SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
26-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omgang met mensen in nood.

Hoe ga je om met mensen in nood? Zelfs in het oude Israël  was het al een groot probleem, waar Sirach op reageert. ook nu is het een groot probleem. Mensen die in grote nood verkeren. Mensen met gezinnen, die op straat komen te staan, daar er geen werk meer voor hen is en niet meer weten hoe de touwtjes aan elkaar te knopen. Mensen, die in eenzaamheid verkeren. Mensen die de weg zijn kwijt geraakt en daardoor in verwarring raken, niet meer weten, welke kant ze op moeten. Zijn we bereid deze mensen te helpen en te ondersteunen? Is dat de niet de plicht van ieder, vooral voor de christenen. Bemin de naaste als je zelf, zegt de Heer. als we daarvan doordrongen zijn, zal een  hele hoop kunnen verbeteren. Want zelf wil je toch ook niet in die situatie tercht komen. Daarom zegt Sirach ook tot ons: Mijn kind, ontneem een arme niet wat hij nodig heeft om te leven, kijk niet weg van smekende ogen. Doe een mens die honger lijdt, geen pijn, maak iemand in nood niet verbitterd. Maak een verbitterd hart niet radeloos, onthoud  een bedelaar je aalmoes niet. Wijs een bedelaar in nood niet af, keer een arme niet de rug toe. Wend je blik niet af van iemand die bedelt, geef een mens geen aanleiding je te vervloeken. Want als hij je uit verbittering vervloekt, luistert hij die hem gemaakt heeft naar zijn bede. Maak jezelf geliefd in  de gemeenschap, buigt het hoofd voor hooggeplaatsten. Leen een arme je oor, antwoord hem vriendelijk en zachtmoedig. Bevrijdt wie onrecht werd gedaan van zijn belager, en wees niet lafhartig in je vonnis. Wees voor wezen als een vader en voor hun moeder als een man, Dan zul je als een zoon van de Allerhoogste zijn, hij zal van je houden, meer dan je moeder. Sirach 4:1-10 Met andere woorden vergeet je naaste niet, die het moeilijk heeft. En  daarmee wordt niet alleen bedoeld de buurman die naast je woont; maar iedereen die in nood  verkeerd is je naaste.  Smekende ogen hoef niet alleen van iemand te zijn, die honger heeft; maar smekende ogen kunnen ook van iemand zijn, die eenzaam is, behoefte heeft om een praatje, smacht om  even gezelschap te hebben, om zo even de eenzaamheid te kunnen verdrijven en daardoor even een gelukkig moment heeft. er zijn zoveel noden in de wereld, die gelenigd moeten worden.  Het is de Heer zelf, die door hen om hulp roept. Wat ge aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan, zegt hij. Leen een arme je oor. Leg je oor te luister naar de noden van anderen en je zult zijn als een zoon van de Allerhoogste, die van je houdt.

26-09-2008, 18:28 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
24-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest.

In de brief aan de Korintiërs  zegt Paulus tegen hen, maar ook aan ons, dat er vele gaven zijn, maar dat er maar één Geest is  en een Heer. Ieder krijgt gaven van de Heer, aan ieder een andere gave. Echter al deze gaven dienen er voor om als gemeenschap elkaar te helpen en aan te vullen  en vormt daardoor tot één gemeenschap onder de hoede van de Heilige Geest. Ieder heeft deze gaven gekregen om er mee te werken tot heil en zegen voor de gehele gemeenschap. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest, er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. in iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Verschillende dienemde taken. De een is leraar, de ander werkt voor de zieken in de verpleging, weer een ander is geloofsverkondiger en voorganger. Maar ook de heel eenvoudige dingen zijn zeer belangrijk, zoals de taak van de huisvrouw, de taak van een schoonmaker. of je nou politicus bent of gewoon een arbeider,alles is ten bate van de gemeenschap waar één Geest aanwezig is, de Geest van Liefde die vreugde schenkt aan ieder, die zijn taak goed volbrengt. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken,aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die zo aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. En zo gaat Paulus verder en vergelijkt de gemeenschap als een lichaam, dat uit vele delen bestaat en zo zorgt dat het lichaam goed fuctioneert. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, doordrenkt van de Heilige Geest.1Korintiërs 12:1-13 Als  een deel van het lichaam niet goed functioneert, functioneert het gehele lichaam niet goed. En daar bedoelt Paulus mee.  Als een deel van de gemeenschap niet goed functioneert, functioneert de hele gemeenschap niet goed. Iedere gave moet goed gebruikt worden ten bate van de gemeenschap. En zo zijn we tot steun van ieder, als alles goed functioneert; één gemeenschap; één lichaam; één en dezelfde Heilige Geest, de levensbron van liefde, vriendschap, éénheid en vrede.

24-09-2008, 10:34 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
21-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bent u kwaad omdat ik goed ben?

Bent u kwaad omdat ik goed ben, is de kernvraag uit het evangelie van vandaag. En als waarschuwing, voor hen die vol jaloezie zitten, krijgen te horen: De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten de eersten. Hoe mooi is de parabel, die Jezus ons verteld naar aanleiding van de kritiek van de schriftgeleerden, dat de Heer de zondaars wil redden. Zij vinden het niet rechtvaardig, dat zij, die altijd de wet trouw hebben onderhouden, gelijk gesteld worden met hen die slechts ter elfde uur zich bekeren, zonder te kunnen spreken van enige verdienste. Echter, Gods wegen  zijn geen mensen wegen. Gods gedachten zij niet de gedachten van mensen. Verwijzend naar Gods barmhartigheid, rechtvaardigt Jezus zijn optreden ten aanzien van de zondaars. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die  bij de ochtendgloren er op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar de wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij weer anderen werkloos op het markplein zag staan, zei hij ook tegen hen: Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen er heen. Rond het  middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun; waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wil ons in dienst nemen, antwoordde ze. Hij zei hun: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Niemand wil ons in dienst nemen, zeiden ze. Hoe zeer is dit de harde waarheid ook in onze  tijd. Mensen, die ontslagen worden, of dat het bedrijf faiiet gaat, of om andere reden, bij andere werkgevers niet meer terecht kunnen, gezien de leeftijd en dergelijke. Een les voor de werkgevers, die deze mensen weigeren, ze handelen niet uit naastenliefde, maar denken aan hun eigen belang of het belang van hun bedrijf, maar vergeten de mensen soms met gezinnen, die niet meer weten hoe nu de touwtjes aan elkaar te knopen. Deze mensen van het elfde uur smeken om werk en krijgen het niet. Voor de werkgevers is de landheer uit de parabel een goed voorbeeld, hoe het wel hoort. Want ook hen  waren van harte welkom in de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten. En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En toen zij, die als eersten waren gekomen naar  voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie. Hoe groot moet hun teleurstelling wel niet geweest zijn, toen ze zagen dat ze evenveel kregen als de laatsten. Maar Jezus doelde daar nu juist op, dat iedereen recht heeft op evenveel, of je nu als laatsten het koninkrijk binnengaat of als eersten. Gods barmhartigheid geld voor iedereen en ieder heeft evenveel recht op zijn genade. Het is niet goed te mopperen op de gaven, die je krijgt. want:Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer klagen.  De laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt , terwijl wij het onder de brandende zon hebben volgehouden. Hij gaf  een van hen ten antwoord: Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil?  Zet het kwaad bloed dat ik goed ben.? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.  De landheer wordt hier vergeleken met God, die aan iedereen evenveel wil geven. Of hij nu christen is van het eerste uur of christen is geworden in het laatste uur.  Ieder krijgt vanuit zijn Liefde evenveel genade. Hoed u dus voor jaloezie, want dat is een zonde tegen de liefde.. In het dagelijks leven wordt dan niet jaloers, dat de een het verder geschopt heeft, als de ander. Want ieder krijgt zijn talenten; de een vijf, de ander twee, de ander 1. Er wordt niet gekeken hoeveel talenten je hebt, maar wat je er mee gedaan hebt in je leven.

21-09-2008, 14:51 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
20-09-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vredesweek 2008
Vredesweek 2008; 20 september - 28 september Hoe hard is het wel niet nodig, dat aan alle geweld op de hele aarde een einde komt. Nog steeds worden volkeren geteisterd door oorlogen, aanslagen en vernielzucht, van wat opgebouwd is. Maar zie ook in onze eigen omgeving, hoeveel zinloos geweld er heerst, dit alleen als gevolg van egoïsme. Hoe hard is het wel niet nodig , dat de mens zich er van bewust wordt, waar hij eigenlijk mee bezig is. Het egoïsme dat er nog steeds heerst moet overwonnen worden door de liefde en de vrede. Daarom dit jaar ook de keuze van het thema; kiezen voor vrede. Niet vrijblijvend, maar ieder mens moet zich daartoe verplicht voelen.  21  september  is door de VN  dan ook uitgeroepen tot internationale dag van de vrede. Je inzetten voor verzoening in eigen kring, in samenleving en wereldwijd. Openstellen voor de ander en je stem laten horen als die ander kwaad wordt aangedaan. Denken we aan de vraag aan Petrus aan Jezus: hoevelmaal moet ik mijn broeder vergeven, tot zeven maal toe? Maar Jezus antwoordde: niet zeven maal maar 70 maal 7 maal, dat betekent, altijd.  Hoe lang zal het nog duren, dat de beantwoording van Petrus vraag zal doordringen. En elders zegt Jezus: heb elkander lief, zoals ik jullie heb liefgehad. En nog steeds, ook nu heeft Jezus alle mensen lief zonder uitzondering. Dat betekent als God ons zozeer liefheeft, hoe kunnen wij dan onze medemens haten? Dat is in strijd met zijn eeuwige Liefde voor ons allen. Gods liefde en vrede moet ons hele wezen doordringen en ons hart moet er van vervuld zijn, alleen dan kunnen we het uitdragen naar de ander, naar de omgeving, naar de hele wereld. Vrede in ons hart, vrede voor allen. Deze boodschap van de Heer moet over de hele aarde klinken. De  strijdbijlen begraven en vrede sluiten is de opdracht aan alle volken. Het egoïsme moet verdwijnen en de liefde voor de naaste moet zich verspreiden. Verzoening en vrede. Op internet vond ik een prachtige tekst van Maria Muller. Vrede begint met het grote Vertrouwen, waardoor mensen in staat zijn samen te bouwen aan een heel nieuw leven wat momenteel aan een ieder wordt gegeven mits men dit wenst te beleven. Vrede ontstaat steeds meer in een omvattend Hart. Het brengt de mens in contact met Liefde en smart. Eveneens met een zeer liefdevolle Geest, waardoor niemand hoeft te veranderen in een beest. Die tijd is voorbij, dat is geweest. Vele mensen echter zijn het innerlijk Gij-weten vanwege gemis aan Liefde wel eens vergeten. Nooit en te nimmer kan men hiervoor vechten en/of voor welk gerecht dan ook beslechten. V-rede, vrijheid staat voor rede. Rede staat achter vrijheid. openhartigheid hieromtrent is de taal vanuit het hart.  Innerlijke vrede verzacht, raakt nooit verhardt. Vaak echter komt de mens in contact met denkpatronen welke de medemens naar zichzelf wenst te klonen. Kan het geenszins zo zijn dat zijn Liefde momenteel veel openbaart wat ooit griefde en ieder mens wenst te ont-moeten zodat we mogen leren  een ieder te begroeten? Het steeds meer omvattendde Leven is boeiend. Vastleggen in boeien is voor menigeen vermoeiend. Hoe hiermee, met name emoties, om te gaan? Kan mijn inziens enkel door Zijn Liefde worden verstaan.
Hieruit is af te leiden, dat alleen door Gods Liefde ons eigen te maken, pas leren verstaan hoe er mee om te gaan.  Vanuit Zijn Liefde alleen kunnen we vredestichters zijn. Moge in deze vredesweek wij ons bewust maken, dat we moeten streven in liefde streven naar verzoening en vrede.

 
 
 
 

20-09-2008, 15:10 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wedstrijdvissen
  www.bloggen.be/wedstri

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  windowsgids
  www.bloggen.be/windows

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  autokampioen
  www.bloggen.be/autokam


  We zijn de 33de week van 2018

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!