SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
31-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor allen een vruchtbaar en gezegend 2008
Nu we bezig zijn met de laatste uren van 2007 wens ik allen een goede jaarwisseling toe. En dat 2008 een vruchtbaar en gezegend jaar voor u mag zijn. Dat Gods woord ook in het nieuwe jaar wijd en zijt verspreid moge worden en dat velen de verkondiging mogen lezen die op bloggen kijkt en overdenken. God is eeuwige liefde en heeft dat door zijn Zoon aan ons laten zien. Hij die onze zonden heeft uitgewist door zijn dood op het kruis en ons allen wil doen deelnemen aan zijn verheerlijking. Ik wens allen Gods zegen toe in dit nieuwe jaar, die zich intens bezig houden met de blijde boodschap van de Heer. Om met de woorden van Paulus te  besluiten: In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemels majesteit, ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiediger naam heeft ontvangen dan  zij. HEBR. 1: 3 - 5  Aan hem komt alle eer en glorie toe, hij de enige levende Zoon van God in alle eeuwen, die zit aan de rechterhand van de Vader, in majesteit. Gods zegen zij met u allen in dit nieuwe jaar 200831-12-2007, 12:13 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
26-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stefanus de eerste martelaar.
Bedenk wel, ik zend jullie uit als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar  behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. Jullie zullen om wille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen,zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader, die in jullie spreekt. Matteüs 10: 17De eerste geloofsgetuige, die zijn getuigenis met de dood heeft moeten bekopen, is Stefanus, die vandaag herdacht wordt. Vol van de Heilige Geest sprak hij zo vurig, dat degene, die Jezus haatte er niet meer tegenkonden, hem naar buiten sleurden en hem stenigden, Vooral na de laatste woorden, die hij sprak: Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: "Ik zie de hemel geopend en de mensen zoon, die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Handelingen 7:54 Ze wilden hem niet meer horen en hielden hun oren dicht. Stefanus wist wel, wat de gevolgen zou zijn als hij zo door ging, maar hij was zo vervuld door de Heilige Geest, dat hij niet kon zwijgen. Hij veroordeelde hen niet voor deze daad, maar vergaf hun. Terwijl Stefanus gesteningd werd, riep hij uit: "Heer Jezus ontvang mijn geest. " Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: "  Heer, reken hun deze zonde niet aan !"En na deze woorden stierf hij. En zo werd Stefanus de eerste martelaar van het Christendom. Velen zijn na hem gevolgd, omdat ze Christus niet verloochenden, maar hem trouw bleven tot in de dood. Ook heden ten dagen nog zijn er velen, die onderdrukt worden, vervolgd en zelfs vermoord omdat ze voor Jezus naam durven uit te komen. En ook net als de Heer opkwamen voor de armen, de verdrukten; en de grove onrechtvaardigheid aan de kaak stelden.  zij streden voor meer rechtvaardigheid in de samenleving, voor meer vrijheid voor de mensen, zodat er een samenleving zal komen van rechtvaardigheid, vrede, liefde en verzoening. Zij zijn voor ons de grote voorbeelden. Niet in onze schulp kruipen, als wij al die onrechtvaardigheid zien, maar evenals zij in naam van de Heer voor  hen die lijden onder al die onrechtvaardigheden durven op te komen, hen tot steun te zijn, zodat zij voelen, dat ze niet alleen staan.

26-12-2007, 14:13 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
25-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een kind is ons geboren.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Jesaja 9:5  Hoe duidelijk is de voorspelling van de profeet Jesaja over het geboren worden van de Messias. Wat pas vele eeuwen later gebeurde. En bij Lucas lezen we het Kerstverhaal: Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. En zo gebeurde het, dat iedereen de deur gesloten hield, terwijl men toch zag, dat Maria hoogzwanger was. De Heer der heerscharen , de koning van het heelal werd niet in een paleis geboren, waar elk koningskind dient geboren te worden, maar in een schaapstal.Hij werd geboren onder de armen en de eenvoudigen, daar wilde hij zijn woonplaats hebben. En het waren ook de eenvoudigen, die het eerst uitgenodigd werden om naar hem toe te komen. Niet ver daarvandaan brachten de herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is deMessias, de Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." Het waren juist de eenvoudige herders die als eerste de blijde boodschap van Christus geboorte gebracht werd. En ze spoedden zich ook direct daarheen. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in  de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft." Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.  En als eerste uitverkorenen mochten ze aanschouwen het Goddelijk kind, dat in een kribbe lag. Wij allen zijn uitverkoren om de heilsboodschap te ontvangen. Maken wij ook de deur van ons hart open om Hem binnen te laten. In eenvoud en nederigheid en ontvankelijkheid voor zijn boodschap van vrede, liefde en gerechtigheid. Eer aan God in de hemel en vrede op aarde aan alle mensen die hij liefheeft. Geef deze boodschap aan elkaar door en prijzen en danken we God, dat Hij zover ging, om als mens op aarde te komen voor ons allen.

25-12-2007, 13:34 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
24-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het ware licht dat iedere mens verlicht

In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Vers 1 Zo begint Johannes evangelie om ons duidelijk te maken, dat door Godsgesproken woord alles is ontstaan, het begin van de schepping en dat zonder zijn woord er niets zou zijn. Alles is aan Hem te danken, heel de schepping. En verder gaat Johannes bij vers 4 en 5: In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen . Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Geen enkele duistere macht heeft vat op het licht kunnen krijgen, om het licht te verdrijven. Integendeel, het licht verdrijft de duisternis. Het ware licht, dat iedere mens verlicht.  Vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Johannes getuigt hier wat hij en zijn mede apostelen in levende lijve heeft meegemaakt, de liefde en goedheid van de Heer voor alle mensen. We kunnen al zijn daden terug vinden in de vier evangeliën, waar het uitvoerig beschreven wordt. Denk aan zijn grenzeloze liefde voor de armen, de zieken en die gehandicapt waren. Hij was hen een grote toevlucht. Wij hoeven niet te vrezen Want diezelfde grenzeloze liefde, barmhartigeid en gerechtigheid toont hij ook aan ons, als we maar volop op Hem vertrouwen. Bij Lucas op deze eerste kerstdag lezen we het verhaal van Christus geboorte. Jozef ging van de stad Nazareth in Gallilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de tijd aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Voor de Heer was er geen enkele plaats in de stad, dan alleen in een bouwvallige schuur. Natuurlijk moet iedereen gezien hebben dat Maria hoogzwanger was, maar niemand nodigde hen uit voor onderdak.
Hoe is het met ons hart gesteld? Is het daar soms een rommeltje en volgepropt met allerlei dingen, die er niet in thuishoren? Of hebben wij grote schoonmaak gehouden en Hem wel uitgenodigt bij ons te komen wonen. Christus, het ware licht, dat iedere mens verlicht. Laat zijn licht ook in ons hart schijnen en het helemaal verlichten met zijn warmte, zijn liefde. Want zo zegt Johannes:  
Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Wie hem wel ontvangen en aan hem zijn geloof betuigen, zullen kinderen Gods genoemd worden. Ik wens u allen een vruchtbare, gezegende kerstfeest toe met veel heil en zegen.

24-12-2007, 16:49 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
21-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En hij gaf hem de naam Jezus.
De afkomst van Jezus Christus bleek als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen man was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht er over haar in het geheim te verstoten. Jozef wist toen nog niet, wat zijn aanstaande vrouw was overkomen; hij merkte alleen, dat zij zwanger was. Het zou een schande zijn in de Joodse traditie, te trouwen met een vrouw, die zwanger is van een ander. De Heer zelf moest hem overtuigen, dat haar zwangerschap iets bovennatuurlijk was en niet van een andere man.  Toen Jozef dit overwoog, verscheen in een droom een engel van de Heer. De engel zei: "Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal een zoon baren, en zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent: God met ons. Mattheüs 1: 18-24 En zo zien we verder, dat Jozef gerust gesteld werd en gerust zijn vrouw bij zich kon nemen. Met hoeveel zorg en liefde zal hij voor haar gezorgd hebben, wetend nu dat wat zij in haar moederschoot draagt, iets bijzonder was iets heiligs. Immanuel; God  met ons. Zozeer is God met de mens begaan die onder het juk van de zonde leeft, dat Hij uit het geslacht van David Maria uitkoos, haar vóór haar geboorte vrij hield van de zondenlast, omdat zij de uitverkorene was, die het grote geheim zou dragen, namelijk de Heer zelf, de Zoon van God, die uit haar geboren zou worden. Christus de Zoon van God, als mens op aarde, bestemd voor alle volken; om hen te bevrijden uit de slavernij van de zonden, uit de slavernij van de Satan, die er op uit was, de mens tot zijn eigendom te maken, daar hijzelf door zijn opstand tegen God, uit de hemel werd verdreven; en de mens wilde meesleuren in de duisternis. Maar de Heer heeft ons daaruit bevrijd en ons de weggewezen, zijn weg naar het licht. Zalig zij, die in Hem geloven, want ze zullen God zien.

21-12-2007, 13:22 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
20-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maar vreugde vindt in de wet van de HEER.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van de zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Psalm 1: vers 1 en 2 Deze woorden van de psalmist zijn een goede overdenking waard. Niet zomaar met iedereen meelopen, waar we al een vermoeden van hebben dat zij de verkeerde weg bewandelen. Ons steeds bewust zijn en blijven van de wet van de Heer. Want daarin alleen vinden we de vreugde en de blijdschap. De zondaars en de spotters laten zien, dat ze verkeerd bezig zijn door onze uitstraling van vreugde, daar wij de wet van de Heer onderhouden en alléén zijn weg volgen. De wet van de Heer is een wet van liefde, dankbaarheid, vrede en verzoening. En zoals er geschreven staat; het zal voor hen zijn als vurige kolen op hun hoofd. En als ze je kwaad willen berokkenen, of bespotten, omdat je hun niet volgt, verdraag het dan met liefde voor de Heer, en Hij zal hen laten zien, wie gelijk heeft, wie de weg volgt naar de glorie en de vreugde van het leven. Het leven dat leidt naar het Koninkrijk Gods, waar alleen ware vriendschap en ware liefde aanwezig is. Delend in de heerlijkheid Gods. Alleen wegelegd voor hen die zijn wet zich eigen gemaakt heeft en er naar geleefd heeft. De belofte, die  psalm  I aangeeft in vers 5 en 6 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood. De Heer zal onze weg beschermen, als wij ons maar aan Hem vasthouden en zijn wet ons eigen maken en ernaar leven. Dan hoeven we niet bang te zijn, of verdrietig voor de hindernissen die zij voor ons opstapelen. Want met zijn hulp kunnen we alle hindernissen overwinnen. Het goede zal zegevieren over het kwade.

20-12-2007, 13:37 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
18-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Juich, hemel! Jubel, aarde!
Juich, hemel! Jubel ,aarde! De Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd. Js 49 :13  Juicht allen, want de komst van de Heer is nabij. We zijn nog maar enkele dagen van het Kerstfeest verwijderd. Het feest van Christus geboorte op aarde. De komst van de Messias, de gezalfde, die de mensheid zal bevrijden van de zondenlast, die op hen drukt. Zozeer heeft hij ons liefgehad, dat Hij op aarde gekomen is voor ons. En hij zal een licht zijn voor alle volken, zoals Jesaja zegt: De Heer zei tot zijn dienaar: in gerechtigheid heb ik jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en ik maak je tot een licht voor alle volken. 42: 6 En verder zegt hij: In vers 8 Daar zal een gebaande weg lopen, heilige weg genaamd, geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten er uit weg. 10
Ook wij dienen ons voor te bereiden op zijn komst. Onze weg naar het hart in orde brengen en klaar maken om Hem in ons hart te ontvangen. Laat gejammer en verdriet uit ons verdwijnen;dat deze plaats maken voor gejuich en vreugde. Natuurlijk niet alleen met kertmis, maar alle dagen van ons leven, elke dag opnieuw Hem met open armen in ons hart binnenhalen en onze liefde voor Hem tonen. Zoals Maria helemaal klaar was om haar geliefde zoon in haar armen te ontvangen en te dragen vol liefde, zo dienen ook wij helemaal klaar te zijn om onze Heer vol liefde in ons te ontvangen en Hem te dienen. Moge het aanstaande Kerstfeest voor ons allen een feest zijn van licht, vrede en liefde en deelt dit met elkander. Waar vrede en liefde heerst, daar is God aanwezig.


 

18-12-2007, 13:20 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt
 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: "Bent u het die komen zou of moeten we een ander verwachten?" Jezus antwoordde: "Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt. Mattheüs 11: 2 - 6  En aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt. Aan de armen, aan de eenvoudigen van hart, die openstaan voor dit blijde nieuws.  De Messias is het, voorspeld door de profeten, die gekomen is om ons de blijde boodschap van zijn koninkrijk te brengen. Johannes werd door Jezus geroemd als de grootste onder de profeten van het oude testament en die ook voorspeld werd. Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: "Let op, ik zend mijn bode  voor je uit, hij zal een weg voor je banen." En dat deed hij. Hij was als een roepende in de woestijn, die de mensen opriep tot bekering. Voor Johannes was het geen twijfel, dat Jezus de Messias is, hij werd wel in bevestigd, wat hij geloofde, maar hij deed het vooral voor zijn leerlingen, dat ze hem zouden gaan volgen, nu zijn taak volbracht was. Zijn ook wij bereidt, wat we ook tegen komen in ons leven, hem door dik en dun te blijven volgen, zijn boodschap van vrede, liefde en verzoening ons eigen te maken en van daaruit te leven, welke problemen of hindernissen we ook tegen komen. Want weet je, de satan van het kwaad blijft op de loer liggen, om ons te kunnen vangen en ons doen verstrikt te raken. Wanneer wij ons oog en ons hart op Hem gericht houden, is hij machteloos door ons standvastig nee tegen het kwaad en ja tegen onze Heiland, onze redder en verlosser. Blijf de woorden van de Heer steeds indachtig: Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven hebben. Houd je geloof in Hem levend en blijf het voeden door zijn woorden van zijn blijde boodschap.

13-12-2007, 12:36 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
09-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bekeert u, want rijk het der hemelen is nabij.

Op de tweede zondag van de Advent zijn twee lezingen die ons aanreiken de komst van de Messias. Jesaja spreekt over de twijg die zal ontspruiten aan de stronk van Isaï en Johannes de Doper die ons oproept de wegen te effenen en de paden recht te maken voor de komst van de Heer. De oproep om te streven naar gerechtigheid en waarachtigheid, eensgezind te zijn in de geest van Jezus Christus. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. En dan besluit Jesaja: Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.  En zo voorspelt Jesaja de komst van de redder der wereld,de verlosser, die komen zal een telg van de stronk van Isaï. Hij zal een leider zijn van alle volken. Hij zal een tijdperk van vrede en gerechtigheid inleiden en alle geweld zal ophouden. Echter die tijd zal pas aanbreken, als alle volken hem erkennen als de redder en de verlosser van alle volken. De herkenning  wordt pas realiteit, als wij als christenen ons geloof in hem uitstralen, niet er voor terug schrikken zijn eeuwige naam bekend te maken door waarachtigheid, gerechtigheid en vredelievendheid.  Johannes roept ons ook op tot bekering en te zorgen dat wij goede vruchten voortbrengen; vruchten van vrede, waarachtigheid en liefde. In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea . Hij verkondigde: "Kom tot inkeer, want het koninkrijk Gods is nabij!" Dit was de man over wie  de profeet Jesaja sprak toe hij zei: "Luid klinkt eeen stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. " Om de oproep kracht bij te zetten, doopte hij allen, die zich wilde bekeren, terwijl zij hun zonden beleden. Ook wij moeten ons reinigen van alle ongerechtigheden, door er voor uit te komen dat wij zondige mensen zijn en oprecht ons berouw tonen, en dan  de ware weg te volgen. De weg van het licht, dat Christus is. Zo ons voorbereiden op de naderende komst van de Heer.. Bekeert u en doet boete, want de Heer is nabij.

09-12-2007, 19:40 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
08-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer is met je.
De Heer is met je. Vandaag viert de kerk het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Dat wil zeggen; dat Maria gevrijwaard is gebleven van de erfzonde om als maagd waardig te zijn om de moeder van Gods Zoon te worden.
In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je."Ze schrok hevig bij het horen  van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste  worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn." Maria werd uitverkoren  de moeder van Jezus te worden. Het verhaal gaat natuurlijk veel verder. Hieruit blijkt, dat God ons zozeer liefhad,, dat Hij zijn enige Zoon als mens naar de aarde wil sturen en een mensenkind uitkoos om zijn moeder te zijn. Maria, uit het geslacht van David werd de uitverkorene. Reeds in het verre verleden werd dit voorspeld. Steeds duidelijker. Reeds in het paradijs sprak God over de komende Verlosser. Daarna  werd Abraham uitverkoren en dat uit een van zijn zonen het heil op aarde zal komen en dat werd de stam van Juda. En uit de stam van Juda werd Koning David de uitverkorene en uit diens geslacht zal de Redder van de mensheid geboren worden en de troon van David bestijgen, als koning in eeuwigheid, koning van heel de schepping. Maria, de moeder van de Heer, als moeder van Jezus kreeg zij daarom ook de titel: Moeder Gods, Daar Jesus de Zoon van God is. Weesgegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder alle vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot bidden wij dagelijks. De aanroepingen zoals in de bijbel vermeld staan. Maria de onbevlekte ontvangene. Zo maakte zij zichzelf ook bekend in Lourdes aan een arm, eenvoudig meisje, Bernadette genaamd. Toen Bernadette haar zag vroeg ze, wie zijt gij? En ze sprak: Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Lourdes, dat vanaf die tijd door duizenden bezocht wordt om getroost en gesterkt te worden. Volgend jaar wordt het 150 jaar jubileum gevierd.

08-12-2007, 16:01 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
06-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geef gij hen te eten.

Als we de lezing van Mattheüs hoofdstuk 14 over de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging voor ons nemen is daar heel veel uit te halen wat wij als opdracht meekrijgen ook voor onze tijd. De opdracht: Geef jullie hen maar te eten. Zeker nu de grote hongersnood overal ter wereld zo groot is. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: "Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Om eten voor zichzelf te kopen? Wie weet, waren daar ook mensen onder die net als in onze tijd geen geld hadden om brood te kopen. Zeggen wij dan soms ook, stuur ze maar weg, laat ze het zelf maar uitzoeken. Zo is Jezus niet en dat geeft aan dat ook wij dat niet moeten doen. Maar Jezus zei: "Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten."  Ze antwoordden hem: "We hebben niets, alleen vijf broden en twee vissen."Hij zei: ": "Breng ze bij mij." En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak een dankgebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen werd verzadigd en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden,hadden ze twaalf manden vol. Er was voor iedereen genoeg. Het wonder is geschied. Nu zal u zich afvragen, dit wonder in deze tijd. dat kan niet. Hoezo kan niet? Het wonder zal geschieden als het rijke westen met zo'n grote overvloed de handen in elkaar slaat, niet kijkend of daardoor misschien de economie wat achteruitgaat, maar boven aan het lijstje als eerste prioriteit zetten om de honger van de gehele wereld weg te halen, dan komen we heel ver. Dan zal het wonder geschieden, dat iedereen te eten heeft, niemand meer in armoede leeft, maar iedereen op deze manier genoeg heeft om een goed leven te kunnen leiden. Ook wijzelf kunnen daar een klein steentje toe bijdragen. Is het spreekwoord niet; vele kleintjes maken een groot. Zo worden de vijf broden en de twee vissen vermenigvuldigd tot zoveel, dat er voor iedereen genoeg is. Geven jullie hun maar te eten. Dat is de opdracht van de Heer aan ons allen. Natuurlijk is deze lezing ook uit te leggen in het teken van de grote geestelijke nood over de hele wereld. Dat wordt echter weer een ander verhaal binnenkort.

 

06-12-2007, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
05-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees standvastig
Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift. Mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun  en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. 2Tess. 2:15,16 en 17
Wat Paulus schreef aan de Tessalonicencen geeft hij ook aan ons door. Wees standvastig en blijf trouw in het zoeken van het woord van de Heer. Luister naar hen die zijn aangesteld om ons te onderichten in woord en geschrift. Probeer te ontdekken, wat de Heer aan ons wil zeggen om datgene te doen wat hij van ons verlangt. Blijf steeds het goede doen in woord en daad. Niet alleen in woorden, maar door goede daden laten zien, dat Gods woord in ons is. Dat Gods heilsboodschap van liefde en vertrouwen en vrede in ons leeft.  En zoals Paulus verder schrijft: Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.  Laat je niet afleiden door allerlei aardse beslommeringen, maar houdt steeds uw oog gericht op de Heer. Hoe moeilijk het misschien ook zal zijn, maar blijf bewust van Gods liefde en trouw voor jou en wees standvastig. Hij zal je zeker aanmoedigen en sterken, om datgene te blijven doen, wat goed is.

05-12-2007, 11:20 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
02-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer
Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraagt u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is.-- Ef. 5: 6-10
Wij die gedoopt zijn, zijn van de duisternis gered en dienen als christenen de weg van de kinderen van het licht te blijven bewandelen. Maar het gevaar blijft bestaan, dat wij opnieuw in duisternis geraken, als wij ons hart niet volledig open stellen voor het woord van de Heer en blijven voeden door Hem. Laat je dus door niets misleiden, wat als donkere wolken ons kan ontrekken van het licht. Want zoals Christus zegt: "De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." Waakt en bidt, opdat gij niet in bekoring valt. Of zoals wij in het Onze Vader bidden: En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Waakt en bidt, zodat gij niet van de weg van het licht afdwaalt. Blijf steeds als ware leerlingen van Christus zijn voorbeeld en zijn weg volgen. De weg van de Heer, de weg van het licht, dat ons voert en richting geeft naar de eeuwige glorie van Gods koninkrijk. En vooral nu in de advents tijd, de tijd van verdieping, als voorbereiding op het kerstfeest, is het goed ons geweten te onderzoeken of wij op de goede weg zijn, de weg van de Heer, die verlicht wordt door zijn liefde. De weg van goedheid, gerechtigheid, waarheid, liefde en vrede. De weg van vrede, liefde, gerechtigheid en verzoening voor elkaar.

02-12-2007, 12:51 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-12-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bereid de weg van de Heer.
In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Juda: "Bekeert u, want het rijk der hemelen is nabij. In deze adventstijd worden we opgeroepen ons voor te bereiden op de komst van de Heer, dat wij met Kerstmis gedenken. Kerstfeest is niet aleen gedenken, maar ook ons vrij te maken van alle ongerechtigheid in ons hart en zo ons hart open te stellen voor zijn komst. Als het ware, Christus moet in  ons opnieuw geboren worden. Zijn koninkrijk opnieuw in ons hart laten komen. Daarom moeten wij ons tot hem bekeren en Hem de weg banen in geloof en liefde naar de anderen. Kerstfeest is in de maatschappij verworden tot feest van boom versieren, kadootjes onder de kerstboom, kerstconcerten, veel lekkere dingen eten. En dan al die reclames. Maar helaas het belangrijkste  wordt vergeten. De komst van de Heer op aarde, geboren in een stal, de Messias, al zolang voorspeld door de profeten. De koning der koningen, die op aarde kwam om de mensen de blijde boodschap van de verlossing te brengen. Zoals Paulus schrijft in de brief aan de Romeinen: "Broeders en zusters, gij weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. Thans is ons heil dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht." Wordt dus wakker uit je slaap en je dromen, want de dag van het heil breekt aan. En wat in het evangelie vandaag staat: "Wees dus waakzaam, want gij weet niet wanneer de Heer komt. Wees dus bereid, omdat de mensenzoon komt op een uur dat gij het niet verwacht. " Bij het doopsel komt Christus ons leven binnen. Voor de christen is dit het blijvende teken van zijn onophoudelijke komst op de wereld. Kerstfeest is ook het feest van de vrede. Helaas moeten velen dit feest vieren in oorlogsgeweld. Mogen wij speciaal aan hen denken, dat er ook bij hen vrede mag komen. Vrede in hun harten, maar ook vrede in hun leven. Dat uit mag komen wat de profeet Jesaja in zijn visioen zag. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, hun speren tot sikkels. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander, en niemand zal nog leren oorlog voeren.  Moge dit spoedig bewaarheid worden. Vrede voor allen in ieders hart, vrede tussen de volken en naties en dat allen als broeders en zusters in vrede, liefde en verzoening moge leven in de Heer. Ik wens u allen toe, een goede voorbereiding in deze advents tijd op het kerstfeest en vrede voor allen.

01-12-2007, 11:50 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  cullinair
  www.bloggen.be/cullina

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  bennyblog
  www.bloggen.be/bennybl

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  fol
  www.bloggen.be/fol


  We zijn de 08de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!