SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
30-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarschuwing van profeet Hosea ook aan ons.
 
Het is tijd voor de afrekening, de tijd van vergelding is daar, laat Israël dat beseffen! Jullie zeggen: "Die profeet is gek! Die ziener heeft zijn verstand verloren!"Ja, dank zij al jullie zonden en vijandigheid. De profeet die in dienst is van God waakt over Efraïm, vindt op al zijn wegen hinderlagen en stuit tot in het huis van zijn God op vijandigheid. Ze zijn diep gezonken, zoals destijds in Gibea. Nu zal de HEER hun wandaden in rekening brengen en hun zonden bestraffen.
Hosea 9: 7-9
De profeet Hosea geeft deze waarschuwing aan Israël, met name aan de afstammelingen van Efraïm. Maar ook aan heel het volk Israël. Maar daar wij geloven en aanvaarden, dat de bijbel het levende woord van God is, dat geldt voor alle eeuwen. Mogen we deze waarschuwing ook zien als bestemd voor ons. Want kent ook onze tijd niet, de zonden van vijandigheid, haat, egoïsme, waarin men zegt, ieder voor zich en God voor ons allen. Men probeert zich te verrijken ten koste van de ander. Als ik het maar goed heb, de ander moet het zelf maar zien op te lossen. Als iets opgelost moet worden, laat anderen dat maar doen, ik doe niet mee. Dat is een leven, dat geen genade kent in de ogen van God en men ook rekenschap af moeten afleggen bij de Allerhoogste. We zijn voor elkaar geschapen, om te zijn als broeders en zusters voor elkaar. Niet ieder voor zich, maar samen. Samen op weg te gaan in geloof, vrede en liefde, en elkaar te helpen, die in nood verkeren. Dat is het, waartoe God ons oproept. Laat je niet in een hinderlaag lokken, waardoor je ten val komt. En waar je ziet dat iemand valt, vermijdt hem niet, maar geef hem een hand, om hem op te richten, en laat hem duidelijk merken, dat God vergevingsgezind is en wil, dat we in zijn Liefde gelukkig zullen zijn en worden. Mocht er iemand vijandig naar je gericht zijn, of je haten; beantwoord dat met liefde en vergevingsgezindheid. Dat zal diepe indruk op hem maken, al zul je zelf niet altijd direct zien. Niemand kan in het hart van de mens kijken, maar waarschijlijk zal het hem raken. Zo voorkom je ruzies en vechtpartijen. Wandel samen in vrede, eensgezindheid en liefde samen op weg naar de Here onze God. Dan zal aan ons de bestraffing niet van toepassing zijn en zal de Heer vol ontferming ons opnemen in de eeuwige woontenten

30-09-2007, 13:08 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
28-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het licht op de kandelaar

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg licht, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Deze woorden sprak Jezus tot zijn leerlingen en door hen tot ons. Er voor uit durven te komen, dat wij geloven in Hem en in zijn boodschap, die Hij ons verkondigd heeft en niet verbergen voor de anderen met de gedachte, wat ze wel zullen zeggen, dat  wij Hem volgen op de weg. Nee niet verbergen, maar duidelijk laten zien aan iedereen. Het moet zijn als het licht dat schijnt en ieder dat licht kan zien. Licht geeft warmte en deze moet uitstralen naar allen.Men moet aan ons kunnen zien, Dat de opgestane Heer ieder mens liefheeft en allen wil redden. Aan allen het leven wil schenken, dat eeuwig is.  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Juist aan onze daden kunnen ze zien, dat ons geloof in de Heer echt is. Dan is de kans groot, dat ook zij Hem gaan zoeken en zullen vinden juist door ons voorbeeld. Het licht van Christus moet verspreid worden, dan ondervind men de warmte van zijn liefde voor ons allen. Want Zijn Naam wordt juist bekend gemaakt door onze daden, die we in zijn Naam doen. Dan verheerlijken we Zijn Naam door woord, maar ook door daad. 

28-09-2007, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
27-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Gods liefde voor ons is oneindig. Als wij ons laten bezielen door Zijn Liefde, volgt  automatisch, dat wij ook elkaar moeten liefhebben. Want wie durft te beweren, dat hij God liefheeft, maar zijn naaste niet ziet staan, is een leugenaar. Want God houdt van alle mensen, dus horen wij ook elkaar lief te hebben. Johannes schrijft in zijn eerste brief 4:7  Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. Jezus zelf kwam op aarde om ons te laten zien, hoezeer God ons liefheeft, daarom is Hij op aarde gekomen en ging tot het uiterste. Hij gaf zijn leven voor ons, om ons daardoor te redden en te verlossen en ons leven te schenken. Wie in Hem gelooft en Zijn Liefde laat zien en verkondigt, zal gered worden en eeuwig leven verkrijgen..
En hierin is Godsliefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Hoe kunnen wij onze dankbaarheid daarvoor aan Hem tonen? Door in Hem te geloven, zijn Woord ons eigen te maken, zodanig, dat we er door bezieldraken en dit uit te stralen naar onze omgeving. Zo kan men zien dat wij waarlijk volgelingen van Christus zijn. Geliefde broeders en zusters, als God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook wij elkander liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar liefhebben blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. Als u tijd hebt lees dan heel  die brief van Johannes en u merkt, dat Johannes er niet genoeg van krijgt, om ons te overtuigen en probeert ons te laten beseffen, de liefde van God voor ons. En daarom ook een dringend beroep op ons doet, alles te doen, om te vermijden dat de liefde schaadt. In het evangelie van Johannes lezen we de opdracht, die Christus zelf aan ons geeft: Dit zeg ik tegen jullie om mijn vreugde tegeven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.  Je leven geven, wil niet zeggen dat we nu allemaal het martelaarschap moeten ondergaan, dat de dood ten gevolge heeft. Met alle respect en eerbied, die wel hun leven gaven,omdat zij Christus niet wilden verloochenen, maar duidelijk lieten blijken, dat ze Hem trouw willen blijven tot in de dood. Maar voor ons betekent het, zodanig klaar staan voor de ander, die in nood is, al kost het een deel van je leven, deel van je rijdom en de geneugten, die daar aan verbonden zijn. Delen met de ander wil zeggen;  Een deel van je luxe leven opofferen, zodat de ander in nood het iets beter gaat krijgen. Zonder er iets voor terug te verlangen. Dat is de ware liefde, die Christus van ons verlangt. Heb elkander lief en deel met elkaar.

27-09-2007, 10:34 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
24-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Emmaüsgangers
Klik op de afbeelding om de link te volgen Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze in gesprek waren, kwam Jezus  zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Hun blik werd vertroebeld. Hoe zit dat bij ons? Is soms onze blik ook vertroebeld, dat we Hem niet herkennen in het woord dat hij tot ons spreekt door de heilige schriften. Deze laten ons Christus zien, die ons zijn koninkrijk verkondigt, maar ook aangeeft wat wij ervoor moeten doen. Zijn wij ook soms zo vertroebeld door de gehechtheid aan het aardse, dat ons zulke mooie, verleidelijke dingen van dit leven laten zien, dat wij door deze vertroebeling niet zien, dat het in strijd kan zijn met wat Christus ons voorhoud. We kennen het verhaal hoe het verder ging met de Emmaüs gangers. De verhalen, die ze allemaal gehoord hadden, dat Christus de gekruisigde niet meer in zijn graf was en de engelen tot hen zeiden, dat Hij leeft. Jezus ging ervan uit dat ze de schriften kenden, want daar sprak Hij hen erop aan. Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zo zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de profeten. Wat zouden ze niet gedacht hebben, dat Hij hun zo uitvoerig alles uitlegde, wat er over Hem geschreven staat. Als wij  de bijbel gaan lezen, proberen we dan ook, wat het woord  ons wil duidelijk maken. Natuurlijk kunnen we niet alles begrijpen, daarom is het verstandig samen te komen en degene, die als voorganger is aangesteld, in zijn verkondiging probeert de boodschap duidelijk te maken, zal heus wel iets ons hart raken en onze ogen opengaan. Maar ook de samenkomsten, waar ieder kan vertellen wat hij uit  de tekst haalt, kan soms naar boven komen, wat ons raakt. Zo ook bij de Emmaüsgangers. Er begon iets te klaren in hen. Maar ze herkenden Hem pas bij het breken van het brood. Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam  Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tot elkaar: Brandde ons hart niet toen  Hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. En toen wisten ze dat het de Heer zelf was, de gekruisigde, die verrezen is.Zozeer had Hij ons lief dat Hij zijn leven gaf voor ons. Proberen we te begrijpen, wat Hij aan ons te vertellen heeft. Wat wij moeten doen, zoadat men aan ons kan zien dat we christenen zijn die geloven, Zijn Woord. Wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwigheid, ook al is hij gestorven. Dagelijks een klein stukje uit de bijbel lezen, dit in je opnemen en te overdenken, wat dit woord voor mij betekent. Laat onze geest niet vertroebelt raken door alles wat we om ons heen zien, maar bedenk er is maar een weg, die we moeten volgen. De weg die Christus ons wijst. De weg van  vrede en liefde voor elkaar.  Vrede en liefde, dat is de boodschap , die Christus ons als opdracht geeft, al kunnen we veel hindernissen tegen komen. Wie mijn leerling wil zijn, neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.
 Christus volgen is geen gemakkelijke weg, maar wel de weg die ten leven leid. Ons doel is, dat de ander Christus herkent in ons. Zo moet ons leven bezield zijn door Hem.

24-09-2007, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
23-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vredeszondag

Op deze vredeszondag, als afsluiting van de vredesweek komen twee lezingen aan bod en wel Amos 8:4-7 en Lucas 16: 1-17. Bij Amos lezen we over de rijken, die  de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op op hun ondergang. Jullie die de armen kwaad willen berokkenen en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister! Jullie zeggen: wanneer is de dag van de nieuwe maan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de sabbat zodat we  weer graan kunnen verhandelen. Jullie maken de efa kleiner, jullie maken de sjekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen, en jullie zeggen: ook het kaf verkopen we als graan! Nooit- en dit zweert de HEER op wie Jacbs volk zich laat voorstaan- zal ik een van jullie daden vergeten. Als we  dit onder de loup nemen, zie we duidelijk de onrechtvaardigheid, die er heerst. mensen nog meer afpersen van hun schamele inkomen door alles duurder te verkopen, als gevolg van het knoeien met de weegschaal  en zelfs het kaf(afval) mee te verkopen. En de mensen aan zich te binden als het ware slaaf te maken voor een handvol zilver en een paar sandalen. heeft het rijke westen dat ook niet gedaan door de arme landen leningen verstrekken  met een zodanige rente dat ze het nooit kunnen terugbetalen, waardoor de armoede blijft en geen vooruitgang komt aan de verbetering van het lot van deze mensen. Zou ook hier niet de woorden van Amos van toepassing zijn? Nooit zal ik een van jullie daden vergeten. Men is o zo bang dat de economie erop achteruitgaat. In plaats dat het om mensen gaat, gaat het om de economie, die steeds maar moet groeien ten koste van de mensen. Is het niet eerder zo dat alles wat de aarde aan vruchten voortbrengt voor alle mensen bestemd is en niet voor een groepje rijken. Als je dan eens leest hoe filmsterren millioenen verdienen en je dan te horen krijgt Hoeveel villa's van millioen ze kopen om zo luxe mogelijk te leven, dan schiet automtisch je hart vol als je denkt aan de mensen, die niet eens dagelijks kunnen eten en in een schamele hutje wonen. Waar zij we dan toch mee bezig. Wanneer zal de mens veranderen en delen met hen die niets hebben. Matheüs spreekt ook over de onrechtvaardigheid. De onrechtvaardige rentmeester. De man verkwiste de eigendommen van zijn Heer en wordt ontslagen. Wat doet hij? Hij laat de schuldenaars bij zich komen en verlaagde hun schuld. Het was een heel slimme zet van hem. Zoals de Heer zegt:  De kinderen van deze wereld gaan slimmer met elkaar om, dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie maak je vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Wie betrouwbaar is in het geringste is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. De betrouwbaarheid van de mens, of te wel de rechtvaardigheid. Wie rechtvaardig is zal niet kunnen verdragen dat de nood bij de medemens zo hoog is. Anja Bruijkers zegt zo mooi:40 jaar vechten voor Vrede  veertig stenen in de woestijn ellende, honger, dorst, de gevolgen kiest de mens voor hebben of zijn? Kiezen voor vrede, tegen het onrecht  dichtbij en ver weg. Dan vindt de mus en de zwaluw een woning, is veiligheid een bekroning. Veertig jaar vechten voor Vrede tegen de verdrukking in. Vertrouwen, hoop op toekomst: eeuwig leven. God's licht is bij ons en Liefde  overwint.
We zijn er nog lang niet. Zo gauw de harten van de mensen veranderen en weet te delen met hen die niets hebben, is het een rijpe voedingsbodem voor de vrede. Vrede voor ons allen.
ps. Wat ik u zeker kan aanbevelen om op de blog; preken, de uitleg van de twee lezingen te lezen

23-09-2007, 17:19 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
21-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gaat uit over de gehele aarde en maakt Mijn naam bekend
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Als missionaris of als zendeling ga je naar de derde wereldlanden om De liefde van Christus bekend te maken. Misschien denken sommigen je gaat daarheen om te preken en ze proberen te bekeren en dat is het, terwijl velen in erbarmelijke toestanden leven. Dit heeft natuurlijk geen kans van slagen. Maar wel, als je het lot van hun aantrekt, midden onder hen gaat wonen en ze helpen om hieruit te komen en geleidelijk aan tot verbetering van hun leefomstandigheden te komen.  Niet preken, maar de liefde van Christus in de praktijk brengen, dan komt het vanzelf, dat ze gaan zien , wat de bezieling van deze mensen is, dat ze hun goede leven, huis en haard verlaten om zich in te spannen voor deze arme mensen. Dan zullen ze zeker nieuwsgierig worden en kan het gesprek over de liefde van Christus voor alle mensen op gang komen. De leidraad is verkondiging door de liefde van Christus in praktijk. Wat baat het om te gaan vertellen over de bijbel, terwijl je honger en dorst hebt. Eerst daar wat aan gaan doen, dan worden ze ontvankelijk voor het doel, waarvoor je gekomen bent. Niet opdringen, dat werkt vooral in de Moslimlanden averechts.  Een prachtig voorbeeld is Taize. De broeders trekken overal naar toe waar grote nood is, zoals ook in Senegal, waar ze temidden van de bevolking leven en proberen tot steun te zijn. Als u op de foto klikt kan u lezen hun verhaal. Delen met elkaar, dat is de mooiste uiting van Christus liefde voor de ander.

21-09-2007, 12:35 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
20-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe lente
Wat is dat toch, dat Taize duizenden jongeren aantrekt en daar vinden, wat naar hun beweren in de kerk niet kunnen vinden. Velen, die het geloof kwijt zijn, vinden het daar weer terug. Er wordt niets veranderd aan de bijbelteksten, maar het vertellen hierover en met elkaar hierover praten, schijnt grote indruk te maken bij allen. Johannes XIII en ook Johannes Paulus II noemen Taize de nieuwe Lente. Het lijkt wel of de geest van Taize en wat Taize uitstraalt een enorme aantrekkinskracht heeft. De geest van Taize, straalt werkelijk een boodschap uit van vrede, liefde, eenheid en vrede. Is het geen teken aan de wand, dat de kerken hun ramen wagenwijd open moeten gooien, om er de frisse wind van de H. Geest erdoorheen te laten waaien, opdat het gereinigd wordt en er weer een aantrekkingskracht gaat uitstralen naar allen? Laat de kerkgemeenschap jong en oud er samen over praten om  de uitstralingskracht van het evangelie weer te kunnen brengen vanuit de kerk naar allen. Zoals in het boekje van Frère Roger; vrede in je hart, voor vandaag als overweging wordt gegeven; Wanneer de gemeenschap, die de kerk is, helder en duidelijk zegt waar ze voor staat, liefde en vergeving uitstraalt, dan laat ze zien wat er in het evangelie opgetekend staat en dan zal dit overkomen als het voorjaarsgevoel van een nieuwe lente. Zullen wij spoedig een lente van de kerk ingaan? Ik denk, dat er nog  heel veel werk ligt om deze nieuwe lente in de gemeenschap, dat kerk is, te bereiken. En voor ons allen ligt hier een taak, om eraan te werken. Zodat Het licht en het vuur van de blijde boodschap van Christus Jezus weer over de hele wereld uitstraalt.

20-09-2007, 13:27 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
19-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Recht op het doel afgaan
Recht op het doel afgaan. Dat is wat Paulus ons voorhoud. Maar daar moeten we wel wat voorover hebben willen we het hemels paradijs bereiken.
Maar wat voor mij winst was, ben ik om wille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Met andere woorden, al wat ons in de weg staat om Hem te volgen, weggooien en alleen dat ons eigen maken, wat ons dichter bij de Heer brengt. Al het aardse is niets vergeleken bij wat Christus Jezus ons te bieden heeft. Onthecht je aan het aardse en hecht je aan het hemelse. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn- niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.  Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik hou vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Paulus zegt dus hier, niet dat ik mijn doel bereikt heb, hij streeft met alle kracht in hem, het te bereiken. Ook wij kunnen op een gegeven moment niet zeggen.; ik ben er. Nee heel ons leven zal het een strijden zijn om het doel, de hemelse prijs te winnen. Er zijn heel wat hindernissen te overwinnen zijn. Al vallen we ook wel eens, opstaan en verder gaan. Niet omkijken, maar verder gaan. Laat het verleden achter je  en laat het je niet beïnvloeden. We blijven zwakke mensen maar met rotsvast vertrouwen van geloof in de Heer zal het met zijn hulp lukken. Als slot zegt Paulus: Laten we voortgaan op de ingeslagen weg. Wijk niet af, maar blijf de weg volgen, dat leidt naar het eeuwig leven.

19-09-2007, 13:41 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
18-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wees standvastig en wankel niet

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Het moet ons duidelijk zijn dat wij zonder de Heer niets zijn. Zonder hem kunnen we niets maar met Hem kunnen we alles. Laten we zorgen dat de aarden pot, waarin de schat van Godsliefde, zijn Goddelijke gaven; niet breekt.  We dienen zorgvuldig er mee om te gaan. We moeten het echter niet voor onszelf houden maar anderen deelgenoot maken van deze schat. Heus de pot zal niet leegraken. Als we delen, zal deze steeds gevuld blijven.We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Kor.4; 7-12 Blijf vertrouwen op Gods Kracht, al gebeurt er zoveel, dat we aan het twijfelen worden gebracht. Al worden we van alle kanten belaagd. Hij is onze steun en toeverlaat en we zullen niet wankelen.  Het leven van Jezus dient zichtbaar te worden in ons leven. Zijn boodschap van redding, vrede en liefde dient uit stralen naar allen, en ons niets aantrekken van negatieve reacties. Blijven doorgaan met de verkondiging, door ons voorbeeld te geven als een ware leerling van de Heer. Twijfel niet, maar vertrouw op Hem. Hij zal je zeker helpen. Als slot de vredeswens van Paulus, gegeven aan de Korintiërs maar ook aan ons allen: Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar-dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.---- De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid net de heilige Geest zij met u allen.

18-09-2007, 12:31 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
16-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zij vluchten weg uit Bethlehem.

Kort nadat de drie wijzen uit het oosten gewaarschuwd werden door een engel, om niet naar Herodes terug te gaan, verscheen er een engel in een droom aan Jozef. Hij zei: "Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht uit naar Egypte. Waarom deze tekst genomen? In deze vredesweek, waarin we hopen, dat de tijden mag aanbreken, dat er een einde komt aan oorlogsgeweld, aanslagen en discriminatie; zien we hoevelen het land uitvluchten omdat het voor hun niet veilig is. Nog steeds woedt haat en nijd over de hele wereld. En nog steeds heerst niet het besef, dat we allen voor God geschapen zijn en met elkaar dienen om te gaan zoals Hij met ons omgaat. broederschap, vriendschap en liefde voor elkaar. De Heer heeft tijdens zijn verblijf op aarde het voorbeeld gegeven, hoe wij met elkaar dienen om tegaan. Het is goed in deze vredesweek voor elkaar en met elkaar te bidden, dat dit besef moge doordringen bij alle politieke leiders, maar niet alleen bij hen,maar bij ons allen. Het besef dat geweld niets oplost en alleen maar dood en verderf zaait. Maar elkaar de hand geven en in gesprek gaan, zodat er weer vrede komt en de vluchtelingen weer kunnen terug keren naar eigen huis en haard. Nel Benschop heeft hiervoor een mooi gedicht geschreven. Met als titel: staakt het vuren.
Zou er nu werkelijk vrede zijn? Ik durf het haast niet te geloven. God, denk ik van Uw macht zo klein, die wereldbranden zelfs kan doven? Maar zoveel vragen zijn er nog die in mijn hart om antwoord roepen: die oorlog, Heer u zag het toch? U zag het voortgaan van de troepen, waarbij de dood het voortouw nam, de chaos na bombardementen, de angst waar niemand aan ontkwam, de haat, de wrede sentimenten. Hoe kunnen wij in deze tijd van enkel op onszelf gericht zijn, van angst en onzekerheid, een zoutend zout, een lichtend licht zijn? God, maak ons dragers van u licht, die niet alleen met woorden bidden,maar die in liefde zijn gericht op mensen, stervend in ons midden! Ik wil afsluiten met een prachtig vredeslied, wat ons tot nadenken kan stemmen 
Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd.
 Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde, o redt ons, sterke Heer.

 Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zolang,
en er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst s zo duister en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus luister en laat ons niet alleen!

Geef vrede Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven bevrijdt van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.
                              

16-09-2007, 13:45 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.40 jaar vechten voor vrede

Komende week van 16-23 september is weer de vredesweek. Vorig jaar was het thema; de ander dat ben jij. Dit jaar is het thema 40 jaar vechten voor vrede. Verschillende thema's komen ter tafel zoals: wat voor voor een vrede hebben we voor ogen? Voor wiens vrede willen wij ons inzetten? En met welke middelen willen wij voor vrede vechten? Ander thema; Vrede maak je samen. Kan je vechten voor vrede. Wat kunnen we leren van strijders van vroeger en nu, uit de verschillende landen en culturen. Dan ook zeer aansprekend: vechten voor vrede, in verwarring maar met volharding. In verwarring want vechten voor vrede klinkt tegenstijdig. De weg naar vrede is ook niet recht. We blijven zoeken. Vrede brengen kan je niet brengen met wapengeweld. Hoevele slachtoffers vallen er dan niet met als gevolg heel veel verdriet door verlies van hun dierbaren, verlies van huis en haard. Alleen dialoog, niet zoals de ene partij van de ander eist, maar samen rond de tafel gaan zitten en er over praten in het belang voor de medemensen. Beide partijen dienen van goede wil te zijn, alleen dan kan je samen vrede maken.. Conflictsituaties zie je overal ontstaan ook in ons eigen land. Hoe gaan we daar mee om? Gaan we dan proberen ons gelijk op te dringen of laten we eerst de ander praten om zijn beweegredenen te aanhoren en dan te proberen samen er uit te komen zonder de vuist op tafel te slaan. Wanneer eigen belang vooropstaat komen we er nooit uit. Geheel belangeloos opkomen voor de veiligheid van de burgers zonder onderdrukking, zonder bedreigingen. Dat dient de hoofdgedachte te zijn. Belangeloze betrokkenheid. Zoals Mgr van Luyn in de vredeskrant schrijft: vertrekpunt in deze denkwijze is niet het recht van interventie vanwege een conflict, maar de verantwoordelijkheid voor de mensen die door het conflict worden getroffen  om hen te beschermen. Louter opkomen om hun belang plus waardigheid als mens te dienen en op deze wijze "belangeloos"betrokken te zijn, niet uit eigen belang. Welke prachtige tekst van Frère Roger uit het boek vrede in je hart zou hierbij passen: Er waren periodes in de geschiedenis waarin sommige christenen bijzondere aandacht schonken aan het samen delen. In de vierde eeuw schreef Johannes Chrysostomos:"ruzies en oorlogen breken uit omdat sommigen zich proberen toe te eigenen wat aan allen toe behoort. Het is alsof de natuur verontwaardigd is over mensen die met de kille woorden van jou en van mij scheiden wat God tot eenheid bracht.
Die eenheid, waarin alle volken weer samen in eenheid van vrede en liefde leven en met elkaar delen, dat moet voor ieder bovenaanstaan. Geen oorlogen, aanslagen, egoïsme meer. Samen alles delen met elkaar. Respect en elkaar het geluk gunnen. Dat geld zowel voor de politieke leiders, als voor ons allen. Eerbied en respect voor elkaars leven. Als broeders en zusters met elkaar omgaan in vrede en liefde. Dat is ook de opdracht die Christus aan alle mensen geeft. Vrede in je hart, vrede in je omgeving, vrede in alle landen en alle volken, waar geen egoïsme, bezitsdrang, haat en jaloezie meer bestaat. Vrede voor ieder dat wens ik u allen toe. Moge Godszege op ons rusten, in de opdracht te werken aan de vrede.

13-09-2007, 16:55 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 3/5 - (1 Stemmen)
09-09-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Je losmaken van het aardse
In die tijd trokken talloze mensen met Jezus mee; Hij keerde zich om en zei tot hen: "Als iemand naar mij toekomt, die zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Als iemand zijn kruis niet draagt en Mij volgt kan hij mijn leerling niet zijn." Lucas 14,25 Zo op het eerste gezicht komt deze uitspraak wel heel vreemd over, terwijl Jezus steeds weer opnieuw predikt de liefde en de vrede, die onder elkaar moet zijn, zoals ook de Hemelse Vader alle mensen liefheeft. Als we verder de tekst zouden lezen, komen we uit op een andere verklaring van het woord, haat. Hiermee wordt ons duidelijk gemaakt, dat we moeten oppassen voor de zodanige gehechtheid, dat het gevaar dreigt, dat we om wille van onze familie of de gehechtheid aan ons eigen leven, vergeten, dat er meer is. Willen we waarlijk Christus volgen, moeten we ons als dat van ons gevraagd wordt, er afstand van kunnen doen, omwille van Hem. Ons onthechten aan alles, wat ons in de weg staat, om Jezus te volgen.  We volgen verder het verhaal van Lucas.  Als iemand van u een toren wil bouwen, zal hij dan niet eerst er voor gaan zitten om een begroting te maken of hij wel genoeg bezit om hem te voltooien? anders zou het hem kunnen overkomen,- als hij de fundering heeft gelegd en niet in staat is het werk te voltooien- dat allen die het zien hem gaan bespotten en zeggen: Die man begon te bouwen, maar hij was niet in staat het einde te halen Of welke koning zal,- als hij tegen een andere koning ter oorlog wil trekken- niet eerst overleggen of hij sterk genoeg is om met tienduizend man het hoofd te bieden aan iemand die met twintigduizend man tegen hem optrekt? Zo niet dan stuurt hij als de tegenstander nog ver weg is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.
Als we dit verhaal goed proberen te overdenken, wat de Heer bedoelt, zien we dat je jezelf niet voorop moet stellen, dit wil ik en zo moet het gebeuren. Steeds weer opnieuw nadenken, voordat je een beslissing neemt. Niet alles overhaast willen doen, want dan ga je brokken maken. Dat geldt ook voor het koninkrijk Gods. Als je een ware leerling van Christus wil zijn en Hem steeds wil blijven volgen, Steeds weer een keuze maken, voordat je een beslissing neemt. Als je iets wil doen, strookt het dan wel, wat Christus van me vraagt. Kwets ik daar anderen niet mee? Is het niet in strijd met de liefde en de vrede, wat God van ons verlangt? Zo lezen wij bij  Marcus als antwoord van Christus, toen men Hem zij, dat zijn moeder en broers buiten op Hem stonden te wachten en Hem zochten: "Wie zijn mijn moeder en mijn broers?"Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heenzaten en zei: "Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en mijn moeder." Marcus4;33  Hecht je niet aan het aardse, dat vergankelijk is, maar aan het hemelse, dat blijft. Gehechtheid aan je leven kan een belemmering zijn voor je geestelijk leven, zoals in het boek der wijsheid staat, het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke geest. Maak je los van het aardse en zoek het hemelse. Wie Christus volgt en zijn kruis draagt, hij is zijn ware leerling. Hij nodigt ons allen uit: "Kom en volg Mij."

09-09-2007, 13:23 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  eric_claudia
  www.bloggen.be/eric_cl

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  genealogie_beckeringh
  www.bloggen.be/genealo

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  fictiereeksen
  www.bloggen.be/fictier


  We zijn de 08de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!