SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
29-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Want ge kent dag nog uur
Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Alleen de Vader weet, wanneer het einde van de wereld zal aanbreken.Sommige sekten denken het wel te weten en menen, dat hun voorspelling uit zal komen om de dag bij naam en toenaam te noemen. Maar er gebeurt niets. Als iemand  het einde voorspelt, geloof hem dan niet, wan zelfs de engelen weten die dag niet. Hoe kunnen sommige mensen menen, dat ze het wel weten? Niemand weet het. Alleen de Vader in de hemel. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark inging en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Ook Noach wist niet wanneer die vloed zou komen. Hij wist wel dat die zou komen. Op een dag, toen de ark klaar was, kreeg hij opdracht om de ark in te trekken en de deuren te sluiten. En toen gebeurde het. En zo zal het ook zijn, als de mensenzoon komt, niemand weet wanneer,  Zoals Noach klaar was met de opdracht van de Heer, zo dienen ook wij klaar te staan voor zijn komst. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zal komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Mattheüs 24: 36-44. Zoals wij op verschillende plaatsen in de bijbel gewaarschuwd worden voor valse profeten die op zullen staan en het einde voorspellen, volg hen niet en gelooft hen niet. Houd wel je lamp brandend zegt de Heer; want je weet niet wanneer de Heer komt. Denkt niet, ik heb nog alle tijd. Later zal ik er wel aan denken, want niemand is zeker van de dag van morgen. En dan is het te laat. Net als de dwaze meisjes, waar het evangelie over spreekt. Ze hadden te weinig olie voor hun lampen meegenomen en gingen alsnog de stad in om bij te kopen. Maar toen ze terugkwamen was de deur gesloten. En op hun geklop en geroep antwoordde hij: Ik ken jullie werkelijk niet. Zorg er voor dat dat ons niet overkomt. Blijf dus waakzaam en alert, want je weet niet, wanneer de Heer komt.

29-11-2007, 22:21 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
27-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maak uw roeping waar
Zijn Goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare , rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. 2 Petrus; 1: 3-8
Petrus roept ons allen op, onze roeping waar te maken, willen we deelgenoot zijn van de goddelijke natuur. Alles wat niet met ons geloof te maken heeft, ver van je afgooien en steeds de deugden te blijven beoefenen. Welke dat zijn? Eerlijkheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, vergevingsgezindheid,deugdzaamheid. Wie de liefde in zich heeft, zal al deze deugden beoefenen. Want de liefde is alles omvattend, die alle deugden in zich draagt. De kennis kunnen we op doen uit de bijbel, waarin de Heer zelf ons leert hoe wij als zijn leerlingen horen te leven. Alleen dan kunnen we ontkomen aan het verderf van de wereld. Zoals Petrus zegt: Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. Maak uw roeping als christen waar, leef, zoals de Heer het van ons verlangt, dan zal de eeuwige glorie ons deel zijn. Maar we dienen ons dan wel tot het uiterste in te spannen en aan alles wat ons probeert te verleiden en af te leiden met alle moed en kracht weten te weerstaan.

27-11-2007, 20:01 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
26-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God vind je alleen in de stilte
Elia wachtte op de Heer op de berg van God. Er stak een krachtige windvlaag op, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Toen kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Daarna was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen sprak de Heer tot Elia. 1 Koningen 19: 8-13 Alleen in de stilte is de stem van de Heer hoorbaar. Niet in het lawaai, de drukte en de onrust van het leven, waar de windvlaag, de aardbeving en het vuur symbolen van zijn, maar de zachte bries, die de stilte uitbeeld. Wil je in contact komen met de Heer, dan zal je alles om je heen stil moeten zetten. Radio en tv uit en je terugtrekken in de stilte. Maar ook al je onrust in je binnenste van je af zetten. Je helemaal leeg maken en de stilte in je innerlijk laten neerdalen. Dan pas kun je luisteren , wat de Heer je te vertellen heeft. Al heb je zelf geen woorden om te bidden, luister dan gewoon alleen. Trok niet Jezus zelf zich terug, de leerlingen achterlatend, om contact te zoeken met zijn hemelse Vader? Zelfs ook in de hof van olijven, toen het einde naderde nam hij 3 van zijn leerlingen mee, maar liet ze een steenworp achter zich om contact te zoeken met zijn Vader in de hemel, daar hij in doodsnood verkeerde. Velen kunnen tegenwoordig niet zo goed tegen als het stil, is en toch is dat heel belangrijk om tot rust te komen. Het geeft je een weldadig gevoel als je je daarvoor inzet. Dan kan je je dagelijkse problemen en beslommeringen  in je leven ook beter aan. God vind je alleen in de rust en de stilte.

26-11-2007, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
25-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld

Vandaag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt het feest gevierd van Jezus Christus, Koning van het heelal. Bij Johannes lezen we:  "Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei:"U bent dus koning? ""U zegt dat ik koning ben,"zei Jezus. "Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg." De Joden hadden een heel ander voorstelling van de koning. Ze verwachtten dat de koning die komen zou, hen zou bevrijden van het juk der Romeinen en een aardse heerschappij zou voeren. Dat betekende dus dat ze de voorspellingen van de profeten niet goed begrepen hadden. Hij werd steeds aangekondigd als de Messias, die op aarde zou komen, om de mensen te verlossen van de zonde en een koninkrijk te stichten, waarin de mensen in vrede, liefde en gerechtigheid zouden leven. Christus is inderdaad koning, niet van het aardse rijk, zoals de mensen zich dat voorstelden, maar van het hemels koninkrijk, waarin ieder welkom is als hij Jezus Christus aanvaard en zijn boodschap aanneemt en er naar leeft. Zijn kroon was een doornenkroon en zijn troon is het kruis, waar hij door zijn bloed ons verlost en gered heeft. Zoals Paulus schrijft in de brief aan de kolossenzen: Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgbracht heeft naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Beeld van God de onzichtbare, is hij, de eerstgeborene van heel de schepping; in hem is alles geschapen, alles in de hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem  alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Zover ging de liefde van onze koning, dat hij zijn bloed voor ons vergoot en zijn leven voor ons opofferde. Gaat onze liefde voor hem ook zover, dat wij alles doen, wat hij van ons vraagt? Wie mijn leerling wil zijn, hij verloochene zichzelf, neemt dagelijks zijn kruis op en volge mij.  Wat je ook op je levensweg tegenkomt, niet alleen voorspoed, maar ook tegenspoed; weet het te dragen; laat je je niet overompelen door moedeloosheid, ga niet bij de pakken neerzitten met de gedachte: waarom overkomt dit mij, ik zie het allemaal niet meer zitten, maar sta op en ga verder. Je hoeft niet alleen te gaan, want de kracht van de Heer zal je bijstaan. Weet je kruis te dragen, dat je in je leven tegenkomt, want het einde van die weg is het binnengaan in zijn koninkrijk van glorie.

25-11-2007, 14:29 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
22-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie in de liefde blijft, blijft in God.

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en hij blijft hij in God. Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.--1 Johannes 4:15-16
Als iemand begrepen heeft de boodschap van Jezus aan ons mensen, dan is het wel Johannes. Hij wordt niet voor niets de Apostel van de liefde genoemd. Johannes, de geliefde leerling van Jezus laat zowel in zijn evangelie alsook in al zijn brieven uitstralen, de liefde van God voor alle mensen. Zoals we kunnen lezen bij Jezus afscheidsrede. Als je mij liefhebt, hou je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze zien hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. vers 15 -18  En verder bij vers 23: Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.  Met andere woorden wie de liefde in zich draagt, daar is de Heer zelf aanwezig. Zoals ik al eerder in andere thema's heb geprobeerd duidelijk te maken; de hele evangelische boodschap van Christus draagt als kern in zich: de liefde. Want wie liefde in zich draagt, zal niemand kwetsen, draagt zorg voor de ander en ga zomaar door. Alle geboden zijn samengevat in slechts één gebod: "Heb elkander lief zoals ik u heb liefgehad."  Liefde kent geen haat, liefde kent geen geweld en ook geen bedrog. Ze streeft naar vrede, gerechtigheid en verzoening. Zij ondersteunt de zwakkeren en verleent steun aan de noodlijdenen. Als alle mensen hiervan doordrongen zijn ook de politiek, dan zou er geen oorlog en geweld meer zijn, maar wederopbouw van alle verwoestingen, vrede, eenheid en liefde in alle samenlevingen. En zeker hen die zich christen noemen, hebben hier een grote verantwoordelijkheid in.  "Heb elkander lief, zoals Ik jullie heb liefgehad." Bidden wij, dat Gods Geest van vrede, liefde en verzoening over de gehele aarde mag waaien en het gehele mensdom tot inkeer mag nomen.

22-11-2007, 12:50 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
20-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer, je God, staat je bij

Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, De HEER, je God, staat je bij.-- Jozua 1 vers 9  Hoe prachtig zijn deze woorden, ook voor ons van toepassing. Laat je door niets weerhouden. Wees strijdig tegen  je vijanden, het kwaad, dat je omringt. Kies steeds de kant van de Heer. Wees hierin standvastig en vastberaden in je eigen leven. Maar besef wel, dat je dat niet alleen kan. Want het kwaad. de satan is machtig. Alleen in de kracht van de Heer kan je de strijd aan. En zoals ten tijde van Josua, de Heer hem bijstond in de strijd tegen de vijanden, zo zal hij ook ons bijstaan in de strijd tegen het kwaad, zodat we niet bezwijken. Verkondig het aan ieder de grootheid, de macht en de kracht van de Heer. Hij wil iedereen redden van de dood, door het kwaad veroorzaakt. Laat het luid en duidelijk horen, zoals Jesaja zegt: Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: De Heer heeft zijn dienaar verlost. 48;16 -21  De Heer heeft zijn dienaar verlost van het kwaad, zijn sterke arm behoed ons voor de val in de poel van het bederf. Bid en vertrouw op hem, en hij zal je bijstaan. Dan kunnen we met de psalmist zeggen: Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij uit de woeste wateren, ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik. De bede, zoals wij op het eind van gebed, onzeVader; bidden: en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wees niet bevreesd, zegt de Heer, want ik zal bij je zijn, wat er ook gebeurt.


20-11-2007, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
11-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer is geen God van doden, maar van levenden.
Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem: "Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er zeven broers, de eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren kinderloos toen ze stierven. Tenslotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest."  De Sadduceeën, die de verrijzenis ontkennen, dachten hem te kunnen vangen met deze strikvraag. Maar daar vergisten ze zich toch in. In deze wereld is het huwelijk noodzakelijk, om het voortbestaan van de generaties. Maar wanneer de jongste dag komt en allen zullen verrijzen, is dat niet nodig. De dood is dan overwonnen en leven allen in Gods heerlijkheid als engelen zoals Jezus zegt. Jezus zei tegen hen: "de kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jacob. Hij is geen God van de doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven. Hier  een duidelijke uitspraak van de Heer. Allen die in geloof sterven, zijn niet dood, maar voor hem zijn ze in leven. En eens komt de dag, dat allen zullen verrijzen en dan zal de dood geen vat meer hebben en allen zullen leven in zijn glorie.  Zoals Christus verrezen is zo zullen ook wij opstaan. In het oude testament staat ook een duideijk voorbeeld van het geloof in de verrijzenis.Uit het tweede boek Makkabeeën werden 7 broers en hun moeder gevangen genomen, omdat ze de wet van de Heer niet wilden overtreden. Allen werden gemarteld en gedood. Maar voor zij stierven, gaven ze een duidelijke uiting naar de koning toe van hun geloof in de verrijzenis. Zoals:  Booswicht, gij kunt ons wel het tegenwoordige leven ontnemen, maar de Koning der wereld zal ons die voor zijn wetten sterven, laten opstaan tot een eeuwig leven.  Of zoals die andere broer getuigde:  "Het is niet zo erg door mensen omgebracht te worden, wanneer wij mogen vertrouwen op Gods belofte dat hij ons weer zal laten verrijzen. En zo getuigden allen van hun geloof in de verrijzenis. Zijn hun geen prachtig voorbeeld van het levende geloof in de Heer, dat hij eens hun zal laten verrijzen. Laten ook wij steeds levende getuigen zijn van geloof in de Heer; dat Hij, die voor ons gestorven is, maar op de derde dag verrezen, ook ons deelgenoot zal maken van zijn verrijzenis. Wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid. Het vormt de kern van ons geloof. Wie gelooft, draagt in zich reeds de belofte op de verrijzenis.

11-11-2007, 12:55 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (2 Stemmen)
10-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Saulus geroepen

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolg je mij?"Hij vroeg: "Wie bent u, Heer?" Het antwoord was: "Ik ben Jezus, die jij vervolgt."Handelingen 9 En zo greep Jezus in, in zijn leven. Want hij werd geroepen om te stoppen met vervolgen, en zijn apostel te worden om zijn leer te verkondigen. Hij die bij Stefanus stond en zijn kleren in ontvangst nam, terwijl Stefanus gestenigd werd om zijn geloof in Jezus, werd nu van deze weg afgehaald, niet om hem te vervolgen, maar om zijn naam aan de hele wereld bekend te maken. Voor wie de bijbel kent, weet hoe het verhaal verder gaat. Ook zijn naam werd veranderd en heet voortaan Paulus. Saulus de vervolger werd Paulus de verkondiger. Zo fel als hij was in de vervolging, zo fel werd hij nu om Jezus naam bekend te maken aan de hele wereld. Veel brieven van hem komen er voor in de bijbel met veel leerzame lessen ook voor ons. Overal ter wereld worden in de christengemeenschappen veelvuldig deze brieven voorgelezen, waarin duidelijk de boodschap van Paulus aan ons doorklinkt. 2008 is uitgeroepen tot Paulusjaar.Dat wil zeggen van 29 juni 2008 tot 29 juni 2009. In onze gemeenschappen van hervormde, gereformeerde en katholieken zijn afspraken gemaakt, om te bekijken welke bijzonder activiteiten gezamelijk onder nomen kan worden. Zoals gezamelijk dezelfde lezingen te houden. Iemand uitnodigen om over Paulus te spreken en verder dezelfde tocht te maken, die Paulus gemaakt heeft. Dezelfde weg te volgen zoals Paulus ging om de blijde boodschap van de Heer bekend te maken. Volgens mij zal op meerdere plaatsen bijzondere aandacht hieraan  gegeven worden. Tenslotte dit:  Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: "De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood waar is je overwinning? Dood waar is je angel?" De angel van de dood is de zonde en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn. 1Kor. 15:53-58

10-11-2007, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
07-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wij vormen tesamen één lichaam.
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat: ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest  doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 1 kor. 12 en 13
Wij allen, hoe we ook zijn, waar we ook vandaan komen, als we gedoopt zijn in de naam van Christus en bezield zijn door het vuur van de H. Geest, vormen wij dus één lichaam van Christus. een gemeenschap zonder onderscheid. Het zou dus zo moeten zijn, wanneer een lid pijn lijdt, het hele lichaam deze pijn voelt. Zoals Paulus schrijft: Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandelt wordt, delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Als we Paulus woorden goed verstaan, betekent dat, dat we niet zonder elkaar kunnen.  We hebben elkaar nodig. In de H. Geest zijn we zo innig met elkaar verbonden, dat we elkaars hulp nodig hebben, daar we één lichaam zijn, waarvan Christus ons hoofd is. Zo dienen we dus met elkaar om te gaan. Mensen, die om Christus naam vervolgd worden en onderdrukt; dat zouden we allen moeten voelen en trachten hen zover het in ons vermogen ligt hen tot steun te zijn, en alles er aan doen om de pijn te verlichten,  want ook zij behoren tot één en hetzelfde lichaam. Als een lid lijdt, lijdt het hele lichaam. Als zij dat weten, zal het hun vreugde schenken en zal de pijn dragelijker worden. Want als het lichaam pijn lijdt, lijdt Christus mee met ons. Zo'n verbondenheid met elkaar moet er zijn.Niemand kan zonder de ander; bidden we daarom voor elkaar en zeker voor onze broeders en zusters, die lijden onder de vervolging en onderdrukking.

07-11-2007, 14:38 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
04-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer wil heden in uw huis verblijven

Vandaag het verhaal van Zacheüs , de hoofdambtenaar van de belastingdienst van de Romeinen. Niemand mag hem, daar hij niet helemaal eerlijk is , en daardoor rijk is geworden. Uitgerekend hij wordt uitgekozen door de Heer om bij hem in zijn huis te vertoeven. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien,om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgeboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Zo groot was zijn verlangen om Jezus te zien, dat hij een boom inklom. Is ons verlangen ook zo groot om hem te zien, dat wij alles proberen, om dit doel te bereiken? Wij hoeven echter niet een boom in te klimmen, want wij kunnen hem zien, als wij zijn woord in ons opnemen en overdenken en dan kunnen zeggen, ja Heer ik zie u, ik weet, wat gij van mij verlangt. Ik zal alles doen, wat Gij van me vraagt. Ook Zacheüs begreep onmiddelijk door de uitnodiging, wat Jezus eigenlijk van hem verlangde, al zei hij geen woord over zijn oneerlijk verkregen rijkdom. Toen Jezus daarlangs (vijgeboom) kwam, keek hij naar boven en zei: "Zacheüs kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven." Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde  bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: "Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht". Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: "Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig."Jezus zei tegen hem:
"Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was."
Zacheüs was zo verrast, dat Jezus bij hem in huis wilde zijn. Want hij wilde alleen maar hem zien. Maar Jezus ging verder. En dat heeft Zacheüs diep getroffen. Jezus zei geen woord over zijn bezittingen, maar Zacheüs hoorden wel de omstanders mopperen.  Getroffen echter door Jezus komst gaf hij ongevraagd aan zonder berekening van de consequenties hiervan, dat hij alles weer goed wilde maken, wie hij onrecht had aangedaan. Hoe is onze gesteldheid? Zijn ook wij bereidt hem in ons huis te ontvangen, de deur wagenwijd voor Hem open te zetten zonder berekening van de consequenties  en risico's hiervan? Zijn wij dan ook in staat, alles weer goed te maken bij de ander, die wij onrecht hebben aangedaan? De ander in nood tot steun te zijn in alles, welke gevolgen dat ook voor ons zelf mag hebben?  Maar bij deze risico's is één grote zekerheid: dat we dat risico kunnen nemen omdat hij ons niet zal laten vallen wanneer wij ons tonen zoals wij werkelijk zijn. Het is slechts wanneer we dat risico durven te nemen, dat Hij ons kan tonen wie Hij werkelijk voor ons is.

04-11-2007, 13:27 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
02-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Door de dood naar het leven

2 November. Herdenking van alle overledenen. Op vele plaatsen wordt deze dag aandacht besteed aan alle dierbaren, die uit onze gemeenschap zijn heengegaan. Niets is zo zeker in het leven dan dat wij moeten sterven. De dood maakt een definitief einde aan ons aards bestaan.  Maar door ons geloof weten wij, dat de dood door Christus overwonnen is en ook wij met hem verheerlijkt zullen worden. Wij weten zeker in ons geloof, dat de dag zal aanbreken dat wij met hem zullen verrijzen. Een hele mooie tekst lezen we in een van de brieven van Paulus, gericht aan de tessalonicenzen. Een boodschap van hoop en troost. Zij die van ons zijn heengegaan leven voortaan met Christus in wie zij hebben geloofd. Eens zullen ook wij de Heer ontmoeten en onze dierbaren bij Hem terugvinden. Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn, gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met hem meevoeren. En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen de doden in geen geval voorgaan. Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God, dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden die in Christus zijn, verrijzen; daarna zullen wij die nog in leven zijn tegelijk met hen in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd, de Heer tegemoet. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkander met deze woorden. Heel dikwijls wordt deze tekst ook gekozen wanneer een uitvaart van uit de kerk plaatsvind. Troost elkander met deze woorden. Zegt Christus zelf ook niet: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven." We hoeven dus echt niet bang te zijn voor de dood. Want als wij blijven geloven en vertrouwen op de Heer en Hem blijven volgen, zal de dood slechts een overgang zijn van het aardse leven naar het eeuwig leven. Als wij verdrietig zijn bij het heengaan van een van onze dierbaren, laat dan ook de vreugde doordringen, dat deze persoon door de donkere poort naar het eeuwig licht is gegaan en deelt in de vreugde van de heerlijkheid Gods. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

02-11-2007, 10:20 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-11-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gelukkig wie nederig van hart zijn.
Jezus zegt: Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Mt 5: 1-12. In de katholieke kerk wordt vandaag het feest van allerheiligen gevierd. Hoe moeten we dat verstaan? Alleen zij, die heilig verklaard zijn? Neen! Want alle eeuwen door en ook in onze tijd zien we mensen, die dank zij Gods genade bereikt hebben, het Koninkrijk Gods. Zij, voor wie de zaligsprekingen van toepassing zijn, en zo geleefd hebben. Want ook in onze tijd zien we prachtige voorbeelden van hen, die nederig en zuiver van hart zich ten volle inzetten, om de vrede, liefde en barmhartigheid te verspreiden omder alle volken. Hoe velen echter worden hierom vervolgd en onderdrukt. Denken we aan de man bijvoorbeeld, die in Iran ter dood veroordeeld werd onder het mom van terrorisme. Terwijl zijn enige "misdaad" is, dat hij opkomt voor de rechten en verbetering van het leven van de armen in dat land. Bij de Apocalyps lezen we: "Wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen zij vandaan?" Ik antwoordde hem: "Heer dat wet gij."Toen zij hij: "dat zijn degene die komen uit de grote verdrukking , die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam." Hoevelen zijn het niet, die onder de verdrukking leven, en hen die proberen uit liefde voor de Heer hen tot steun te zijn door bemoediging en hun volle inzet voor hen. Mogen allen, die zich zo vanuit Godsliefde ten volle inzetten ons tot voorbeeld zijn.

01-11-2007, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ilse
  www.bloggen.be/ilse

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tlissewegenartje
  www.bloggen.be/tlissew

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liefdenetwerk
  www.bloggen.be/liefden


  We zijn de 08de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!