelijk verstaan . Toen de dag van   Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Er verschenen aan hen een soort van vlammen, die zich als vurige tongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begon op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals door de Heilige Geest werd ingegeven. De mensen waren  buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allen Galileeërs, die daar spreken Hoe kan het dan dat wij hen allen in onze eigen moedertaal horen? Het moet wel zeer indrukwekkend geweest zijn, daar in Jerusalem. En het had heel veel succes. Want op die dag werden er ongeveer drieduizend mensen gedoopt. Ook wij zijn gedoopt met water, maar ook gedoopt in de Heilige Geest. Steeds moeten we ons laten bezielen door die Heilige Geest. Ieder christen heeft een opdracht gekregen. Uittreden uit jezelf, het loslaten van de veilige beschutting, om naar de andere mensen toe te gaan. Levende getuigen zijn  van onze verrezen Heer Jezus Christus, ons niet laten afschrikken, door wat dan ook. De boodschap van Jezus verspreiden, de boodschap van liefde, vrede, verzoening, hoop en vertrouwen. Hoop brengen naar een wereld waar lijden,ongerechtigheid en wanhoop het uitzicht  op een vreugdevolle toekomst verduisteren. Wij moeten geloof en vertrouwen brengen naar een wereld die het bestaan van een goede God ontkent, die vergelding eist waar enkel vergeving een oplossing biedt, die zinloosheid, zelzucht en ontmoediging voorhoudt en daardoor het diepe middelpunt van alle leven - de goedheid- blokkeert. Door onze uitstraling door woord en door daad, dienen we te trachten, deze blokkade op te heffen; moeten we hen laten zien, dat er wel degelijk een goede toekomst in het verschiet ligt. De helpende hand door ons hart aangeboden, kan wonderen verrichten. Zoals  Paulus zegt: De vrucht van de Heilige Geest is liefde, vreugde,vrede, geduld,vriendelijkheid, goedheid, trouw,zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken En zij die bij Jezus horen, heben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de Geest,  willen we ook leven volgens de Geest. Wij moeten streven naar een wereldwijde verbondenheid zonder zelfzucht. Een leven geleid door en volgens de Heilige Geest. Zorgen wij dat wij openstaan voor de Heilige Geest en ons door Hem laten bezielen.

31-05-2009, 14:48 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
24-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar ga ik voor.
Durven en kunnen we dat met heel ons hart zeggen: daar ga ik  voor. Voor het koninkrijk Gods. Levende getuigen te zijn, doordrongen van een diep geloof in Hem. Geloof en vertrouwen in Godshelpende hand in ons leven? Te getuigen van Godsonmetelijke liefde en barmhartigheid. Hij is niet die strenge God zoals vroeger wel eens werd gezegd, maar een bezorgde, barmhartige, zorgzame en liefdevolle Vader die zijn kinderen nooit of te nimmer in de steek laat. Hij is zeer bezorgd voor ons allen. Dat heeft Hij laten zien in Jezus Christus die Hij naar ons toegezonden heeft en Hij heeft getuigd van de liefde van de Vader voor ons allen. Hij heeft zelfs zijn leven voor ons gegeven, om te laten zien hoezeer Hij ons liefheeft. Wij gaan daarvoor. hiervan getuigen te zijn voor alle mensen. De  Heilige Geest zal ons zeker daartoe helpen. Vandaag heb ik mogen meemaken in onze parochie dat 19 kinderen het Heilig Vormsel mochten ontvangen. Het Heilig Vormsel, waar bij de Heilige Geest werd afgeroepen, om deze kinderen inzicht, wijsheid en kracht te schenken, de weg te gaan, die Jezus ons is voorgegaan. namelijk de weg van de vrede, liefde, saamhorigheid en hulpzaamheid voor de ander. Ze werden gezalfd met de olie die, als betekenis heeft als bron van licht, verzorgende olie, als bron voor de zorg voor de ander, geurende olie, als bron van gastvrijheid, voedende olie, als bron van voedsel, brood voor elkaar, een schakel in het geheel. Hebben wij niet allen ooit in ons leven dit vormsel ontvangen om bezield te raken door het licht en vuur van de Heilige Geest? Het vuur dat als een brandend licht in ons leven moet zijn en dit licht aan elkaar door te geven? Niet verstoppen onder de korenmaat, maar op de kandelaar, zodat het schijnt voor iedereen. Nu wij Pinksteren naderen, bidden en smeken we dat de  Heilige Geest opnieuw over ons mag komen, om het vuur dat mischien wat verzwakt is of misschien zelfs gedoofd, dat dit vuur opnieuw in ons binnenste ontstoken mag worden en een helder licht mag zijn voor allen. daar willen wij voor gaan. Het vuur brandend te houden. Geef ons kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur. Waai vol, blaas de geur in ons leven. Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. Daal neer, vervul, breek in, raak aan. Maak zacht Heilige Geest. En Jezus heeft het aan ons allen beloofd de helper, de Heilige Geest te zenden, niet alleen aan de apostelen, maar ook aan ons. Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat ik jullie opdraag. En Ik zal de Vader vragen, jullie een andere helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen,  omdat  ze Hem niet ziet en niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Met hemelvaart is Hij wel van ons heen gegaan, maar Hij laat ons nooit en te nimmer alleen. Door de Heilige Geest komt Jezus weer onder ons en in ons. En zal altijd bij ons zijn. De Heilige Geest zal ons opnieuw vormen en Jezus opnieuw leren kennen en beminnen. Hij zal ons helpen, dragers te zijn van Jezus boodschap en deze boodschap door tegeven als zijn levende getuigen. Daar gaan wij voor.

24-05-2009, 14:31 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
21-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al heeft Hij ons verlaten.

Jezus is opgenomen bij de Vader, maar dat betekent niet het einde van het goede dat God met Hem begonnen is.Vandaag worden wij opgeroepen om met zijn werk, waar Jezus mee begonnen was, verder tegaan.De verrezen Heer zal ook in deze tijd met ons meewerken en ons de kracht schenken om van Hem te getuigen. Twee keer verliezen de apostelen Jezus. De eerste keer bij zijn dood aan het kruis. De tweede keer bij zijn hemelvaart. maar wel een groot verschil. De eerste keer waren ze diep bedroefd , dat Jezus nu dood is. Maar de tweede keer is bij het verdriet, dat ze Hem weer kwijt zijn ook de vreugde dat Hij niet dood is maar leeft. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Neen, door de Heilige Geest leeft Hij onder ons en zelfs in ons. Hij is voor altijd bij ons tot aan het einde der tijden. In de handelingen der apostelen lezen wij in hoofdstuk 1, vers 1-11 Na zijn lijden en dood heeft Hij herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God. Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnen kort  worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Toch hadden de leerlingen een heel vreemde vraag voor Hem. Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten  wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Bij hun, zoals zovelen in Israël, leefden nog steeds de gedachten, dat de Romeinen verdreven zouden worden, en in Israël het koningschap hersteld zou worden. Maar dat was niet de opdracht, die Jezus van zijn Vader kreeg. Inderdaad Christus is wel koning, maar zoals Hij voor Pilatus getuigde, die Hem de vraag stelde: Dus koning zijt Gij. Jezus antwoordde: Gij zegt het. Ja koning ben ik, maar mijn rijk is niet van deze wereld.
Ja Christus is wel degelijk Koning. Koning van het hemels koninkrijk, dat over de gehele aarde verbreid zal worden. Niet het koningschap van Israël,  maar Christus koninkrijk over de gehele aarde. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde der aarde. Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hun wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden  bij hen. Ze zeiden: Gallileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen zal op dezelfde wijze terug komen als jullie Hem naar de hemel hebben zien opgaan. Toen herinnerden de apostelen zich wat Jesus hun had gezegd, namelijk in Jeruzalem te blijven tot de Heilige Geest aan hun geschonken zal worden en zij keerden naar Jeruzalem terug om af te wachten, wat er verder zou gebeuren. Als eerste onder de mensen is Christus in zijn sterfelijk lichaam, dat onsterfelijk werd triumfantelijk opgestegen ten hemel. en deelt daar met zijn Vader alle glorie en macht. Deze dag is echter ook voor ons een dag van triomf. Want met Christus zijn wij verrezen, en door zijn hemelvaart  wordt ook ons lichaam verheerlijkt. Reeds nu delen we in deze kracht die sterker is dan de dood. Christus heeft de dood overwonnen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor ons allen.  Wie in MIj gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En wie in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Ook al moeten wij allen sterven, de dood is niet het einde, maar het begin van een nieuw leven, het eeuwig leven. Blijf niet naar de hemel staren, maar kom in actie.  Wij hebben de opdracht om Christus hemelskoninkrijk hier op aarde voort te zetten en te verbreiden. Zodat allen zijn Heerlijke naam en zijn onmetelijke liefde voor ons allen bekend wordt onder alle mensen. Wij moeten het uitdragen en moet van ons afstralen. We hebben wel de hulp nodig van de Heilige Geest. Nu we gekomen zijn in de noveen van 9 dagen voor Pinksteren, is het een mooie tijd, om zijn komst vurig af te meken, zodat de Heilige Geest, zoals op de eerste Pinksterdag over de apostelen neerdaalde, Hij ook over ons zal neerdalen met zijn wijsheid en kracht. Want ook wij hebben de Heiilige Geest hard, hard nodig. Hij moet ons opnieuw bezielen met zijn vuur, opdat, wij geheel vervuld raken en zo meewerken aan het koninkrijk Gods.

21-05-2009, 15:09 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
20-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overvloed vinden in de woestijn.
Overvloed vinden in de woestijn: is dat jou wel eens overkomen? In ons leven dat dikwijls op een woestijn lijkt hebben we wel hier eens gezocht naar de oase, waar een rijke bron te vinden is. De bron van Gods liefde voor ons, dat onze dorst zal lessen na het vele dwalen. Psalm 63 verhaalt ons over het zoeken naar God, om onze dorst te lessen.

God, U bent mijn God, U zoek ik, naar U smacht mijn ziel,naar U hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
In het heiligdom heb ik U gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven. Liggend op mijn bed denk ik aan U, wakend in de nacht prevel ik uw naam.U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan, laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard. Maar de koning zal zich verheugen in God wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –leugenaars wordt de mond gesnoerd.

Diep in ieder mens leeft het kwellend verlangen naar het absolute, dat nooit helemaal vervuld kan worden. De ervaring van  de psalmist in de woestijn, de ontdekking dat God degene is, die onze dorst verorzaakt, is misschien wel één van de ervaringen die onze tijd het meest nodig heeft. "Naar u smacht mijn ziel" God laat zich juist vinden in de ervaring van het tekort, het onvervuld verlangen. Hebben wij soms ook niet het gevoeel van een grote leegte? Wat doen we dan? Gaan we deze leegte vullen met verstrooingen, die echter het verlangen niet bevredigen. Er is maar één die onze verlangens kan vervullen.

20-05-2009, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
19-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer is waarlijk verrezen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Met dank aan Mieke Mantel voor deze foto. Ja, waarlijk, de Heer is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Is voor ons gestorven en de derde dag verrezen. Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven.

19-05-2009, 09:30 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Tags:De Heer is waarlijk verrezen Alleluja.
17-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkondigt het met blijdschap: de Heer heeft zijn volk verlost.
Deze openings tekst van de zesde zondag van Pasen is van Jesaja 48,20. 6 zondagen lang zitten we in de feestvreugde van het Paasfeest voordat we Christus hemelvaart gaan vieren op a.s. donderdag. De Heer heeft zijn volk verlost. De lezingen van vandaag staan in het teken van de liefde. zowel de brief van Johannes, als zijn evangelische boodschap En als tussenlezing komt Petrus aan het woord van zijn bezoek aan Cornelius. Waar hij uitgebreid vertelt over de verrezen Heer en terwijl hij sprak kwam de Heilige Geest met zijn gave over hen. Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar  Petrus deed hem opstaan en zei: "Sta op, ik ben ook maar een mens."Petrus nam het woord en sprak: n"Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk dan ook, ieder die hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.."terwijl Petrus nog zo aan het spreken was kwam de Heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. Dit was een duidelijke teken van God dat niet alleen voor de gelovige Joden, maar ook voor de heidenen De boodschap van Jezus bestemd was en zij evengoed volgelingen van Jezus konden zij. Niemand, maar dan ook miemand mag uitgesloten worden en dat Begreep Petrus heel goed. De gelovigen uit de besnijdenis die met  Petrus waren meegekomen waren stonden  verbaasd  dat ook over de heidenen de gaven van de Heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken.. Toen zei Petrus: "Kan iemand nog het water weigeren zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de Heilige Geest ontvangen hebben?"En  hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. Zo groot is Gods liefde, dat ieder die naar Hem verlangt zijn genade in overvloed te geven.Ja Gods liefde voor ons is onmetelijk groot en zo komen we bij de apostel Johannes terecht die getuigenis over Godsliefde aflegt. God is liefde zegt Johannes.Johannes ook wel de apostel van de liefde genoemd, maakt in zijn brief duidelijk dat de liefde van God onze diepste grond van ons handelen moet zijn. Vrienden. Laten wij elkander liefhebben  want de liefde komt van God. De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde en die liefde God is. heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven. Joh. eerste brief 4,7-10  God is liefde. Wie de liefde niet kent, kent God niet. Zo geeft Johannes aan, dat wij , wanneer wij Christus leerlingen willen zijn het grootste gebod van Christus in acht dienen te nemen. Elkaar in Christus liefhebben.  Jezus heeft zich voor ons opgeofferd uit liefde voor ons, zodat wij in Hem gelukkig zouden worden, bevrijd van de zonden. Hij is niet de strenge God, maar een liefdevolle God, die ons allen liefheeft en ons allen wil redden. Wij moeten doordrongen raken van Godsliefde en van daaruit leven. En deze liefde uitstralen naar anderen, zodat ook zij Godsliefde mogen ervaren. Christus zelf gaf ons zijn gebod om elkander lief te hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Het is het enigste gebod dat Hij ons gaf, waarin alles in opgesloten ligt. Wie de liefde heeft, doet de ander geen pijn, gebruikt geen geweld, is rechtvaardig en vergevingsgezind. En wil alleen verzoening en geen strijd. In  het evangelie van Johannes van vandaag lezen we hoe Jezus van ons vraagt om elkander lief te hebben.  Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefe blijf. Dit zeg ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt. Joh.15,9-17 Elders gaat Jezus nog verder. Hij verlangt zelfs van ons dat wij ook onze vijanden liefhebben. Geen haat met haat vergelden, maar haat met liefde vergelden. Vergevingsgezind zijn tegenover onze vijanden, hoe moeilijk het ook kan zijn. Jezus zelf had ook vijanden, maar Hij haatte ze niet. Hij vergaf ze. En bad ook voor hen. Vader, Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bid voor hen die u vervolgen, of u bespotten omdat je gelooft In God en zijn eniggeboren Zoon, die Hij naar de aarde stuurde om allen te redden en te verlossen. Zoals Jezus voor ons was, zo moeten wij ook voor elkaar zijn. Vergevings en verzoeninggezind zijn. Liefdevol en vol mededogen. Want zij kennen Christus liefde nog niet. Wij moeten het hun laten zien. Heb elkander lief, zoals ik u heb liefgehad.

17-05-2009, 14:12 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
16-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God vinden betekent niet de aarde ontvluchten
God vinden betekent niet de aarde ontvluchten, integendeel zelfs we zullen midden in de aarde moeten staan Om als Christus leerlingen de gehele aarde zijn blijde boodschap te brengen van vrede, liefde en verzoening. W e dienen te zijn als pelgrims die op aarde de pelgrimage van vertrouwen te volgen. De weg, die Christus ons gewezen heeft En deze kunnen we vinden in zijn Woord opgetekend in de bijbel. Afgelopen jaar was in Belgie de Europese jongerenontmoeting in Brussel , geleid door de broeders van Taize.Onvergetelijk waren die dagen voor de jongeren. Verbroedering en vriendschap werden daar opgebouwd en het geloof in de verrezen Heer werd opnieuw in hun hart herboren en verdiept. Velen zijn na die dagen weer enthousiast naar huis teruggekeerd met de boodschap vrede , verzoening en liefde in hun eigen woonplaats uit te dragen. Vrede, verzoening en liefde voor alle volken, zodat alle tegenstrijdigheden en verdeeldheid en egoïsme van deze aarde verdwijnt. Geen oorlogen meer, geen terroristische aanslagen, maar vrede, eenheid en verbroedering  tussen en onder alle volken. In Brussel werd ook de brief van Frerè Alois vanuit Kenia gebruikt voor overdenking en als meditatie. Daarom zal hier ook enkele aanhalingen uit deze brief terug te vinden zijn. Wij als christenen moeten dus niet de aarde ontvluchten, maar er middenin staan. Wij zijn er voor bestemd Christus Naam te verbreiden en zijn boodschap te verspreiden. Het moet van ons afstralen. Zijn boodschap vinden we in de bijbel, waarin zijn Woord opgetekend staat. Ons geloof in Hem verdiepen en ons eigen te maken Blijf er echter daarin niet alleen staan, We moeten elkaar helpen ter ondersteuning en elkaar stimuleren. Willen we de vrede van Christus brengen, dan moeten we eerst vrede in ons eigen hart brengen.
Zoals Ambrosius zegt: Begin in jezelf aan vrede te werken en als jezelf tot vrede bent gebracht, zul je deze vrede uitdragen aan anderen. Vrede in ons hart daar gaat het om. God zelf schenkt ons die vrede,. Ook Jesus spreekt daarover, wat  we kunnen lezen bij Johannes hoofdstuk 14  vers 27
Ik laat jullie vrede na;mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Deze woorden van Jezus zijn niet alleen tot de apostelen gesproken maar ook uitdrukkelijk tot ons. Mijn vrede geef ik jullie. Wanneer deze vrede van Christus ten volle in ons hart is en deze over de hele aarde verspreiden, dan zal het aanschijn van de aarde vernieuwen.Pelgrimage van vrede envertrouwen over de gehele aarde. Deze pelgrimage helpt ons ons geloof te verdiepen en ons in one samenleving gestalte te geven aan verbondenheid.  Belangrijk is steeds weer terug te keren naar de Bron. vlak bij ons en zelfs in ons. Zij is te vinden in persoonlijke verbondenheid met Christus. Deze bron in ons steeds weer voeden met Zijn Woord, het Woord van Christus, de Zoon van God Het woord van God verenigt ons en overstijgt alle verdeeldheid. Luisteren we elke dag opnieuw naar Zijn Woord. Woorden van liefde. Hij brengt ons dan weer tot leven. Samen zijn in zo'n mooie onderlinge verbondenheid geeft hoop voor ons persoonlijk leven, voor de maatschappij en de wereld. Deze verbondenheid opent voor ons een nieuwe manier om God te begrijpen. Niet de aarde ontvluchten maar midden in staan en door onze manier van leven laten uitstralen Gods onmetelijke liefde voor allen. Dat allen Hem mogen leren kennen, Hem aanvaarden en Hem liefhebben.

16-05-2009, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  frankloopt
  www.bloggen.be/franklo

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  muntenverzamelen
  www.bloggen.be/muntenv

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tamme_ratjes
  www.bloggen.be/tamme_r


  We zijn de 08de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!