SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
27-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kom tot inkeer.

Vandaag lezen we bij Mattheüs het verhaal van het begin van de verkondiging van het koninkrijk door Jezus. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnum, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: "Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen." Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. "Kom tot inkeer,"zei hij, "want het koninkrijk van de hemel is nabij." Het valt hier wel op, dat Jezus zich niet ging vestigen in het centrun van de Godsdienst, Jeruzalem, waar de schriftgeleerden en de Farizeën de mensen een juk oplegden met allerlei regeltjes en wetten, waaruit later zal blijken, dat Jezus daar een afkeer van had, niet van de wetten, maar wat hun uitpluisden, om nog meer wetten te creëren. Nee hij ging wonen in het land wat de profeet noemde, het land van de heidenen. En juist deze eenvoudige mensen hingen aan zijn lippen, zo mooi als hij hun het vertelden. Juist daar koos hij zijn eerste leerlingen uit, heel eenvoudige ongeletterde vissers. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun netten uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: "Kom en volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken." Ze lieten meteen hun netten achter en volgde hem. Even verderop zag hij twee andere broers Jacobus de zoon van Zebedeüs en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. Wat moet Jezus een diepe indruk gemaakt hebben, dat zij alles achterlieten en hem meteen volgden. Zelfs de vader werd gelijk in de steek gelaten. Wat zal hij gedacht hebben, ineens alleen er voor te staan. We mogen veronderstellen, dat ook hij onder de indruk was en hen liet gaan.
Heel eenvoudige mensen koos hij uit, die later zijn koninkrijk verder moeten verspreiden over de gehele aarde.
Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Ook tot ons zijn deze woorden gericht, kom tot inkeer. Ook al zijn we gedoopt, we blijven zondige mensen, die gevoed door zijn woorden uit de heilige Schrift, steeds weer opnieuw moeten zeggen: "Heer wees ons arme zondaars genadig. Alleen in alle eenvoud kunnen wij ons hart openstellen voor zijn woorden, zoals de eenvoudige vissers.  Als je het gevoel hebt te bevinden in het duistere, dat je geen uitweg meer ziet, laat dan zoals Jesaja zegt: Het volk dat in het donker wandelt, ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Laat dan dat licht ook bij jouw schijnen, laat je geest en hart verlichten door dat licht, dan zal de vreugde volkomen zijn. zodat de voorspelling van Jesaja ook voor jou uitkomt: Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot. Voor uw aanschijn  zijn zij vol vreugde. En zo gaat het gebeuren, dat wij allen broeders en zusters zijn in de Heer die zijn naam luid laat weerklinken over de gehele aarde en hem bejubelen en prijzen en danken, dat hij ons bevrijd heeft van het juk van de duisternis en in vreugde mogen leven in zijn licht.

27-01-2008, 14:33 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
26-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen."Ik wil, word rein. " zegt de Heer.
In een van de steden waar hij kwam stond er plotseling een man voor hem die door huidvraat getekend was. Toen hij Jezus zag, liet hij zich languit op de grond vallen en smeekte hem om hulp met de woorden:  "Heer als u wilt, kunt u mij rein maken." Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: "Ik wil het, word rein." Lc. 5: 12 Als we huidvraat vertalen in de zondigheid van de mensen,  bekruipt het ook ons niet, dat wij het gevoel hebben, getekend te zijn door de zondigheid en ons niet echt rein voelen? Tenslotte zijn wij allen zondige mensen en kunnen alleen gered worden door Jezus, die op aarde kwam om ons te redden uit de slavernij van de zonde, waardoor wij geketend waren. Alleen hij kan ons helpen als we maar in hem blijven geloven en op hem vertrouwen. Zoals die man, die vol vertrouwen op zijn knieën viel en om hulp vroeg:  "Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. En ook ons zal hij zeker in zijn oneindige barmhartigheid aanraken en vol liefde zeggen: "Ik wil het, word rein." Maar hij zal ook zeggen: "U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen."Joh.14 Anders zal u iets ergers overkomen. Het kwaad zal een nog vastere greep op je krijgen, waardoor je werkelijk in de problemen komt.  Natuurlijk, ons leven is een leven van vallen en opstaan. Maar blijft dan vol hoop en vertrouwen je ogen gericht houden op de Heer, en hij zal in zijn grote barmhartigheid steeds weer opnieuw de hand reiken en in zijn liefde je kracht geven om door te gaan en hem te volgen, waar hij ook heengaat. Zonder hem kunnen we niets, maar met hem kunnen we alles. Wat wij dus nodig hebben is geloof en vertrouwen, dat hij steeds bij ons is om ons te helpen. Ook al is het duister om ons heen en voelen we zijn aanwezigheid niet altijd, hij is er wel en houd ons vast aan de hand om te voorkomen dat wij in het ravijn van het kwaad vallen. Als we tasten in het duister, bid dan de tekst van het prachtige lied van Taize: Als alles duister is, ontsteek dan in ons het lichtend vuur, het vuur dat nóóit meer dooft.

26-01-2008, 12:47 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
24-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Er is geen ander evangelie, dan het evangelie van Christus.
Paulus schreef : Probeer ik mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Gal 1:10 Deze tekst vinden we aangegeven in de dagelijks bijbelteksten ter overweging van Taize. Wat zou Paulus hiemee bedoelen? Als we terug lezen naar vers 6, zien we dat Paulus zich zorgen maakt over de Galaten, die zich zo snel hebben afgewend van het ware evangelie, zoals hij die aan hen verkondigd heeft en zich aan anderen gingen hechten, die niet de ware boodschap brachten. Het verbaasd me dat u zich zo snel hebt afgewend die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie  van Christus willen verdraaien. Met andere woorden; hij waarschuwt de gemeente voor valse profeten, die hen in verwarring brengen. Er is maar één evangelie en dat is het evangelie van Christus. En zoals hij hierboven wil zeggen, dat hij dat niet uitzichzelf doet, om de mensen te behagen, maar dat hij slechts een instrument van de Heer is, die hem geroepen heeft om zijn blijde boodschap te verkondigen. Hij kan het alleen verkondigen, maar de harten van de mensen moeten openstaan, opdat God zelf hen kan overtuigen. Iemand die het alleen doet om de mensen te behagen, kan geen dienaar van Christus zijn. Het is alsof Paulus ook ons waarschuwt, niet alleen dat verkondigen, wat de mensen welgevallig is, maar duidelijk dat te verkondigen, wat de Heer ook aan ons te vertellen heeft en dat strookt niet altijd, van wat de mensen welgevallig is. Voor sommigen kan de waarheid hard zijn. Maar de waarheid van het evangelie van Christus is de enige waarheid, die ons kan bevrijden uit het kwaad en ons redden voor het eeuwig leven, door de Heer beloofd aan allen die hem volgen en zijn leer aanvaarden en zijn geboden onderhouden. Wie in Mij gelooft, zal leven; zegt de Heer. Wie alleen maar zegt, dat hij het wel gelooft, maar er verder niets mee doet en zijn eigen gangetje gaat, kan geen ware dienaar van Christus zijn. Zoals Jacobus zegt: Een geloof zonder de werken, is een dood geloof. In de Heer geloven betekent voor ons, ook datgene te doen, wat de Heer van ons vraagt, ook al zal het voor ons moeilijk zijn. Want de menselijke natuur is geneigd tot datgene wat ons behaagd, maar dat is niet, zoals de Heer Jezus Christus van ons wil. Het bovennatuurlijke moet van het natuurlijke winnen en dat kan alleen met de genade Gods, als wij zijn weg bewandelen, zijn geboden onderhouden, waarvan het allerbelangrijkste is: Heb elkander lief zoals ik u heb liefgehad. En juist vanuit deze liefde de goede werken beoefenen ter ondersteuning van onze broeders en zusters, dichtbij en veraf.Want God heeft alle mensen lief zonder uitzondering. Zo dienen ook wij te zijn. Wie werkelijk liefheeft, roddelt niet, doet niet mee aan kwaadsprekerij, kijkt niet met minachting op de ander neer, maar beschouwt de ander belangrijker als zichzelf, is eenvoudig en nederig van hart en koestert geen wrok. Gods liefde moet door ons uitstralen naar de ander, daar wij zijn instrumenten zijn, die hij geroepen heeft, om de ander met Gods hulp te overtuigen van de eeuwige waarheid, die de Heer ons gegeven heeft.

24-01-2008, 12:57 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
22-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld.
Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of wij nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. 1 Tes 5: 9-12 Daarvoor is de Heer op aarde gekomen, niet om ons te veroordelen, maar om ons allen te redden. Te redden uit de slavernij van de zonde en ons te voeren naar het eeuwige licht, om voor altijd bij hem te zijn. Zoals Paulus zegt, of wij nog op aarde zijn  of reeds gestorven zijn; allen zullen wij leven in de Heer. Wij worden opgeroepen om anderen tot voorbeeld te zijn, en zeker voor hen die in twijfel leven. Zodat zij aan ons kunnen zien, dat er meer is als leven en sterven op aarde. Dat de dood slechts een overgang is, een donkere poort, waar we allen doorheen moeten om met hem in het eeuwige licht verenigd te worden. Wie gelooft zal leven ook al  is hij gestorven.  En dan allen met volle overtuiging kunnen zeggen: ja Heer ik geloof. Gij zijt het eeuwig leven. Aan u behoren wij toe. Wij geloven in de opstanding ten eeuwig leven. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Vers 23 en 24. Onze geest, ziel en lichaam zuiver houden, door ons steeds op hem gericht te houden, steeds het kwade van het goede te weten onderscheiden en aldus alleen het goede te doen, als ware volgelingen van de Heer. Wetend, dat hij ons daartoe roept en zijn belofte zal vervullen aan ons. De Heilige Geest zal ons met zijn licht begeleiden om op de goede weg te blijven en niet af te dwalen, als wij ons maar vol vertrouwen aan hem overgeven.

22-01-2008, 11:26 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
17-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vader, mogen ze allen één zijn.

In Genève werd van 28 december tot 1 januari de pelgrimstocht van vertrouwen op aarde gehuden, waar 40.000 jongeren uit alle landen aan deelnamen. De oecumenische roeping van Taize wordt hier sterk benadrukt. "In Genève doen wij een oproep tot verzoening onder de christenen,"benadrukte frère Alois, de prior van de gemeenschap, in zijn overweging van die zondagavond. Hoe kunnen wij geloofwaardig zijn als wij verdeeld blijven, terwijl we over één God van liefde spreken?" We weten dat Frère Roger de stichter van Taize heel verdrietig was  dat er zoveel verdeeldheid heerste onder de Christenen.  Vol van idealen stichte hij daarom een oecumenische gemeenschap in Taize, waar alle christenen welkom zijn, of ze nou protestant, katholiek of orthodox of welke christengroepering ze ook zijn. 20 januari tot 27 januari is de honderste gebeds week voor de eenheid. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. dan zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Vader mogen ze allen één zijn, zoals gij het zijn in mij en ik in u. Dit gebed zal zeker deze week veelvuldig gebeden worden. Eenheid van alle christenen, die gezamelijk aan de wereld laten zien, dat Christus waarlijk de gezondene is om ons te verlossen uit de slavernij van de zonde en wij allen zijn trouwe volgelingen zullen zijn. We zijn allen van één en dezelfde Christus zegt Paulus. Zoals Christus niet verdeeld is, kunnen zijn volgelingen ook niet verdeeld zijn. Samen in gebed, samen luisterend naar zijn woord, samen aan dezelfde tafel, om zijn maaltijd, het laatste avondmaal te vieren tot gedachtenis aan hem. Zoals hij ons bevolen heeft. Doet dit tot mijn gedachtenis. Bidden wij allen dat in deze gebedsweek van de eenheid dat de dialoog alle christenen dichter bijelkaar brengt tot de eeheid zoals Jezus het bedoeld heeft.

17-01-2008, 16:23 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
15-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bidt onophoudelijk.

Paulus roept ons op onophoudelijk te bidden zowel in voorspoed maar zeker ook in tegenspoed. Om te voorkomen dat ons enthousiasme niet begint af te nemen. Om steeds standvastig te zijn en te blijven in onze trouw aan de Heer.
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenstand ondervindt, en bid onophoudelijk.--
Romeinen 12: 9 -13
Laat je niet beinvloeden door de verlokkingen van het kwaad, want dat leidt tot ondergang. Blijf steeds het goede doen. Iemand die zijn liefde alleen maar verkondigt met de mond is niet oprecht. Het moet vanuit je hart komen. Deze vermaning van Paulus is zeker niet voor niets. Hij zal ook in zijn tijd dingen gezien en gehoord hebben, dat in strijd is met wat hij verkondigd heeft. En ook in onze tijd zien en horen we gebeurtenissen, wat niet strookt met de  boodschap van de Heer aan ons. Daarom ook aan ons de oproep het kwaad te blijven verafschuwen en standvastig blijven in het goede. Daarom vurig blijven bidden, dat de Heilige Geest ons voortdurend blijft aanvuren en ondersteunen om op de goede weg te blijven, de weg van de Heer, die ons voorgaat. Met de hulp van de Heilige Geest kunnen we alle tegenstand zowel in onze eigen lichaam als ook de tegenstand van anderen overwinnen. Waakt en bidt, opdat gij niet in bekoring valt. Weest waakzaam en bidt onophoudelijk. Ons hele leven dient een leven van gebed te zijn, zodat het kwade ons niets vermag en wegvlucht.

15-01-2008, 11:42 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
13-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik mijn vreugde.

Als christenen het hebben over verlossing, vertellen ze een verhaal; over een nederig mens  die afdaalt in het water, en door wiens doop er toekomst zal zijn voor de wereld. In Jezus herkennen we de Messias, de langverwachte; de dienstknecht die ons in leven en in sterven getoond heeft dat wij een leven lang moeten oefenen in het zeggen: "niet mijn wil, maar uw wil geschiede". Zo wilde de Heer geen uitzondering maken voor zichzelf.   Zoals alle mensen toen ging  ook hij naar de Jordaan om zich te laten dopen. Al kende hij geen zonde, toch daalde ook hij af in de Jordaan tot schrik van Johannes; want hij wist op dat moment al, dat hij de Messias was.  Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: "Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?" Jezus antwoordde: "laat het zo gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen." Toen stemde Johannes  ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: "dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik mijn vreugde. En zo ging in vervulling, wat ook door de profeet Jesaja voorspeld werd over de komende Messias. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Bij de doop van de Heer begon ook zijn openbaar leven. Als mens stelt hij zich solidair met de andere  mensen.  Om zich net als zij zich te laten  dopen. Tegelijker tijd is het voor Johannes een bevestiging, dat wat hij doet, Gods wil is. De mensen oproepen tot bekering en zich te laten dopen, om vergeving van de zonden te verkrijgen. En deze opdracht geeft de Heer zelf aan zijn volgelingen vlak voor zijn Hemelvaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest." Het water is het symbool van de reiniging. Alles wat gereinigd moet worden doen we met water. Zo ook worden als we opgeroepen worden tot bekering,onze zonden door het water weggewassen.  Het vind zijn kracht door het Bloed van de Heer, dat Hij uitstorte tot vergeving van  de zonden en wij daardoor verlost worden. En bidden wij, dat Hij ook de Geest over ons mag uitstorten, om ons te verlichten en zijn woord te begrijpen en er naar te leven.

13-01-2008, 12:57 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
11-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oordeel niet en ge zult niet geoordeeld worden.
Hoe snel staan we niet klaar met het oordeel over anderen. De Heer waarschuwt hier ons duidelijk over, wat we kunnen lezen bij Matheüs hoofdstuk 7. Oordeel niet te snel, want je weet nooit wat de ander voor oordeel heeft over jou. Kijk niet naar de splinter in de oog van de ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet, zegt de Heer.
Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt. Hoe kun je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, dan pas zul je scherp genoeg zien om  de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Met andere woorden, hoe kun je scherp zien, als je eigen oog vertroebeld is. Je zou nog meer schade berokkenen , als nodig is. Dus  wees voorzichtig. Als je iemand wil terecht wijzen, doe dat dan niet zomaar, maar denk goed na en doe het alleen op de manier zoals de Heer zelf dat doet, met liefde, omdat je de ander wilt helpen weer op de goede weg te komen. Ook de Heer zelf oordeelde op aarde niet, zoals hijzelf zegt: Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden, wat verloren was. Hiervan moeten we steeds doordrongen zijn, niet om te oordelen, over wat je ziet, niet wetend, wat de motivatie van de ander is, dat hij het zo doet, maar probeer een  gesprek aan te knopen, om zijn beweegredenen te kennen en dan kan je er over praten, niet op de eerste plaats, zoals je zelf het wil zien, maar zoals de Heer  wil, wat wij moeten doen, om zijn weg te volgen. Zoals Mattheüs Hoofdstuk 7 besluit met de woorden: Behandel anderen dus steeds zoals je zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de Profeten. Zo kennen we ook het beroemde spreekwoord: Behandel de naaste als jezelf. Sta ook open voor de ander. Sluit je niet af voor hem, maar bewandel samen de weg van vrede, liefde, eensgezindheid en vreugde in de Heer.

11-01-2008, 13:21 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
07-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ken je de daden van God?
Wie altijd op de wind let, komt niet aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe. Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt. Prediker 11:4-5 Deze tekst van de prediker is heel goed voor ons gewetensonderzoek. Kennen wij de daden van God? Is mijn vraag hierop. Wie overal op let maar niets doet, is als iemand die wel ziet, maar niet ziet; die wel hoort maar toch niet hoort zegt de profeet Jesaja.  Dit verwijt doet Christus zelf ook aan de Schriftgeleerden en de Farizeën, die de schriften heel goed kennen en toch niet wilden zien. Ze zagen zoveel wondertekenen en als Jezus sprak,  verwees hij ook duidelijk terug naar de profeten. En toch vroegen ze Hem steeds weer om tekenen om te bewijzen dat hij de Gezondene is.  De daden van God kunnen we ook steeds zien, ook nu; Eenvoudig voorbeeld; kijk naar de natuur, hoe alles perfect gerangschikt is. De wisselwerking van de seizoenen, de pracht en praal van de natuur met de kleurijke planten en bloemen. God begon met het schapen van het heelal en alles perfect in elkaar zette. De evolutieaanhangers denken er anders over, maar begrijpen ze ook,dat er niets uit het niets te voorschijn kan komen. Er is dus een woord gesproken en alles kwam tot ontwikkeling zoals wij de aarde nu kennen. Dat ene almachtige woord, dat door God gesproken werd en alles ontstond tot zijn meerdere eer en glorie. De bijbel, het levende woord laat ons duidelijk de daden van God zien. We kunnen ze pas echt zien, als we de bijbel niet alleen lezen, maar het ook in ons opnemen en overdenken. Waar je de bijbel ook openslaat Je komt overal de grootheid van de scheppende God tegen. Ook zijn liefde voor ons allen. Op zijn liefde deed niemand te vergeefs een beroep op. Ieder die  Hem vol vertrouwen aanriep werd geholpen. De bijbel staat er vol van. Ook wij kunnen steeds volvertrouwen Hem aanroepen, als we in nood zijn. Wanneer we allen maar het woord van de Heer lezen, maar er verder niets mee doen dan zijn wij als de zaaier, die alleen maar op de wind let en niet aan zaaien toekomt en die naar de wolken staart en nooit aan maaien toekomt. Het woord van God moet in ons hart uitgezaaid worden om wortel te kunnen schieten en te groeien. En zo te rijpen, dat de vruchten hiervan gemaaid kunnen worden  en verspreid als nieuw zaad voor de harten van anderen. En zo wordt het dan een rijke oogst voor de Heer. Laten we zorgen, dat de grond, ons hart vruchtbaar is, gezuiverd van alle onkruid van het kwaad, zodat het inderdaad kan groeien.

07-01-2008, 16:43 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
06-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pelgrimstocht in geloof en vertrouwen.

Op pelgrimstocht gaan in geloof en vertrouwen. Zo zullen de magiers uit het  oosten, ook wel genoemd, de drie wijzen, de drie koningen ook aan de tocht begonnen zijn.  Ze zagen wel een bijzondere ster, die hun aangaf dat ergens een bijzonder iemand geboren moet zijn. Maar ze wisten niet waar ze aan begonnen. Een verre reis te maken en dan maar afwachten, wat ze te zien krijgen. Maar ze hadden zo'n groot geloof en vertrouwen, dat ze de ster volgden, die hun de weg wees.Een weg vol gevaren en hindernissen, maar ze hielden vol. Onze weg als christen zijn is ook een pelgrimstocht, die ons moet leiden naar het eeuwig leven in Christus koninkrijk. Ook een weg vol met gevaren en hindernissen door de duistere wereld van het kwaad. Maar ook wij hebben een ster, die ons de weg wijst. Jezus Christus zelf wijst ons de weg, die wij moeten gaan . De weg van Behtlehem naar Golgota. Onze levensweg vanaf onze geboorte tot het moment dat wij geroepen worden om de aarde te verlaten, wat voor velen betekent een kruis te dragen. Zegt de Heer zelf niet: "Wie mijn leerling wil zijn, neme dagelijks zijn kruis op en volge mij." De drie wijzen uit het oosten hielden vol en de ster bracht hen eerst naar koning Herodes, waar ze vroegen, waar het kind geboren was, die ze zochten. En na gehoord te hebben, dat het Behtlehem was, waar ze moesten zijn, zagen ze de ster opnieuw en volgden deze tot het huis, waar het Kind en zijn moeder verbleef. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij hun hulde. Zij haalden de schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. En daarmee ging de profetie van Jesaja in vervulling en brengen hun offergaven aan de voeten van de koning der volkeren. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld   en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luide de roem van de Heer. Jesaja 60   En de drie wijzen gingen luid jubelend terug naar huis, daar ze de koning der volken gevonden hadden. Zijn ook wij bereid te jubelen, dat wij de Heer gevonden hebben. Hij die de wereld schiep, de grote, de machtige, die om ons de weg te wijzen, daarvoor zelf naar de aarde kwam om als mens te leven onder de mensen en zo aan ons allen bekend te maken, dat God liefde is en wil dat wij allen verlost en gered zullen worden. Durven wij het ook aan de pelgrimstocht te maken, waarin Christus zelf ons voorgaat en zo wijst hoe wij moeten gaan. De pelgrimstocht van ons leven; de pelgrimstocht van vertrouwen op aarde, zou Frère Roger zeggen. Een pelgrimstocht van vertrouwen, hoop, vrede en liefde. Vertrouwen in de Heer  die ons niet onwetend laat, maar steeds bij ons is en de richting aangeeft, de richting naar het licht van zijn koninkrijk. En zoals de drie wijzen aan Hem geschenken aanboden; welke geschenken bieden wij hem aan. Het mooiste geschenk aan Hem is dat wij ons geheel en volledig aan Hem geven en kunnen zeggen net als Samuel die geroepen werd; hier ben ik Heer. Moge op dit feest van de openbaring des Heren ons de verhalen zowel van de profeet Jesaja als ook het verhaal van de wijzen  van vandaag ons doen bezinnen op onze levensweg, om steeds de goede weg te blijven volgen, die de Heer zelf ons wijst en Hij zal ons helpen de gevaren en hindernissen, die we tegen komen te overwinnen. 

06-01-2008, 15:42 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
04-01-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Levende bouwstenen.
Bij de maandelijkse bijbelteksten ter overweging van Taize staat voor januari een hele mooie tekst uit de brief van Petrus. Dat wij levende bouwstenen moeten zijn voor de Heer en zo een levende tempel zijn voor de Heer.Christus, de hoeksteen waar wij als levende stenen ons rondom  Hem heen verzamelen en zo de verblijfplaats voor God vormen. Als een ware heilige tempel voor de Heer onze God. De drie vragen, die onderaan vermeld staan zijn voor ons ter overweging, om zelf daar een antwoord op te geven.
http://www.taize.fr/nl_article173.html

04-01-2008, 13:41 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  outlet
  www.bloggen.be/outlet

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  astralis
  www.bloggen.be/astrali


  We zijn de 12de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!