SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
29-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten.

In het boek openbaring staat aangegeven, wie trouw aan de Heer is gebleven, staat de deur wagenwijd voor hem open en niemand, maar dan ook niemand kan deze sluiten. Jezus is als de deur, wie door hem gaat, zal eeuwig leven en hoeft niet bang te zijn. Want hij is welkom, daar hij zich gehouden heeft aan wat de Heer gezegd heeft. Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft- wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit kan niemand opendoen: ik weet wat u doet. Ik heb er voor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en heb mijn naam niet verloochend. Openbaring 3:7-9 Vroeger werd altijd in de donderpreken verteld dat God een strenge God is, die iedereen straft, als hij zijn wet niet onderhoud. Gelukkig zijn we er achter gekomen, dat dit niet helemaal waar is. God is niet alleen een strenge God, maar vooral een God van liefde, die  niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. De Heer Jezus Christus zelf heeft ons gezegd, dat God een God van liefde is en Jezus was een afspiegeling van Gods oneindige liefde voor de mensen. Zegt hij zelf ook niet:  Heb elkander lief, zoals ik jullie liefheb. En verderop bij Johannes: Wie mijn geboden kent en zich er aan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader  en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekend maken. Welke bladzijde van het nieuwe testament wij ook openslaan, overal ontdekken we de liefde van God voor ons allen. Wanneer wij leven vanuit de liefde van Christus, die in ons moet zijn, doen wij vanzelf, wat de Heer van ons verlangt en zal de deur openstaan en niemand anders kan deze sluiten. Als wij willen volharden, hebben wij wel de hulp nodig van Gods Geest, om kracht en sterkte te ontvangen, zodat wij door niets of niemand weerhouden kunnen worden, om getrouw de weg te volgen , die Jezus voor ons uitgestippeld heeft. Dan zal de Heer ook tot ons kunnen zeggen: Ik heb er voor gezorgd dat de deur voor u openstaat; want u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en heb mijn naam niet verloochend.

29-05-2008, 12:07 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
28-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik buig mijnn knieën voor de Vader.
Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw  innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw  hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.Ef 3: 14 - 20 Paulus spreekt hier de bede en zijn diepste hartewens uit naar de Efesiërs, maar ook naar ons. Christus kennen, in Hem geloven, dat is groeien in een vrije ruimte. Paulus spreekt over "de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte begrijpen."Maar hij geeft niet aan  wát wij dan zouden moeten begrijpen. Het volgende vers dient ons aan het denken te zetten. De liefde van Christus kennen. Ongetwijfeld wil Paulus zeggen dat er geen groter mysterie bestaat dan deze liefde en dat wij nergens anders hoeven te zoeken dan in  Hem. Ook wij zouden volledig open moeten staan voor  de liefde van Christus, om steeds verder groeiend in het levendig geloof in Hem, om te komen tot een kennis die alle kennis te boven gaat. Verlies de moed niet zegt Paulus. Want als wij blijven vertrouwen op de kracht en sterkte van Gods geest, zullen we niets hoeven te vrezen. Want de Heer is altijd bij ons. Wij moeten dragers zijn van Chrisus liefde en dit als licht te laten uitstralen naar anderen. Opdat ook zij zijn liefde leren kennen en aanvaarden. En zo volstromen met Gods volkomenheid. 


 

 

28-05-2008, 21:08 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
24-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het zaad dat vrucht draagt
Jezus zei in een gelijkenis: Er zijn mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoud, anderen zestigvoud en weer anderen honderdvoudig. Mc 4:20 Als we in hoofdstuk 4 de hele parabel lezen, zien we dat Jeus spreekt over een zaaier, die zaait, waarvan een gedeelte op de weg viel, een ander gedeelte op rotsachtig grond, weer een ander gedeelte tussen distels. De zaaier is de Heer, die zijn woord als zaad uitstrooit. Alleen wat op de goede grond valt schiet uit en draagt vrucht. Hoe is ons hart gesteld? Zijn wij als de weg, waar het groeiproces geen kans van slagen heeft? Of rotsachtige grond, dat wil zeggen de boodschap wordt met vreugde ontvangen, maar heeft ook dan geen kans van slagen, door teleurstellingen en beproevingen en daardoor ons vertrouwen in de Heer wegebt. Of de distels, waar het verstikt wordt door de verleidingen van rijkdom en de verlangens naar andere dingen? Of is ons hart als de vruchtbare grond. De boodschap van de Heer in vreugde aanvaarden. Groeiend in geloof en vertrouwen in de Heer, ondanks allerlei beproevingen en teleurstellingen. Zijn woord aanvaard hebben en er naar leven. Dan zal het zeker vrucht dragen en opnieuw zaad uitstrooien naar hen , die de Heer nog niet of nog niet goed genoeg kennen. Wanneer ons hart openstaat voor het woord van de Heer in alle eenvoud, zal het zeker wortelschieten groeien en vruchtdragen.Wanneer het ons soms moeilijk wordt, heb vertrouwen in de Heer en hij zal je zeker steunen. Wees niet bezorgd, maar werp al je kommer op de Heer en vertrouw op hem.

24-05-2008, 10:30 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
13-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De letter doodt, maar de Geest maakt levend.
God heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 2 Kor. 6 Niet de letter, maar de Geest maakt levend. Natuurlijk valt er niet te ontkennen, dat voor een grote gemeenschap ook regels opgesteld moeten worden, om geen chaos te krijgen. Daar kom je niet onderuit. En dat zal Paulus ook niet bedoelen. Echter waar het om gaat, is, dat de wetten geen doel mag zijn, maar een leidraad zodat alles goed gaat. Het dient een geest uit te ademen, waardoor een gemeenschap een levende gemeenschap wordt, waardoor iedereen in deze gemeenschap zich gelukkig voelt. Zo geldt dat ook voor de Christelijke gemeenschap. We hebben een  leidraad nodig om de weg naar Jezus Christus te vinden. Zegt Christus zelf niet, zij zijn mijn vrienden, als ze mijn geboden onderhouden. Maar zijn geboden,zijn niet een last, waardoor we ons aan ketenen geboeid voelen, maar ze ademen een Geest uit van Leven en vrede en rust. Daar moet je toch in gelukkig voelen. Hij heeft ons slechts één gebod gegeven, waarin alle andere geboden in zijn opgesloten. Heb elkander lief, zoals ik u heb liefgehad. De liefde is onbaatzuchtig, geduldig,vredelievend, zorg voor de ander, vergevingsgezind;enzovoorts. Als je de liefde van Christus in je draagt, onderhoud je vanzelfsprekend ook de ander geboden. Ook in ons gewone dagelijks leven, dienen we hiervan doordrongen zijn. In het openbare leven geen irritaties, maar geduldig zijn. Een voorbeeld: De regels voor het verkeer op de weg zijn er ook niet voor niets. Ze zijn bedoeld om iedereen te beschermen. Wanneer je te snel rijdt, bumperkleeft, je niet houd aan de verkeersborden, breng je anderen in gevaar en ook dat is in strijd met de liefde, die Christus bedoelt. Ik noem hier maar een voorbeeld , wat echter veelvuldig voortkomt. En zo kunnen we ook doorgaan. De wet moet niet een dooddoener zijn, wat wij vaak als term gebruiken, maar ze zijn er als leidraad, van waaruit een geest dient uit te ademen, waarin ieder in vrijheid zich gelukkig kan voelen. De letter maakt dood, maar de Geest, die het uitademt, maakt levend tot welzijn van ieder in de grote gemeenschap. Heb elkander lief zoals ik u heb liefgehad.

13-05-2008, 12:50 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
04-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Da pacem cordium--- geef vrede in ons hart

Da pacem cordium; geef vrede in ons hart. Dit gezongen gebed van Taize is in deze voorbereidingstijd van Pinksteren wel heel goed van toepassing. Dat de vrede van Christus in ons hart mag zijn. Laten wij ons gereed maken , opdat de heilige Geest ook over ons mag neerdalen en ons de vrede van Christus zal schenken. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Echter voor dat hij tot majesteit verheven zou worden, moest de Heer eerst een diepe vernedering ondergaan, de vernedering van hoon en bespotting, De vreselijke pijnen van Golgotha, waar hij aan het kruis genageld werd en moest sterven, om zo de poorten van de hemelen te openen en redding te brengen aan alle mensen. Hij bidt ook voor allen,die in hem geloven en  zijn woorden aanvaard hebben.Ik heb u aan de mensen  die u uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn-alles wat van mij is, is van  u en alles wat van u is, is van mij- en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan  mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Joh. 17 De Heer smeekt hier ook om zijn leerlingen in éénheid te bewaren. We groeien gelukkig er naar toe, maar we zijn er nog niet.Eenheid in verscheidenheid, maar allen verenigd in Jezus Christus onze verlosser, Willen we vurig bidden dat de heilige Geest met pinksteren zijn vuur en licht moge uitstorten, om te mogen werken aan éénheid in broederschap, zoals Christus dat van ons verlangt. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen zij ook door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelove dat u mij hebt gezonden. Bidden wij voor alle christenen: om luisterbereidheid, om openheid en ontvankelijkheid, om de vernieuwende kracht van Jezus'Geest. Voor onze wereld: om eenheid die mensen samenbrengt, om vrede die duurzaam is, om Gods werkzame aanwezigheid op aarde. Amen.

04-05-2008, 12:48 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-05-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Geloven dat Jezus Christus leeft, dat wij met hem in relatie kunnen treden, is niet vanzelfsprekend: we ontmoeten hem immers niet meer in zijn lichaam van vlees en bloed. Hij komt ons vandaag tegemoet in zijn woord, in de tekens van de liturgie, in mensen en gebeurtenissen. Hemelvaart betekent het einde van Jezus'aardse optreden. Tot aan zijn wederkomst zullen wij van Hem getuigen, in de kracht van zijn Geest. Door de kracht en bezieling van de heilige Geest zijn wij levende getuigen van de Heer. De Heer heeft de aarde wel verlaten, maar door de heilige Geest blijft Hij alom onder ons tegenwoordig.   Bij Matheüs lezen we: De elf leerlingen gingen naar Galilea,naar de berg waar Jezus hen had ondericht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maakt alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze  zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen,tot aan de voltooiing van deze wereld." Dat is nogal wat, de opdracht die de leerlingen kregen, Jezus naam over de hele wereld bekend te maken en zijn boodschap te verkondigen. Want ze waren nog steeds bange vissers, vol vrees voor de Joden, daar ze  wisten wat ze met Jezus gedaan hadden, en bang dat dat ook hen zal gebeuren. Daarom had Hij hun ook gezegd de komst van de heilige Geest af te wachten. Maar gij  zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde. Nadat Jezus door een wolk aan hun ogen ontrokken werd keerden ze dan ook terug naar Jeruzalem, naar de bovenzaal, waar de Heer met hen het Laatste Avondmaal gevierd heeft, in afwachting van de komst van de heilige Geest, Zoals hij hen dat ook bevolen had. Wij bevinden ons ook in de voorbereidingstijd van de negen dagen voor Pinksteren, om ons voor te bereiden voor de komst van de heilige Geest, om zijn kracht te ontvangen in onze zwakte en misschien(?) angst om levende getuigen van de Heer te zijn. Er voor uit te durven komen, dat wij in Hem geloven en in zijn boodschap van vrede en redding. Zoals Jezus tegen Nicodemus zei: Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil: je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is. Afsterven aan al het aardse met zijn boosheid en kwaadwilligheid en op nieuw geboren worden uit de Geest. De Geest der waarheid, die ook ons in herinnering zal brengen, wat Jezus ons voorgehouden heeft. Kom Schepper Geest vervul de harten van uw gelovigen en onsteek in ons allen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.

01-05-2008, 13:35 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  duivensite_belgie
  www.bloggen.be/duivens

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  windowsgids
  www.bloggen.be/windows


  We zijn de 08de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!