SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
27-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik laat jullie niet als wezen achter.
Nu hemelvaartsdag nadert, krijgen we uit het evangelie te horen, dat de Heer wel de aarde verlaat, maar ons niet als verweesd achterlaat, maar zijn Geest zal zenden, die ons de waarheid in ons duidelijk zal maken, en alles in herinnering zal brengen, wat hij ons geleerd heeft. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. dan zullen jullie begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken. Joh. 14:15-22 Ik zal u mijn Geest zenden...de Geest van de waarheid. Hoevelen worstelen met de waarheid. Vanaf Pilatus, die de vraag stelde, wat is waarheid, wordt deze vraag velemalen herhaald. Voor ons christenen is het een houvast, dat de Heer ons de Geest zal zenden, de Geest van de waarheid. Maar daarmee is het probleem niet van de baan. In de voorbije eeuwen zocht men gedreven naar de waarheid. Vandaag de dag kan je een zekere moeheid vaststellen. Zijn westerse mensen van deze tijd nog in waarheid geinteresseerd?Mensengaan zozeer onder stres gebukt dat een ernstige inspanning opbrengen om bijvoorbeeld een nieuwsitem te doorgronden, vaak te veel gevraagd is.Is dat probleem ook bij ons christenen ook niet het gevaar, dat het teveel gevraagd is, om eens de bijbel open te slaan en al is het maar een kleinstukje, te lezen en te overdenken,terwijl juist dit boek de echte waarheid bevat, als we het maar weten te doorgronden. Het woord dat dan tot ons komt en de Heer door dit woord tot ons spreekt. Moge ons gegeven zijn, dat de H. Geest ook ons overschaduwt met zijn liefde, zijn warmte en licht, om opnieuw te ontdekken, de vreugde en de blijdschap, die uitstraalt uit het woord van de Heer.En samen op weg te gaan om onder anderen de goedheid van het christelijke geloof te laten zien, om zo tot een gezamelijk inzicht te komen, in beider belang. Waarheid heeft, volgens Johannes, allereerst te maken, met goedheid. Het ongenadig doordrukken van waarheid(?) werkt intollerantie en geweld in de hand. In plaats van grenzen te doorbreken, worden muren opgeworpen, worden mensen gediscrimineerd, uitgesloten, gedood. Je mag er niet aan denken. Ik laat jullie mijn vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld niet geven kan. Juist deze vrede in liefde moeten we aan elkaar doorgeven.

27-04-2008, 12:48 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
23-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De geest van de Heer rust op mij.
Bij Lucas lezen  we, dat Jezus ook zijn stad van zijn jeugd heeft bezocht, om daar het koninkrijk Gods te verkondigen. Iereeen kent hem daar als de zoon van Jozef en Maria. En na een tijd ondervond hij, wat het betekent, dat ze hem alleen zodanig willen kennen en werd hij niet geaccepteerd, als de Messias. Ondanks dat hij uitlegde, wat de profeet Jesaja had geschreven op hem van toepassing was.
Hij gaf ondericht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: "De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen." Lucas 4:15-20 Is het wel niet heel toevallig, dat ze hem de boekrol van Jesaja aanreikte, waar dit opgetekend stond? Iedereen kende deze tekst natuurlijk goed, en in het begin ware ze ook heel enthousiast, zoals hij het uitlegde, maar toen hij begon te vertellen, dat geen enkele profeet in zijn eigen stad welkom was, en de profeten niet naar een van hun eigen mensen werden gestuurd, maar wel naar  niet Joodse mensen, zoals de weduwe in Serepta, ten tijde van hongersnood en de melaatse die gereinig werd, een Syriër, toen werden ze woedend en gooiden hem de stad uit. Hij was bij hun inderdaad niet welkom. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Onder de armen verstaan we de eenvoudigen van hart, die helemaal openstonden voor het goede nieuws. In de acht zaligsprekingen lezen we dan ook: Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Zalig zei, die honger hebben naar de waarheid, want ze zullen verzadigd worden. Alleen zei, die hun hart volledig openstellen voor de Heer, zullen verzadigd worden met zijn liefde en in deze liefde zullen ze hem herkennen als de  gezalfde, de Messias, de redder, de verlosser. En aan hen behoort het koninkrijk van de Heer. Zo ook voor ons. Als we ons volledig voor hem openstellen, zullen we hem zien, door het woord, dat hij ons verkondigt en zijn liefde ervaren. Dan zullen we ook zijn kracht ervaren, om in duistere dagen vol te houden en op hem blijven vertrouwen in geloof en liefde. Wat er ook gebeuren mag.

23-04-2008, 14:54 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
21-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees niet bang! Ik ben het.

Hebben we niet allemaal wel eens het gevoel, dat we dreigen om te komen, door de beslommeringen des levens, de problemen, die zich dreigen op te stapelen, zodat voor ons het einde zoek raakt? Ons leven als een bootje op de woeste golven van het meer( het meer van onze zorgen), dat dreigt te zinken of om te slaan. Dan zegt de Heer ook tot ons. Wees niet bang, ik ben bij je. Zoals hij dat ook tegen zijn leerlingen zei. Meteen gelaste hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij had weggestuurd ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De nacht viel en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: Een spook!" en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: "Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang." Blijf kalm, wees niet bang. Ik ben bij je, zegt de Heer ook tegen ons. Deze woorden zullen we alleen horen als wij doen zoals Jezus, ons terugtrekken in afzondering, ons geheel openstellen voor hem en alles wat ons angstig maakt, aan hem voorleggen. Dan hoeven we niet  bang te zijn, want hij zal ons zeker helpen, de stormen van ons leven te bedaren. Dan ook, zoals elders geschreven staat, zal hij tegen de storm, die ons bedreigt, zeggen: Wees stil! En de woeste golven tot bedaren brengen. We hoeven niet in paniek te raken, als we vol vertrouwen naar de Heer gaan.Blijf kalm, ik ben bij je, wees niet bang.
Jezus, Liefde aller liefde uw mededogen kent geen einde. Wij dorsten naar u, die ons zegt: Waarom zijn jullie bang? Houd moed, ik ben er." (Gebed uit Taize)

21-04-2008, 11:52 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
15-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga je eerst met de ander verzoenen.

Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Matheüs5:23 en 24 In de maandelijkse bijbeltekst ter overweging van Taize wordt deze tekst van Matheüs voorgelegd als overweging. Hier volgt een kleinstukje uit als overweging.
Waarom deze dringende oproep tot verzoening? Waarom is Jezus zo stellig? Omdat God vrede is. God zoeken is vrede zoeken, dat kan niet los van elkaar staan. Daarom roept het evangelie ons op om verzoening op de eerste plaats te stellen. Christus nodigt ons uit om aan de slag te gaan en te vechten voor verzoening, vanuit een verzoenend hart. Om verder te komen op de weg van verzoening, is het beter  om je niet af te vragen of de ander misschien de eerste stap moet zetten. Jezus zegt niet: "Probeer eerst uit te zoeken wie er gelijk heeft." Hij zegt:"Ga je nu direct verzoenen." Want op deze manier gaat God ook met ons om. Zonder voorwaarden te stellen, komt hij als eerste ons tegemoet. Tot zover de tekstoverweging van Taize.
God zoeken is vrede zoeken, omdat God een God van vrede is. Dat is wel heel duidelijk. Hoe vaak horen we niet zeggen; hij of zij heeft mij diep gekwetst, die persoon moet maar het eerste komen, om zijn excuus aan te bieden. Maar Christus wil iets anders. Ga naar die persoon toe en verzoen je met hem of met haar. Wij hebben ook de Heer diep gekwetst met ons zondige leven. Maar hij kwam zonder voorwaarden naar ons toe, om zich met de mensen te verzoenen. Hij ging daarvoor wel heel ver. Hij heeft zelfs zijn leven opgeofferd als verzoening tussen God en de mensen. Dat was de liefde van God voor de mensen. Van deze liefde moeten wij doordrongen zijn en zo verzoenend en vergevend naar de ander toe  gaan. Als iedereen daarvan doordrongen zou zijn, dan zou er geen ruzies en oorlogen bestaan. Maar helaas, het egoïsme viert nog steeds de overhand. En ieder denkt dat hij alleen gelijk heeft. Daarom nog zoveel ruzies, oorlogen en aanslagen. Moge de vrede en de liefde van De Heer de overhand gaan krijgen, zodat allen als broeders en zusters in vrede en liefde met elkaar omgaan.
Ga je eerst met de ander verzoenen en kom dan terug om je offergave aan te bieden.

 

 

15-04-2008, 12:03 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de goede herder
De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden omwille van zijn naam. Al voert mijn wegen door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergenis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.Psalm23:1-6 Deze zondag gaat  het evangelie over de goede herder. Kunnen we in deze tijd ons nog het beeld van de herder voorstellen.We zien het nog op heel weinig plaatsen. Veel heeft er plaats gemaakt voor autosnelwegen en fabrieken. Alle romantiek van de herder, die met zijn schapen rondtrekt, is verdwenen. Toch is het niet moeilijk, ons voor te stellen, het beeld van de herder en zijn schapen. De herder, die zij schapen kent, en de schapen zijn herder. Een lotsverbondenheid van elkaar. In het evangelie verwijst Christus naar zichzelf, wanneer hij spreekt over de herder, maar zijn toehoorders begrepen niet wat Hij wilde zeggen. Hij noemt zichzelf de deur, die toegang geeft tot redding en geluk. Want Hij is gekomen opdat wij leven zouden bezitten, en wel in overvloed, zoals de psalmist zegt: Hij geeft mij weer frisse moed. Ik vrees geen onheil, waar Gij mij leidt. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven. Christus zelf is onze herder, die ons leidt langs rechte paden. Hij is de deur, Alleen wie daar doorheen gaat zal gered worden. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. Ook klinkt er een waarschuwende stem uit dit verhaal. Hoed u voor valse  profeten, die zich als herder voordoen, maar het niet zijn.  Ze zijn er alleen op uit zichzelf te verrijken en zien niet om als er gevaar dreigt. Neen,  zij vluchten en laten alles in de steek Wees waakzaam en alert. De goede herder is een steun voor allen, en die in nood verkeren, redt hij. Als volgelingen van de goede Herder, Christus, dienen wij allen te zijn als een herder, om iemand, die in nood verkeert, uit de put te helpen en tot steun te zijn.  Christus is de goede herder, die al zijn schapen persoonlijk kent. Hij is de meester die toegang verleent tot het heil. 

13-04-2008, 12:56 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
10-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God is voor ons een veilige schuilplaats

Deze keer psalm 46. Als we deze bidden en overwegen weten we en voelen we, dat we niets hoeven te vrezen, De Heer God is altijd bij ons. Hij is voor ons een veilige schuilplaats. Laat niets u verontrusten, laat niets u beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.
                                     Psalm
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar  kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven.

Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen, zijn donderstem klinkt- de aarde siddert.

De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jacob.

Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, verbijsterend is wat hij op aarde verricht: wereldwijd bant hij de oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur. "Staakt de strijd,en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde."

De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jacob.

10-04-2008, 11:17 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
06-04-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels - integendeel, wij heben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke  luister tegen hem zei: "Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik mijn vreugde. ( Mattheüs 17:5)  Die stem heben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 1Petrus;1:16-20 Hier een levende getuigenis van Petrus dat Jezus Christus  waarlijk de Zoon van God is. Hij is zelf getuige geweest op de berg tabor, dat er een stem klonk uit de hemel. Hij waaschuwt ook ons, dat wij het niet moeten afdoen als vernuftige verzinsels. Het is de waarheid. De Heer Jezus Christus is waarlijk de Zoon van God, naar de aarde gekomen om getuigenis af te leggen van zijn hemelse Vader. De God die liefde is en niet wil dat er ook maar één verloren gaat. Daarom kwam de Heer op aarde om ons de weg te  wijzen. Er zijn vele geboden vastgelegd, maar de  Heer zelf gaf ons maar één gebod: Heb elkander lief, zoals ik u heb liefgehad. En in deze liefde ligt alles besloten. Alle geboden liggen besloten in een gebod. Het gebod van de liefde. Wie de liefde heeft, onderhoud daardoor vanzelf ook de andere geboden. Petrus zegt ook: Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. Petrus heeft begrepen, dat alles wat de profeten gezegd hebben en voorspeld hebben, terug te vinden is in het leven van Jezus. De Heer wees ook dikwijls bij zijn prediking naar de profeten. Want hun woorden waren geen menselijke woorden, maar woorden die door de H. Geest werden ingegeven. Houd daarom uw lamp brandend, totdat de morgenster in uw hart opgaat. De lamp, die de duisternis verdrijft, om te kunnen zien, wat de Heer van ons wil en met ons voor heeft. Open uw hart, zodat het licht ook in uw hart mag schijnen, zodat de morgenster in uw hart opgaat. Vervuld mogen worden van de woorden , die de Heer tot ons spreekt.  Zoals een van de profeten ooit zei open uw oren en uw hart. Alleen dan is het mogelijk, te verstaan, wat de Heer ons te vertellen heeft. Houd uw ogen, oren en uw hart open.

06-04-2008, 13:12 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  pascalradar
  www.bloggen.be/pascalr

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ericdemeyer
  www.bloggen.be/ericdem

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  aantwaarrepe
  www.bloggen.be/aantwaa


  We zijn de 08de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!