SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
23-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het ware licht in deze wereld.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Zo begint het Johannes evangelie. Hij beziet het Woord allereerst in zijn eeuwigheid. Door het Woord brengt Hij alles tot stand. En het Woord is vlees geworden en kwam Gods Zoon als mensgeworden Woord wonen onder de mensen. En met Hem geeft Hij alle mensen zijn  licht en leven. In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. We zien het in Israël, dat ze Hem niet aannamen en veel tegenstand boden. We zien het ook nu, dat er nog veel duisternis heerst en dat er veel tegenstand geboden wordt.  Ook nu wordt Christus niet overal  aanvaard. Terwijl wij toch alleen gelukkig kunnen worden als we het licht aanvaarden en de Heer als onze herder en redder willen zien. Maar we zien ook, daar waar het licht van Christus gebracht is, het weer mistig wordt en duister. door de manier van leven. Men denkt dat er zoveel mogelijk naar gestreefd met worden naar het geluk hier op aarde. Zo veel mogelijk als kan lux te leven en daardoor vergeten wat het belangrijkste is voor  nu en de toekomst. Opnieuw moet het licht door deze mist heendringen.  Wij christenen moeten getuigenis afleggen zoals de gezondene van God: Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot  getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Na hem hebben ook de apostelen van Hem getuigenis afgelegd aan alle vokeren, in die tijd bekend.Maar ook nu nog zijn er velen die van Hem getuigen en zelfs, zoals ook de apostelen  hun leven hiervoor hebben gegeven. Het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld, Hij was in de wereld; de wereld is door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden Hem niet. Het is triest dat dat ook nu nog steeds is. Dat nog steeds er velen zijn die Hem niet willen aanvaarden en diegene die wel Hem aanvaard hebben, maar er niet naar leven. Ze willen de aardse heerlijkheid, die vergaat; nastreven, maar niet de hemelse heerlijkheid, die eeuwig blijft. Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Wanneer we het licht aanvaard hebben, dat wil zeggen levendig geloven in onze Heer Jezus Christus, dienen we onze levenswijze ook radicaal te veranderen. Niet te streven naar het aardse, dat vergaat; maar te streven naar het  Hemelse, dat onvergankelijk is. Zoals Paulus zegt in zijn brief aan Titus: Dierbare, de goedheid en de mensenliefde van God onze Heiland is op aarde verschenen, en Hij heeft ons gered., niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben, maar alleen omdat Hij barmhartig is.  Hij heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de heilige Geest. Het  hoogste geschenk van God aan de mens is zijn aanwezigheid in Christus. Als zondaar is niemand van ons zulk geschenk waardig. Echter de liefde van God voor de mens is zo groot, dat zijn liefde is verschenen in de mensgeworden Christus. Diezelfde liefde maakt ons door de doop in de heilige Geest tot nieuwe mensen die geroepen zijn tot eeuwig leven.

23-12-2008, 23:53 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
14-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Doet dit tot mijn gedachtenis
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Doet dit tot mijn gedachtenis; sprak Jezus tijdens het laatste avondmaal, waar Hij met zijn apostelen zijn afscheidsmaal vierde op de avond voor zijn  lijden. Hij stelde hier de Eucharistie in. En 2000 jaar later, dus nu wordt deze opdracht van de Heer steeds weer opnieuw herhaald. Voor de katholieken is de eucharistie het hoogtepunt van het geloof in Hem en waarin wij Hem dankzeggen, dat Hij ons door zijn lijden en dood ons verlost heeft. Er zijn 2 blogs, die hier over schrijven en beide bevatten een waarheid, waar een bezinning hierover zeker de moeite waard is. Natuurlijk niet alleen de Eucharistie voedt ons maar ook het gesproken woord van  de Heer Want wie zijn woord aanvaard en er naar leeft, heeft het eeuwig leven. Daarom geloof ik ook, dat niet alleen de Eucharistie ons geestelijk voedt, maar ook wie het woord van de Heer aanvaard en tot zich neemt krijgt het eeuwig leven. Zoals Hij tot Marta zegt, toen haar broer overleden was; Ik ben de opstanding en het Leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat? Wie in de Heer gelooft, zal nooit sterven, maar eeuwig leven.Ik schreef hierboven, dat voor de katholieken de Eucharistie het hoogte punt is; maar is bij de andersdenkenden, ik  vind het geen mooie uitdrukking, maar zo wordt er gezegd; want wij allen geloven in het woord van de Heer, dat door de bijbel tot ons komt, maar wat ik wil zeggen is bij hen het vieren van het avondmaal ook niet een hoogte punt in het leven van onze broeders en zusters? Ik heb als katholiek ook enkele keren dit meegemaakt en ik ben er stellig van overtuigd, daar dezelfde woorden worden uitgesproken, dat de gekruisigde Heer evengoed aanwezig is. Alleen wij doen het vaker. Ook wordt er de brief aangehaald van Paulus aan de Korintiërs vers 27 Vanaf vers 23 verkondigt Paulus wat de Heer deed in de nacht, voordat Hij uitgeleverd werd. Bij Lucas wordt er bij vermeld doet dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Wat Paulus verder schrijft vanaf vers 27; Daarom maakt iemand die oponwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig maakt tegenover het Lichaam en het bloed van de Heer.  Hier kunnen we verder op ingaan op de woorden, doet dit tot mijn gedachtenis. Deze woorden slaan niet alleen op de eucharistie/avondmaal maar op het hele leven van Jezus Christus. Hij heeft ons een voorbelld gegeven, hoe wij als zijn volgelingen horen te leven. Zegt hij ook niet ergens: Als gij uw gaven naar hetaltaar brengt en u plots herinnert dat uw broeder( of zuster) iets tegen u heeft laat dan uw gaven staan en ga u eerst met hem verzoenen en kom dan terug. Jezelf aan de Heer willen geven, terwijl je in onmin leeft met de naaste, dan kan dit niet. Heeft de Heer ons niet het gebod gegeven elkaar te beminnen,zoals ook Hij ons liefheeft? Hij gaf ons een voorbeeld en hem ook hierin te volgen, dat is de opdracht, besloten in: Doet dit tot mijn gedachtenis. Daarom zegt Paulus ook:Laat daarom ieder zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Of we nu katholiek, protestant, orthodox, angelicaan of evangelische christenen zijn; we hebben allen een en dezelfde Heer. Allen zijn we broeders en zusters van Jezus Christus door het geloof in Hem. Laten we ons naar de oproep van Jezus ernaar gedragen, want Hij heeft ons allen lief. En samen deze opdracht vervullen: DOET DIT TOT MIJN GEDACHTENIS.

14-12-2008, 14:21 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
04-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overgave.

in manus tuas Pater, commendo spiritum meus. Vader in Uw hand beveel ik mijn geest. Vol overgave ons toevertrouwen aan de Heer. in vol geloof kunnen zeggen, U bent mijn Schepper, U bent mijn God, U bent mijn Vader. Ik geloof, dat Gij uw enige Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden hebt, om ons te redden uit de duisternis door uw lijden en sterven en ons door zijn verrijzenis te voeren naar het eeuwig Licht. Vol hoop durven wij  U te blijven vertrouwen op Uw Eeuwig Woord en vol liefde zeggen wij u, wij houden van u. In ons hart willen wij Uw eeuwige liefde binnen laten. Wij blijven U geloven, op U hopen en uw beminnen met geheel ons hart, geheel ons verstand en met heel ons gevoel, ondanks alles wat we tegenkomen. Soms is het duister voor ons, door alles wat er om ons heen gebeurt. De oorlogen, de aanslagen, de ziektes, waar vele mensen aan lijden. Wij weten en geloven, dat Gij  alles ten goede keert, ook al zien we dat nu nog niet. Moge uw licht en Uw liefde het kwade en de duisternis overwinnen. Wij willen u geheel en al toebehoren. Vol vertrouwen willen we met Jezus, uw Zoon zeggen: Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest. Vol overgave geven we ons aan U. Moge Uw zegen neerdalen over ons allen en de Heilige Geest  met zijn Licht onze harten  verlichten. We weten, onze wegen zijn niet altijd uw wegen, en onze wensen zijn niet altijd Uw wensen. Maar we weten ook, dat Gij alleen het goede met ons voor hebt en daarom geloven wij u, vertrouwen wij op  u en hebben U Lief.

04-12-2008, 11:57 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-12-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Advent, voorbereiding op de komst van de Heer.
                                        


Advent, latijnse naam Adventus; betekent, God komt naar ons toe. op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vierden we het feest van Christus Koning, Koning van het heelal. Afgelopen zondag begon het nieuwe kerkelijk jaar met de voorbereidingstijd van Christus komst; de advent,voorbereidingstijd van het grote kerstgebeuren. Reeds  midden in de vijfde eeuw is dit ontstaan. In de oosterse kerken zelfs in de vierde eeuw. Rome voerde het in in de zesde eeuw. Op de zondagen in de advent zien we vanuit het oude testament in de lezingen vooral Jesaja, die tot ons spreekt en in het nieuwe testament Johannes de Doper, die ons oproept tot bekering. Vooral Jesaja voorspelde als profeet heel duidelijk de geboorte van de Messias. Ook van Jeremia is een heel duidelijke voorspelling van Christus bekend. (33:14_16) en van Micha(5:1-4) Op de eerste zondag(30November) worden we opgeroepen om waakzaam te zijn. Bij Marcus lezen we dan ook: Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer de tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, s'avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanegekraai, of s 'morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam! Oproep tot ons allen; niet alleen waakzaam te zijn in de advent, maar het hele jaar door. Van begin tot het einde. vandaag en in de toekomst. Wees waakzaam en val niet in slaap. Bereid de weg van de Heer door alle ongerechtigheid uit ons hart te verwijderen en ons zo open te stellen voor zijn komst van zijn kninkrijk van vrede, liefde en gerechtigheid. Wordt wakker uit de slaap en de dromen. Wees waakzaam en alert. Wees bewust van zijn liefde voor ons, dat Hij in ons wil wonen. Houd je lamp brandend voor Hem, en open de deur van je hart voor Hem.

01-12-2008, 21:44 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  krisswinnen
  www.bloggen.be/krisswi

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tlissewegenartje
  www.bloggen.be/tlissew

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  joggingclubmelsen
  www.bloggen.be/jogging


  We zijn de 08de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!