SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
29-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Heilige Drieëenheid.
Heilige Drieëenheid. Een God in drie personen. En toch een eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat belijden wij vol geloof in  het maken van het kruisteken: in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Inderdaad,vol geloof, want geen mensenverstand zal dit kunnen bevatten. Hoe willen wij ook de grootheid van God, de alles omvattende God kunnen begrijpen? Hij de Schepper van het universum, en wij , schepselen op de aardbol, een van de vele planeten, bewegend in het grote universum. De grootheid van God is niet te bevatten. De grootheid van God, die liefde is, heeft zich bekommert en bekommert zich nog om de kleine mensen hier op aarde. Onze aarde heeft een bijzonder plek in zijn liefde, zodanig, dat hij niet wil dat we verloren gaan, maar zelf mens werd om ons te redden. Zozeer heeft God ons lief, dat hij zich klein gemaakt heeft om mens te worden en zichtbaar over de aarde te wandelen. De Heilige drieëenheid, de Heilige drievuldigheid In Vader, Zoon en Heilige Geest, is voor ons niet te begrijpen, maar Jezus heeft het ons wel duidelijk gemaakt. Als we lezen in de bijbel; Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen  en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. Jezus zei: Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij heeft gezien heeft ook de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is. Hier doet Jezus een beroep om te geloven, niet alleen aan Filippus, maar ook aan ons. Verder op zegt Jezus: Geloof me:Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. In het begin van Jezus openbaar leven, zijn we ook getuigen van één God in drie personen. Namelijk bij Jezus doop in de Jordaan. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,opende de hemel zich voor hem(Johannes) en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem : dit is mijn geliefde Zoon , in hem vind ik mijn vreugde. Het is en blijft een groot mysterie, dat niet uitgelegd kan worden en alleen in groot geloof dienen te aanvaarden, zoals zovele geheimen die Jezus ons bracht, in geloof aanvaard dienen te worden. Wie in mij gelooft zal eeuwig leven. Velen hebben het geprobeerd,maar kwamen er niet uit. Zoals de legende ons verhaalt van de grote Augustinus, die op een dag langs het strand wandelde en peinsde en nadacht over dit grote geheim. Plotseling zag hij een klein jongetje , die een kuiltje maakte in het zand. Met een schelp liep hij naar de zee en schepte water, dat hij in het kuiltje goot. Augustinus vroeg hem verbaasd, wat hij aan het doen was. Het jongetje antwoordde:ik wil het water van de zee in dit kuiltje gieten. Augustinus zei echter, maar dat is toch onmogelijk, de grote zee in dat kleine kuiltje te doen? Het jongetje antwoordde: inderdaad is dit onmogelijk, evenals het onmogelijk is de grootheid van God in een mensenverstand te bevatten. En plotseling was het jongetje weg. Alsof het ons zeggen wil, tracht niet dit grote geheim te ontrafelen, want dat is onmogelijk. Hier wordt een groot geloof gevraagd, om te accepteren, al kunnen we het niet begrijpen. Ik geloof in God de Vader, schepper van het hele universum,in God de Zoon, die mens werd om ons mensen te verlossen van de zonden, in God de Heilige Geest, die naar ons gezonden werd om het vuur van Gods liefde in ons te ontsteken. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  AMEN.

29-05-2010, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
23-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.En ze werden vervuld van de H. Geest
En ze werden vervukd van de H. Geest. Vandaag op het feest van Pinksteren vieren we het feest van de nederdaling van de H. Geest. En in ons geloof weten we dat Hij niet alleen toen maar ook nu opnieuw   over ons nederdaalt. Ok uiterlijk is het niet zichtbaar zoals toen bij de Apostelen. Maar als wij ons hart en geest voor Hem openstellen, dan komt Hij ook bij ons.
 Ook nu zal Hij ons duidelijk maken de blijde boodschap die Jesus verkondigd heeft en voor alle mensen en volken bestemd is.  Doorheen de wisselvaligheden van zijn geschiedenis wordt ieder volk zich bewust van zijn oorspronkelijke eenheid. Gelijdelijk aan verkrijgt het zo zijn eigen uitzicht. Doorheen  de ontwikkeling van de wereldcultuur worden alle volken zich op hun beurt bewust van de fundamentele eenheid van de mensheid. Langs deelname aan internationale organismen trachten zij de nodige universele structuren te scheppen om deze eensgezinde mentaliteit te bevorderen.  Van de verwaring van Babel naar de eenheid van alle volken.De VN is een prachtig orgaan om de eenheid te bewerkstelligen. Maar helaas  is het nog steed doorspect van nationalisme en egoïsme. Wat zou het prachtig zijn als dit opzij geschoven wordt  en men alleen aandacht heeft om te komen tot eenheid en verbroedering
 Bij babel werd verwarring gebracht door hoogmoed en ruzies. Niemand verstond elkaar meer en werden allen verspreid over de gehele aarde.  Met het Pinksterfeest proeven we weer de eenheid die de H. Geest terweeg bracht want de Apostelen waren allen Galileeers maar door de komst van de H Geest verstond ieder hen in zijn eigen taal tot grote verwondering  Toen de dag vanPinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel  een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen  hun iets dat op vuur geleek en dat zich in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden a
llen vervuld van de H. Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volken onder de hemel. Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde ieder  hen in hun eigen taal spreken. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering; Maar zijn al die daar spreken  dan geen Galileeers ?  Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in hun eigen moedertaal? Ok van alle talen die over de hele wereld gesproken wordt  is het Engels de wereldtaal zodat iedereen verstaat wat  gezegd wordt. Altans degene die Engels kennen. Want niet iedereen kent engels Maar er zijn tekenen die iedereen verstaat. Zoals bij de Christenen uit alle delen van de wereld begrijpt en verstaat de viering van eucharistie of avondmaal. Dit is wat ons Christenen bind tot eenheid in Christus. Ja moge allen een zijn ,om de stad Gods het nieuwe Jeruzalem te bewonen. Van de verwarring van babel naar de eenheid in het nieuwe Jeruzalem.

23-05-2010, 16:49 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
Vlak voor zijn Hemelvaart gaf Hij  zijn leerlingen de universele opdracht in zijn Naam  het heil te verkondigen en ervan te getuigen in de kracht van zijn Geest Als hogepriester van het nieuwe verbond zegende Hij hen en in hen deKerk, die met vreugde en lofprijzingen zijn wederkomst zal verwachten. Maar eerst moesten zij inJeruzalem de komst van de H. Geest afwachten, wat we zien gebeuren op het feest van Pinksteren. Daarom zend ik tot u wat door mijn Vader is beloofd; blijft dus in de stad totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust. Zoals Hij op een andere plaats zegt; Ik zal u mijn Geest zenden en die zal u alles leren.Zowel de handelingen1;1-11 als het evangelie van Lucas verhalen ons de gebeurtenis van Jesus Hemelvaart. Bij Lucas lezen we: Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Bethanië; Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende verwijderde Hij zich van hen en Hij werd ten hemel opgenomen. En in de handelingen lezen we; Hij werd ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk ontrok Hem aan hun ogen. Als eerste onder de mensen is Christus Jesus  in zijn sterfelijk lichaam triomfantelijk opgevaren ten hemel. En we weten dat ook bij ons eens deze verrijzenis  en ten hemel opgenomen worden zal gebeuren Het lijkt of Jezus ons verlaten heeft, maar dat is niet zo Er staat niet voor niets een wolk omtrok Hem aan  de ogen. Dat betekent, dat Hij wel bij ons is maar onzichtbaar. Ten slotte, zoals Paulus zegt;  is Hij het Hoofd van de Kerk en zijn wij zijn ledematen. Ook wij krijgen de universele opdracht zijn heil te verkondigen en zijn Naam aan alle mensen, alle volken bekend te maken. De Heilige Geest zal ons de kracht geven en inzicht te geven van hoe. Maar wij moeten wel zijn komst afsmeken, wat we in deze 10 dagen doen Kom o H. Geest,  daal op ons neer, geef ons de kracht, versterk ons geloof en beziel ons met het vuur van uw liefde. En vooral in deze dagen hebben we Hem heel, heel hard nodig. De vele mistoestanden  begaan door sommige leden van Christus kerk schept verwarring zodanig dat de kerk aangevallen wordt. Maar er wordt wel eens vergeten, dat wij allen de kerk zijn verbonden met Christus. De vijanden van de kerk denken dat ze de kerk nu ten ondergang kunnen leiden, maar dat zal niet lukken ondanks de fouten en de zonde, zal de Kerk van Christus niet ten ondergaan, misschien dat de groep kleiner wordt, maar zal weer verrijzen en herrijzen, Want de Heer laat zijn Kerk niet ten onder gaan. Zoals Hij zelf zegt: Ik blijf met u tot het einde der tijden. Het is aan ons de opdracht, te laten zien dat Jezus steeds weer opnieuw triomfeert en met Hem ook Zijn Kerk. ik wens u allen een goede voorbereiding voor het Pinksterfeest.

13-05-2010, 18:15 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
02-05-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag  de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon:"  Zie hier Godswoning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn , en Hij-God met hen-, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij." En Hij die op de troon  is gezeten sprak:"Zie, Ik maak alles nieuw." Hoe prachtig is deze tekst van vandaag op de vijfde  Zondag uit de openbaring van Johannes. Zie ik maak alles nieuw . Ja ooit zal God alles nieuw maken. De voltooïng  Godskoninkrijk op aarde. Die Jezus begonnen is toen Hij op aarde kwam. Nu nog moeten we door alles heen, al de ellende droefnis en het afscheid nemen van onze dierbaren.Maar eens zullen we in de glorie van God herenigd worden, en het vergankelijke wordt onvergangelijk Al ondervinden we nog zoveel tegenslagen in ons leven, niet bij de pakken neerziten, zoals Frere Roger zegt, ga  op weg, vervolg je tocht, zet de ene voet voor de ander en trek verder, van twijfel naar geloof. Leg een vuur aan, zelfs met de doorntakken die je verwonden. Ja veel pijn, leed en tegenslagen ontmoeten we op onze levensweg, maar twijfel niet  richt je ogen omhoog  naar Hem , die je ziet en helpen  zal , als je maar gelooft in hem en vol vertrouwen bent, dat Hij alles ooit weer ten goede zal keren. Ja, ooit zal de voltooïng daar zijn, het nieuwe Jeruzalem, de stad Gods, het koninkrijk van de Heer waar wij allen in eeuwige vreugde en glorie zullen leven en geen pijn en verdriet meer zal zijn.

02-05-2010, 15:33 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
14-03-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Godsliefde is oneindig
God houdt van alle mensen. Niemand uitgezonderd.. Hoe anders reageert dikwijls de mens. Hoe duidelijk wil Jesus ons dat duidelijk maken in de parabel van vandaag, waar hij vertelt over  de zoon, die  alles verbrast heeft en toen de honger kwam, terugkeerde naar zijn vader. Zo wil God Vader zijn van ons allen. En degene die Hem de rug toegekeerd hebben, daar zietHij vol verlangen naar uit dat ze tot Hem terugkeren. In zijn liefde zal hij ze met  open armen ontvangen.  Zo ook de vader in de parabel. Na zijn losbandig leven keert hij terug naar zijn vader met de woorden: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genoemd te worden. Maar wat doet de vader? Hij omhelst en kuste hem en liet hem het mooiste gewaad aantrekken. Zo doet God naar degene die naar hem terugkeren. Hij bekleed hem met het mooiste gewaad,  het gewaad van zijn genade en liefde. De oudste zoon in de parabel echter was woedend en wilde niet naar binnen gaan vanwege het feest van zijn teruggekeerde broer. Hij begon zich te beklagen.. Klaagde en mopperde ook de farizeeën en de schriftgeleerden niet dat Jezus juist met de zondaars omging en met hen at. En hoe zijn wij? horen wij soms ook bij hen? Terwijl wij juist blij moeten zijn. Overal vinden we gelukkige en ongelukkige mensen, rijken en armen, gezonden en zieken. Zij die aangesteld zijn voor het welzijn van de gemeenschap trachten onder deze mensen rechten en plichten, voordelen en taken evenredig te verdelen. Het gebeurt echter ongelukkig genoeg dat zij, die moeten begaan zijn met het lot van de minderbedeelden, deze noodzakelijk en evenredige verdeling ten behoeve  van het algemeen welzijn als een verspilling aanzien. Hoe triest is het, dat men  het vooral verspilling vind voor hen die zich totaal inzetten voor hen, net als de jongste zoon alles verbrassen,. denken we aan de alcoholisten en de drugsverslaafden.  Waar vrijwilligers met wegcijfering van zichzelf zich voor hen inzetten om ze terug te krijgen op de goede weg en helpen om toch een goede toekomst op te bouwen. Velen denken, dat is verspilling. Maar wat zullen de vrijwilligers juichen als ze in ieder geval van de tien een kunnen redden van de ondergang. natuurlijk hopen ze alle tien te redden. Maar groot is de vreugde als het al bij een lukt. Is het ook niet zo met God, onze Vader, dat hij verheugd is als hij alleen al een ziet terugkomen naar Hem. Natuurlijk wil Hij dat niemand verloren gaat. Als we de parabel vandaag goed bestuderen, zien we , daar diepe indrukwekkend betekenissen , wat ook ons wat wil zeggen. Al heb je goed geleefd, geen enkel gebod overtreden, wees dan niet boos, dat men ook anderen probeert te redden en op de goede weg zetten. Dat is GEEN verspilling. God houdt van alle mensen, zonder uitzondering. Zo wil God dat ook van ons. houden van alle mensen, zonder uitzondering. Heb elkander lief zoals ik u lief heb gehad.  zo wil de Heer dat we van alle mensen houden zonder uitzondering. en voor hen openstaan wanneer zij in nood verkeren, dichtbij of veraf. Dan alleen kan men Gods liefde zien, dat dan door ons heen straalt en komen ze ook dichter bij Hem.Onze Vader in de hemel wil alle mensen bij zich hebben ook hen die misschien door ons als verloren worden beschouwd. Voor God is er niemand verloren, als hij maar tot inzicht komt dat de hemelse Vader ook van hem houd.


.

14-03-2010, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
31-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.2009 - 2010
Klik op de afbeelding om de link te volgen Nu we het einde naderen van 2009, vandaag de laatste dag,  blikken we terug over het afgelopen jaar, wat goed is gegaan en wat niet. Sta hier echter niet bij stil. Laten we 2010 goed beginnen. Laten we het nieuwe jaar beginnen met goede voornemens en ook uitvoeren. Bezinnen we ons wat de Heer ons vertelt , zijn Woord tot ons, opgetekend in de H. schrift. Slechts een gebod geeft Hij ons en  daarin zijn alle geboden in opgesloten. Heb elkander lief zoals ik u heb liefgehad. Of een andere tekst luid bemin de Heer, uw God uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel en met al uw krachten en het tweede gebod is hieraan gelijk: bemin de naaste als uzelf. We weten, dat een van de Farizeën vroeg, wie is dan mijn naaste? Toen vertelde de Heer het prachtige vehaal van  de barmhartige samaritaan.. Moge het nieuwe jaar zijn van liefde, verbroedering en eensgezindheid onder elkaar. Geen geweld, geen aanslagen, geen jaloezie, geen verdeeldheid, geen oorlogen, geen haat, maar louter broederschap en liefde. Prachtig voorbeeld is nu Polen in de plaats Poznam waar 30.000 jongeren uit de hele hele wereld bij elkaar gekomen zijn in  de Europese ontmoeting in de geest van Taize. 1 januari is de laatste dag en dan keren ze allen weer terug naar hun eigen vaderland, naar hun steden en dorpen, met de opdracht, de boodschap van de liefde van Christus te verspreiden. Allen zijn diep onder de indruk, wat ze in Poznam beleefd en meegemaakt hebben. Moge het wereldwijd bekend worden de geest van Taize,  de geest van liefde, vriendschap en verbroedering. Zodat het licht moge uitstralen over de hele wereld en een einde komt aan oorlogen, aan aanslagen en geweld en alle volken zich mogen verbroederen. Vrede voor alle mensen, maar vooral vrede en liefde van Christus in ons eigen hart. En dat wens ik u toe in het nieuwe jaar. Ik wens u allen een goed einde toe van 2009 en een voorspoedig en gelukkig 2010

31-12-2009, 15:48 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
27-12-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Zo klonk het in de Kerstnacht. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft. Lucas 2: 14. Zo luidt de nieuwste vertaling. Voor alle mensen die Hij liefheeft. En we weten, God heeft alle mensen lief, zonder uitzondering. dat heeft Hij bewezen in zijn enige Zoon, Jesus Christus, de gezondene. Hij werd geboren als mens onder de armsten der armen in een stal, en het waren juist de heel eenvoudige  herders, die hem het eerst mochten zien. Lezen we niet in de acht zaligsprekingen: Zalig de eenvoudigen, want ze zullen God zien. Het is juist de eenvoud van het hart, dat het hart opent voor de blijde boodschap, die ons gegeven wordt vanaf Christus geboorte tot zijn kruisdood. Kerstfeest, 'n feest van liefde, vriendschap en vrede  bestemd voor alle mensen. Maar zoals Johannes zegt: Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan.  Het is een opdracht van de Heer aan ons, om ons in te zetten dat het licht de duisternis geleidelijk aan doet verdwijnen en aan de wereld laten zien. dat juist leven in het licht voorspoed geeft en eeuwig geluk. Veel mensen kennen Hem nog niet, of willen Hem niet herkennen. Het is juist onze getuigenis van het licht, dat hun harten moeten breken, opdat ook zij Hem leren kennen en beminnen. Hij die alle pijnen van de  mens kende en meegeleden heeft en de gehele schuldenlast van de mens op zich nam en het uitwiste door zijn dood op het kruis. Dan zullen wij herboren worden in zijn liefde, en vrede vinden in ons hart. En het licht van de Heilige Geest zal ons helpen en begeleiden om de juiste weg te blijven bewandelen.En nu het einde van 2009 nadert en wij overgaan naar het nieuwe jaar, het jaar 2010, kijk niet terug, kijk niet om, wat er in het oude jaar allemaal is misgegaan in ons leven, maar laat ons beseffen, dat de Heer niet kijkt wat we in het verleden allemaal verkeerd hebben gedaan, maar Hij kijkt wat je nu doet en gaat doen. Laat je opnieuw verlichten door zijn licht om de juiste weg te zien en deze te bewandelen. Dan zal Hij zijn overvloedige genade schenken, om te volharden in zijn liefde en barmhartigheid. Blijf in Hem geloven zonder ophouden en blijf  altijd op Hem vertrouwen, zoals  het prachtige lied van Taizé wat u hoort, zegt:bewaar  mij o Heer ik vertrouw op u, U wijst mij de weg in het leven, bij u is mijn vreugde compleet.

27-12-2009, 13:15 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie mag bestijgen de berg van de Heer?

Wie mag bestijgen de berg van de Heer, wie mag staan in zijn heilig domein?
Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel aan valsheid niet bied. Van de Heer draagt de zegen hij mee, ontvangt recht van God die zijn heil is. Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem, van wie zoeken naar uw aanschijn: zij, ... Jacob.
Zo luidt de psalm van vandaag op het feest van alle heiligen, dat elk jaar gevierd word op 1 november, op de vooravond, van de dag, 2 november dat  we alle overledenen herdenken. Feitelijk horen beiden bij elkaar. Want de overledenen hebben hu leven op aarde voltooid en mogen we zeker veronderstellen dat ook zij opgenomen zijn in de heiligheid en heerlijkheid van Gods koninkrijk. Zo lezen we vandaag in de prachtige openbaring  hoofdstuk 7 vanaf vers 9 van Johannes. Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en  met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon  en voor het lam. Luid riepen ze: de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Een onafzienbare menigte. Niet alleen zij die heiligverklaard zijn en daarom vereerd worden, maar ook hen, die hun leven hebben voltooid in geloof en vertrouwen op de Heer Van hoog geleerde tot de eenvoudigsten, de rijken , maar ook de armen. Allen zijn opgenomen bij de heiligen en staan nu voor Gods troon. De heilig verklaarden zijn ons slechts aangewezen vanwege hun voorbeeld, voor wat ze voor de mensen deden, Denken we daarom speciaal aan pater Damiaan die zijn leven opgeofferd heeft bij de melaatsen en dag en nacht voor hun klaar stond, totdat hij zelf die ziekte kreeg en aan gestorven is.  Hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden .... Ook Jezus zelf liet duidelijk merken wie het koninkrijk Gods binnen gaan in de zaligsprekingen. Armen van geest(lees hier: die zich onthecht hebben van het aardse), treurenden, zachtmoedigen, mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid: zij worden op dit feest van allerheiligen door Jezus naar voren gehaald en zalig geprezen. In de nieuwe vertaling wordt gesproken van gelukkig zij, maar in de oude vertaling zalig zij. Met hen wil God  een nieuwe toekomst bouwen, want zij zijn in staat om Hem alle vertrouwen te geven. Met allen die vroeger en nu iets van zijn licht hebben laten schijnen, met alle heiligen die ons zijn voor gegaan met onze dierbare overledenen die we aan Hem hebben toevertrouwd, prijzen en danken wij vandaag de God van het leven en de toekomst.  Matteüs 4:3-11. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dit is de blijde boodschap van Jezus, bijzonder voor hen die  het in dit leven moeilijk hebben. Al die ellende waaronder ze gebukt gaan zal oplossen in het geluk en de heerlijkheid in het samenzijn van de Heer. Maar we moeten oppassen, dat we dan niet gaan zeggen tgen de hongerlijdenden en de dorstigen. jullie zijn gelukkig , want jullie komen in de hemel. Nee we zijn als Christenen verplicht deze mensen te helpen en trachten de honger op te lossen. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben , alle middelen gebruiken, die ons ter beschikking staan, hun weer een dak boven hun hoofd te geven, Zoals Jezus tegen de rijke jongeling zei, verkoopt alles wat ge bezit en geef het aan de aremen. Hij bedoelde natuurlijk niet letterlijk dat wij alles moeten verkopen, maar delen van onze overvloed met hen die niets hebben. Zalig zij die hongerigen spijzigen, de naakten kleden, de zieken bezoeken.

01-11-2009, 13:45 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
12-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Effeta, ga open.

Gods liefde geneest en bevrijdt; dat wordt zichtbaar in Jezus woorden en daden. Hij richt mensen op, Hij haalt hen weg uit isolement en vervreemding. Ga open zegt Hij ook tegen ons, vat moed en ontdek datGods goedheid er ook is voor jou. Wij vinden het niet altijd gemakkelijk om Gods bevrijdende aanwezigheid te herkennen.Zowel Jesaja als Marcus spreken over het opnieuw horen van de doven en het spreken van de stommen. Jesaja  zegt:  Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen. Hijzelf zal jullie bevrijden. Dan worden de blinden de ogen  geopend, de oren van de doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen. Jesaja 35: 4-7 In de vier evangeliën kunnen we lezen, dat de voorspellingen uitkwamen. Jezus genas de blinden, zodat ze weer konden zien; de verlamden konden weer lopen. Zoals Hij tegen die ene verlamde zei: Neem uw bed op en wandel. De doven konden weer horen. Bij Marcus lezen we:  Hij vertrok weer uit de omgevingvan Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied vanDekapolis.  Daar werd iemand bij Hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte Hem  om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren een raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: Effeta, wat betekent ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. De menigte was vol ontzag en jubelden het uit.  Ales wat Hij doet is goed, zelfs doven laat  Hij horen en stommen laat Hij spreken.  Hij verrichte grote wonderdaden onder het volk. Maar deze gebeurtenissen zijn niet bedoeld als geschiedenis, dat ergens in het verre verleden gebeurde. Deze willen ons ook heden ten dage wijzen  op diepere betekenis. Niet op de genezing van het lichamelijke, maar op de genezing van de gehele mens, ook van het geestelijke, het diepere in ons. Genezing van de blindheid en doofheid voor de blijde boodschap, die Jezus ons bracht en nog steeds brengt door het woord van de bijbel. Zowel de woorden van Jesaja, als het verhaal van Marcus doet ons oproepen, onze ogen en oren te openen voor Gods Woord. God komt de mensen bevrijden, in en door Jezus. Hij zegt ook tot ons: EFFETA; GA OPEN. Hij opent een nieuwe toekomst. Als wij onze verstopte geloofszintuigen openen zullen wij het bevrijdende woord horen en de nieuwe toekomst zien. Het is juist de rijkdom en de luxe die vaak de ogen en de oren sluiten voor Gods boodschap aan ons , gebracht door Jezus. Rijkdom en luxe vergaan, maar het woord van de Heer is eeuwig.Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven. Wie zich hecht aan het aardse, zal het moeilijk hebben, maar wie zich onthecht, zal een rijkdom vergaren die eeuwig blijft.

12-10-2009, 10:59 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
07-10-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven als vrienden
Filippenzen 2:1-5: Leven als vrienden
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
(Filippenzen 2:1-5)
Deze tekst is de tekst van  de maand october ter overweging. Elke maand geeft Taize een bijbeltekst uit. Met prachtige uitleg ter overdenking. Ik kan het u zeker aanbevelen. Wilt u het lezen, klik dan op de link Taize en dan op bijbelteksten met uitleg. Ook deze uitleg is zeer de moeite waard om te overwegen en te overdenken.

07-10-2009, 11:25 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
26-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wonderbare broodvermenigvuldiging
Vandaag op de 17dezondag door het jaar zien we twee lezingen over de wonderbare brood vermenigvuldiging. Allereerst bij de profeet Elisa. Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals; zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben . Want dit zegt de Heer: ze zullen er van eten en nog aan overhouden  ook. Toen
 zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had II Koningen 4: 42-44
Drie dingen vallen in dit verhaal op; dit wonder is een teken dat God aan de mensen macht geeft over zijn schepping; het brood wordt vermenigvuldigd voor de armen; wat overschiet is een teken van alles waar de mens naar uit ziet. het zijn de dingen die hijzelf niet kan bewerken, maar die God eens zal bewerken God geeft de mens de macht over de schepping, het brood voor de armen wordt vermenigvuldigd. helaas maakt de mens misbruik van de macht.Hoeveel armen zijn er niet die honger hebben. van de ene kant in de rijke landen brood in overvloed en aan de ander kan de grote armoede en honger. Wanneer leert de mens nou eens om te delen met de armen die niets hebben. Zal ooit het wonder geschieden, van de broodvermenigvuldiging voor de armen. Dat wonder kan geschiedden als de mensen de handen in elkaar slaan en van hun overvloed geven aan de armen en de hongerlijdenden. Geven en delen, dat is wat de Heer van ons vraagt. Dat allen deze vraag van de Heer willen verstaan en het inderdaad gaan doen. ook het evangelie behandelt de brood vermenigvuldigen. Duizenden mensen waren bij Jesus en hadden niets te eten bij zich. Toen Jesus om zich heen keek en zag dat de mensen naar Hem toekwamen, vroeg Hij aan Filippus: Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: zelfs 200 denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus zei: Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen- maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jesus zei: laat  iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten; er waren er ongeveer vijfduizend mannen. ( Elders staat geschreven: de vrouwen en de kinderen niet meegerekend.)  Jesus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook de vis, zoveel als ze wilden. Iedereen raakte verzadigd en toen de leerlingen de restanten gingen ophalen waren er twaalf manden vol. Johannes 6 :1-14 In de kerk zijn we samen om het Brood des Heren te delen. Nu twee derde van de mensen honger lijden, mogen wij de kerk nooit verlaten zonder aan deze mensen gedacht tehebben. Wij breken het Brood des Heren, maar breken wij ook het brood met onze broeders en zusters in nood? Wij moeten ervoor ijveren dat
 de schreeuwende ongelijkheid uit de wereld gebannen wordt en de kloof tussen arm en rijk overbrugd wordt, door brood uit onze overvloed te breken en uit te delen, door de vrede te bevorderen in de wereld en door te leven als Jesus die de honger van Iedere mensenhart heeft gestild. Ja, niet alleen lichamelijke nood en honger, maar ook geestelijke honger leeft bij duizende mensen En alleen De Heer kan deze honger stillen. Heel belangrijk is het dat ze zijn naam leren kennen, en wij hebben de opdracht van Christus gekregen, om zijn naam aan alle volken bekend te maken, ook in onze eigen omgeving. Mensen, die de kerk de rug hebben toegekeerd, omdat ze daar niet konden vinden, om hun honger te stillen. En ze lijden honger, ze hunkeren naar liefde geluk en vrede in hun hart. Wij kunnen ze helpen, we moeten ze helpen. Niet als leermeesters, die menen het te weten, maar met hun samen de woorden van de Heer te overdenken en samen te praten. Ook dan kan het wonder geschiedden, dat de honger gestild wordt. Bidden en overwegen en met elkaar er over te praten.

26-07-2009, 12:26 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
06-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat verwacht Christus van mij.?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Als er geen ontwrichting van geestelijke waarden zou zijn opgetreden in veel landen, dan zou nooit zo'n groot aantal jongeren, week in, week uit, bij onze broedergemeenschap van Taizé op de deur  hebben geklopt.Zij komen niet alleen uit Noord-Europa,uit de Slavische landen in Oost-Europa of uit de landen rondom de Middelandse Zee, maar ook uit andere werelddelen. Als we al deze jongeren zo op onze heuvel van Taizé bijeen zien, dan begrijpen wij dat zij met levensvragen komen: wat verwacht Christus van mij? Hoe vind ik in Hem de zin van mijn leven? Zonder het altijd  duidelijk zo te zeggen, trachten zij Christus na te volgen. Het is belangrijk dat wij, broeders van Taizé een antwoord vinden op hun vertrouwen doorallereerst mensen van gebed en van luisteren tezijn, en nooit geestelijke leermeesters.  Uit het boekje: Vrede in je hart van Frère Roger.
Ik denk dat niet alleen jongeren  dit bezighouden, maar wij allen, jong en oud: wat verwacht Christus vandaag van mij? Veel jongeren hebben de kerk de rug toegekeerd, omdat ze daar het antwoord niet vonden. Maar wel in Taize, waar ze met duizenden bij elkaar kwamen en komen. De broeders treden niet op als geestelijke leermeesters, maar laten elke dag een stukje uit de bijbel voorlezen en laten de jongeren met elkaar discussieren, wat zij van dat stukje vinden, wat dit verhaal wil vertellen. Wat  verwacht Christus vandaag van mij? Jezus geeft duidelijk antwoord hierop, als we het maar willen zien; het antwoord dat we in de evangelieën terug vinden. Het enige wat Jezus van ons verlangt, is dat we elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Niet denken, dat jezelf beter bent dan de ander, niet roddelen of kwaadspreken over elkaar. Achter iemands rug om praten over de ander, is het ergste wat er bestaat. Zo krijg je haat,  jaloezie en nijd. Nee, behandel de ander zoals jezelf behandeld wil worden. Wees de ander tot steun, help elkaar als vrienden . Jezus zegt zelfs: Bemin hen, die jou haten.  Jezus zelf was hierin ons grote voorbeeld. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet, wat ze doen. Wat verwacht Christus vandaag van mij? In de rust en stilte zullen wij het antwoord van Hem horen. Elke dag een stukje uit het evangelie, dat zijn blijde boodschap voor ons allen is; lezen. Het hoeft geen heelverhaal tezijn, een paar zinnen kan al voldoende zijn. Deze in ons laten doordringen en overwegen en dan luisteren naar zijn stem in de diepte van ons hart. De leiding van de kerk vraagt zich af, waarom steeds meer mensen afhaken en minder mensen naar de kerk komen. Ik denk dat het antwoord te vinden is in Taizé, waar jaarlijks duizenden jongeren naar toegaan en zeer enthousiast terugkeren naar huis. De leiding van de kerk leert en onderricht, hoe wij Gods woor moeten verstaan, dat is ook de opdracht die ze van de Heer gekregen, hebben, maar beseffen ze ook wel voldoende, dat  ze moeten luisteren, wat de mensen bezig houdt, de levensvragen, waar ze mee zitten? Wat verwacht Christus vandaag van mij en hoe vind ik in Hem de zin van mijn leven? Bidden en luisteren, dat is voor ons allemaal heel belangrijk. Door gezamelijk te praten, te luisteren te en overwegen komt dikwijls onverwacht het antwoord van de Heer zelf. Zoals de profeten in het oude testament, zoals Paulus en ook de andere apostelen zeiden, Ja Heer, hier ben ik, spreek, uw dienaar luistert.
 

06-07-2009, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
31-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Geest des Heren heeft alles nieuw gemaakt.
De Geest des Heren heeft alles nieuw gemaakt. Op deze Pinksterdag gedenken we niet alleen, maar vieren we ook de komst van de Heilige Geest. Ook nu telkens opnieuw daalt de Geest van de Heer over allen die ontvankelijk zijn voor Hem. Zalig , zij die geloven in de Heer, want ook zij zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Zijn vuur van liefde, kracht en wijsheid zal ook ons overschaduwen, niet zoals de eerste keer in een hevige wind, maar in stilte komt Hij tot ons, om ons opnieuw te bezielen. Na  het dramatisch levenseinde van Jezus sloten zijn leerlingen zich af, bang en beschaamd, verward en ontmoedigd. Maar de Heilige Geest schonk hen het vuur om te spreken over hun verrezen Heer, het enthousiasme om vrijmoedig te getuigen van Gods grote daden. Hoe zijn wij? Durven ook wij naar buiten te treden om onbevreesd te getuigen van onze verrezen Heer, of kruipen we in onze schulp, door de angst, wat zullen de mensen wel zeggen van ons?  In onze welvaartstaat, waar bijna iedereen het goed heeft, wordt haast niet meer aan God gedacht. We hebben het goed en dan is er voor Hem geen plaats meer. Helaas. Durven wij met de kracht van de Helige Geest te getuigen en  de mensen erop te wijzen, dat er meer is dan  onze welvaart, die vergankelijk is. namelijk het onvergankelijk eeuwig leven, dat over de dood heenrijkt. Dat leven, waar de dood niets meer over te vertellen heeft, want Jezus heeft de dood overwonnen, zodat wij niet meer sterven, maar eeuwig leven. Toen de apostelen op  de eerste Pinksterdag door het vuur van de Heilige Geest bezield werden, kwamen ze onbevreesd naar buiten en spraken de mensen toe. Opnieuw gebeurde een groot wonder. Want allen konden hen in hun eigen taal verstaan. De verwarring van Babylon, dat de mensen elkaar niet verstonden, werd hier doorbroken. De apostelen spraken in verschillende talen, zoals door de Heilige Geest werd ingegeven. Maar allen uit verschillende volken, die in Jerusalem te samen waren hoorden hen in hun eigen moedertaal spreken en konden hen duidelijk verstaan . Toen de dag van   Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Er verschenen aan hen een soort van vlammen, die zich als vurige tongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begon op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals door de Heilige Geest werd ingegeven. De mensen waren  buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allen Galileeërs, die daar spreken Hoe kan het dan dat wij hen allen in onze eigen moedertaal horen? Het moet wel zeer indrukwekkend geweest zijn, daar in Jerusalem. En het had heel veel succes. Want op die dag werden er ongeveer drieduizend mensen gedoopt. Ook wij zijn gedoopt met water, maar ook gedoopt in de Heilige Geest. Steeds moeten we ons laten bezielen door die Heilige Geest. Ieder christen heeft een opdracht gekregen. Uittreden uit jezelf, het loslaten van de veilige beschutting, om naar de andere mensen toe te gaan. Levende getuigen zijn  van onze verrezen Heer Jezus Christus, ons niet laten afschrikken, door wat dan ook. De boodschap van Jezus verspreiden, de boodschap van liefde, vrede, verzoening, hoop en vertrouwen. Hoop brengen naar een wereld waar lijden,ongerechtigheid en wanhoop het uitzicht  op een vreugdevolle toekomst verduisteren. Wij moeten geloof en vertrouwen brengen naar een wereld die het bestaan van een goede God ontkent, die vergelding eist waar enkel vergeving een oplossing biedt, die zinloosheid, zelzucht en ontmoediging voorhoudt en daardoor het diepe middelpunt van alle leven - de goedheid- blokkeert. Door onze uitstraling door woord en door daad, dienen we te trachten, deze blokkade op te heffen; moeten we hen laten zien, dat er wel degelijk een goede toekomst in het verschiet ligt. De helpende hand door ons hart aangeboden, kan wonderen verrichten. Zoals  Paulus zegt: De vrucht van de Heilige Geest is liefde, vreugde,vrede, geduld,vriendelijkheid, goedheid, trouw,zachtheid en ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te maken En zij die bij Jezus horen, heben hun zelfzucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar wij leven door de Geest,  willen we ook leven volgens de Geest. Wij moeten streven naar een wereldwijde verbondenheid zonder zelfzucht. Een leven geleid door en volgens de Heilige Geest. Zorgen wij dat wij openstaan voor de Heilige Geest en ons door Hem laten bezielen.

31-05-2009, 14:48 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
24-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Daar ga ik voor.
Durven en kunnen we dat met heel ons hart zeggen: daar ga ik  voor. Voor het koninkrijk Gods. Levende getuigen te zijn, doordrongen van een diep geloof in Hem. Geloof en vertrouwen in Godshelpende hand in ons leven? Te getuigen van Godsonmetelijke liefde en barmhartigheid. Hij is niet die strenge God zoals vroeger wel eens werd gezegd, maar een bezorgde, barmhartige, zorgzame en liefdevolle Vader die zijn kinderen nooit of te nimmer in de steek laat. Hij is zeer bezorgd voor ons allen. Dat heeft Hij laten zien in Jezus Christus die Hij naar ons toegezonden heeft en Hij heeft getuigd van de liefde van de Vader voor ons allen. Hij heeft zelfs zijn leven voor ons gegeven, om te laten zien hoezeer Hij ons liefheeft. Wij gaan daarvoor. hiervan getuigen te zijn voor alle mensen. De  Heilige Geest zal ons zeker daartoe helpen. Vandaag heb ik mogen meemaken in onze parochie dat 19 kinderen het Heilig Vormsel mochten ontvangen. Het Heilig Vormsel, waar bij de Heilige Geest werd afgeroepen, om deze kinderen inzicht, wijsheid en kracht te schenken, de weg te gaan, die Jezus ons is voorgegaan. namelijk de weg van de vrede, liefde, saamhorigheid en hulpzaamheid voor de ander. Ze werden gezalfd met de olie die, als betekenis heeft als bron van licht, verzorgende olie, als bron voor de zorg voor de ander, geurende olie, als bron van gastvrijheid, voedende olie, als bron van voedsel, brood voor elkaar, een schakel in het geheel. Hebben wij niet allen ooit in ons leven dit vormsel ontvangen om bezield te raken door het licht en vuur van de Heilige Geest? Het vuur dat als een brandend licht in ons leven moet zijn en dit licht aan elkaar door te geven? Niet verstoppen onder de korenmaat, maar op de kandelaar, zodat het schijnt voor iedereen. Nu wij Pinksteren naderen, bidden en smeken we dat de  Heilige Geest opnieuw over ons mag komen, om het vuur dat mischien wat verzwakt is of misschien zelfs gedoofd, dat dit vuur opnieuw in ons binnenste ontstoken mag worden en een helder licht mag zijn voor allen. daar willen wij voor gaan. Het vuur brandend te houden. Geef ons kracht, geef vuur, geef licht, geef kleur. Waai vol, blaas de geur in ons leven. Kom wind, kom storm, kom kracht en vorm, maak sterk, steek ons aan, doe ons leven. Daal neer, vervul, breek in, raak aan. Maak zacht Heilige Geest. En Jezus heeft het aan ons allen beloofd de helper, de Heilige Geest te zenden, niet alleen aan de apostelen, maar ook aan ons. Als jullie Mij liefhebben, zul je ter harte nemen wat ik jullie opdraag. En Ik zal de Vader vragen, jullie een andere helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen,  omdat  ze Hem niet ziet en niet kent; jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Met hemelvaart is Hij wel van ons heen gegaan, maar Hij laat ons nooit en te nimmer alleen. Door de Heilige Geest komt Jezus weer onder ons en in ons. En zal altijd bij ons zijn. De Heilige Geest zal ons opnieuw vormen en Jezus opnieuw leren kennen en beminnen. Hij zal ons helpen, dragers te zijn van Jezus boodschap en deze boodschap door tegeven als zijn levende getuigen. Daar gaan wij voor.

24-05-2009, 14:31 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
21-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Al heeft Hij ons verlaten.

Jezus is opgenomen bij de Vader, maar dat betekent niet het einde van het goede dat God met Hem begonnen is.Vandaag worden wij opgeroepen om met zijn werk, waar Jezus mee begonnen was, verder tegaan.De verrezen Heer zal ook in deze tijd met ons meewerken en ons de kracht schenken om van Hem te getuigen. Twee keer verliezen de apostelen Jezus. De eerste keer bij zijn dood aan het kruis. De tweede keer bij zijn hemelvaart. maar wel een groot verschil. De eerste keer waren ze diep bedroefd , dat Jezus nu dood is. Maar de tweede keer is bij het verdriet, dat ze Hem weer kwijt zijn ook de vreugde dat Hij niet dood is maar leeft. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Neen, door de Heilige Geest leeft Hij onder ons en zelfs in ons. Hij is voor altijd bij ons tot aan het einde der tijden. In de handelingen der apostelen lezen wij in hoofdstuk 1, vers 1-11 Na zijn lijden en dood heeft Hij herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God. Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnen kort  worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Toch hadden de leerlingen een heel vreemde vraag voor Hem. Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap van Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten  wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Bij hun, zoals zovelen in Israël, leefden nog steeds de gedachten, dat de Romeinen verdreven zouden worden, en in Israël het koningschap hersteld zou worden. Maar dat was niet de opdracht, die Jezus van zijn Vader kreeg. Inderdaad Christus is wel koning, maar zoals Hij voor Pilatus getuigde, die Hem de vraag stelde: Dus koning zijt Gij. Jezus antwoordde: Gij zegt het. Ja koning ben ik, maar mijn rijk is niet van deze wereld.
Ja Christus is wel degelijk Koning. Koning van het hemels koninkrijk, dat over de gehele aarde verbreid zal worden. Niet het koningschap van Israël,  maar Christus koninkrijk over de gehele aarde. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde der aarde. Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hun wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden  bij hen. Ze zeiden: Gallileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen zal op dezelfde wijze terug komen als jullie Hem naar de hemel hebben zien opgaan. Toen herinnerden de apostelen zich wat Jesus hun had gezegd, namelijk in Jeruzalem te blijven tot de Heilige Geest aan hun geschonken zal worden en zij keerden naar Jeruzalem terug om af te wachten, wat er verder zou gebeuren. Als eerste onder de mensen is Christus in zijn sterfelijk lichaam, dat onsterfelijk werd triumfantelijk opgestegen ten hemel. en deelt daar met zijn Vader alle glorie en macht. Deze dag is echter ook voor ons een dag van triomf. Want met Christus zijn wij verrezen, en door zijn hemelvaart  wordt ook ons lichaam verheerlijkt. Reeds nu delen we in deze kracht die sterker is dan de dood. Christus heeft de dood overwonnen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor ons allen.  Wie in MIj gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En wie in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven. Ook al moeten wij allen sterven, de dood is niet het einde, maar het begin van een nieuw leven, het eeuwig leven. Blijf niet naar de hemel staren, maar kom in actie.  Wij hebben de opdracht om Christus hemelskoninkrijk hier op aarde voort te zetten en te verbreiden. Zodat allen zijn Heerlijke naam en zijn onmetelijke liefde voor ons allen bekend wordt onder alle mensen. Wij moeten het uitdragen en moet van ons afstralen. We hebben wel de hulp nodig van de Heilige Geest. Nu we gekomen zijn in de noveen van 9 dagen voor Pinksteren, is het een mooie tijd, om zijn komst vurig af te meken, zodat de Heilige Geest, zoals op de eerste Pinksterdag over de apostelen neerdaalde, Hij ook over ons zal neerdalen met zijn wijsheid en kracht. Want ook wij hebben de Heiilige Geest hard, hard nodig. Hij moet ons opnieuw bezielen met zijn vuur, opdat, wij geheel vervuld raken en zo meewerken aan het koninkrijk Gods.

21-05-2009, 15:09 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
20-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overvloed vinden in de woestijn.
Overvloed vinden in de woestijn: is dat jou wel eens overkomen? In ons leven dat dikwijls op een woestijn lijkt hebben we wel hier eens gezocht naar de oase, waar een rijke bron te vinden is. De bron van Gods liefde voor ons, dat onze dorst zal lessen na het vele dwalen. Psalm 63 verhaalt ons over het zoeken naar God, om onze dorst te lessen.

God, U bent mijn God, U zoek ik, naar U smacht mijn ziel,naar U hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
In het heiligdom heb ik U gezien, uw macht en majesteit aanschouwd.Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed, jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven. Liggend op mijn bed denk ik aan U, wakend in de nacht prevel ik uw naam.U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. Laat verzinken in de diepten der aarde wie mij naar het leven staan, laat ten prooi vallen aan de jakhalzen wie mij uitleveren aan het zwaard. Maar de koning zal zich verheugen in God wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –leugenaars wordt de mond gesnoerd.

Diep in ieder mens leeft het kwellend verlangen naar het absolute, dat nooit helemaal vervuld kan worden. De ervaring van  de psalmist in de woestijn, de ontdekking dat God degene is, die onze dorst verorzaakt, is misschien wel één van de ervaringen die onze tijd het meest nodig heeft. "Naar u smacht mijn ziel" God laat zich juist vinden in de ervaring van het tekort, het onvervuld verlangen. Hebben wij soms ook niet het gevoeel van een grote leegte? Wat doen we dan? Gaan we deze leegte vullen met verstrooingen, die echter het verlangen niet bevredigen. Er is maar één die onze verlangens kan vervullen.

20-05-2009, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
19-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Heer is waarlijk verrezen
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Met dank aan Mieke Mantel voor deze foto. Ja, waarlijk, de Heer is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Is voor ons gestorven en de derde dag verrezen. Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven.

19-05-2009, 09:30 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
Tags:De Heer is waarlijk verrezen Alleluja.
17-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkondigt het met blijdschap: de Heer heeft zijn volk verlost.
Deze openings tekst van de zesde zondag van Pasen is van Jesaja 48,20. 6 zondagen lang zitten we in de feestvreugde van het Paasfeest voordat we Christus hemelvaart gaan vieren op a.s. donderdag. De Heer heeft zijn volk verlost. De lezingen van vandaag staan in het teken van de liefde. zowel de brief van Johannes, als zijn evangelische boodschap En als tussenlezing komt Petrus aan het woord van zijn bezoek aan Cornelius. Waar hij uitgebreid vertelt over de verrezen Heer en terwijl hij sprak kwam de Heilige Geest met zijn gave over hen. Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar  Petrus deed hem opstaan en zei: "Sta op, ik ben ook maar een mens."Petrus nam het woord en sprak: n"Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk dan ook, ieder die hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.."terwijl Petrus nog zo aan het spreken was kwam de Heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. Dit was een duidelijke teken van God dat niet alleen voor de gelovige Joden, maar ook voor de heidenen De boodschap van Jezus bestemd was en zij evengoed volgelingen van Jezus konden zij. Niemand, maar dan ook miemand mag uitgesloten worden en dat Begreep Petrus heel goed. De gelovigen uit de besnijdenis die met  Petrus waren meegekomen waren stonden  verbaasd  dat ook over de heidenen de gaven van de Heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken.. Toen zei Petrus: "Kan iemand nog het water weigeren zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de Heilige Geest ontvangen hebben?"En  hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven. Zo groot is Gods liefde, dat ieder die naar Hem verlangt zijn genade in overvloed te geven.Ja Gods liefde voor ons is onmetelijk groot en zo komen we bij de apostel Johannes terecht die getuigenis over Godsliefde aflegt. God is liefde zegt Johannes.Johannes ook wel de apostel van de liefde genoemd, maakt in zijn brief duidelijk dat de liefde van God onze diepste grond van ons handelen moet zijn. Vrienden. Laten wij elkander liefhebben  want de liefde komt van God. De mens zonder liefde kent God niet want God is liefde en die liefde God is. heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld heeft gezonden heeft om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het offer van zijn leven. Joh. eerste brief 4,7-10  God is liefde. Wie de liefde niet kent, kent God niet. Zo geeft Johannes aan, dat wij , wanneer wij Christus leerlingen willen zijn het grootste gebod van Christus in acht dienen te nemen. Elkaar in Christus liefhebben.  Jezus heeft zich voor ons opgeofferd uit liefde voor ons, zodat wij in Hem gelukkig zouden worden, bevrijd van de zonden. Hij is niet de strenge God, maar een liefdevolle God, die ons allen liefheeft en ons allen wil redden. Wij moeten doordrongen raken van Godsliefde en van daaruit leven. En deze liefde uitstralen naar anderen, zodat ook zij Godsliefde mogen ervaren. Christus zelf gaf ons zijn gebod om elkander lief te hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Het is het enigste gebod dat Hij ons gaf, waarin alles in opgesloten ligt. Wie de liefde heeft, doet de ander geen pijn, gebruikt geen geweld, is rechtvaardig en vergevingsgezind. En wil alleen verzoening en geen strijd. In  het evangelie van Johannes van vandaag lezen we hoe Jezus van ons vraagt om elkander lief te hebben.  Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefe blijf. Dit zeg ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt. Joh.15,9-17 Elders gaat Jezus nog verder. Hij verlangt zelfs van ons dat wij ook onze vijanden liefhebben. Geen haat met haat vergelden, maar haat met liefde vergelden. Vergevingsgezind zijn tegenover onze vijanden, hoe moeilijk het ook kan zijn. Jezus zelf had ook vijanden, maar Hij haatte ze niet. Hij vergaf ze. En bad ook voor hen. Vader, Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bid voor hen die u vervolgen, of u bespotten omdat je gelooft In God en zijn eniggeboren Zoon, die Hij naar de aarde stuurde om allen te redden en te verlossen. Zoals Jezus voor ons was, zo moeten wij ook voor elkaar zijn. Vergevings en verzoeninggezind zijn. Liefdevol en vol mededogen. Want zij kennen Christus liefde nog niet. Wij moeten het hun laten zien. Heb elkander lief, zoals ik u heb liefgehad.

17-05-2009, 14:12 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
16-05-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God vinden betekent niet de aarde ontvluchten
God vinden betekent niet de aarde ontvluchten, integendeel zelfs we zullen midden in de aarde moeten staan Om als Christus leerlingen de gehele aarde zijn blijde boodschap te brengen van vrede, liefde en verzoening. W e dienen te zijn als pelgrims die op aarde de pelgrimage van vertrouwen te volgen. De weg, die Christus ons gewezen heeft En deze kunnen we vinden in zijn Woord opgetekend in de bijbel. Afgelopen jaar was in Belgie de Europese jongerenontmoeting in Brussel , geleid door de broeders van Taize.Onvergetelijk waren die dagen voor de jongeren. Verbroedering en vriendschap werden daar opgebouwd en het geloof in de verrezen Heer werd opnieuw in hun hart herboren en verdiept. Velen zijn na die dagen weer enthousiast naar huis teruggekeerd met de boodschap vrede , verzoening en liefde in hun eigen woonplaats uit te dragen. Vrede, verzoening en liefde voor alle volken, zodat alle tegenstrijdigheden en verdeeldheid en egoïsme van deze aarde verdwijnt. Geen oorlogen meer, geen terroristische aanslagen, maar vrede, eenheid en verbroedering  tussen en onder alle volken. In Brussel werd ook de brief van Frerè Alois vanuit Kenia gebruikt voor overdenking en als meditatie. Daarom zal hier ook enkele aanhalingen uit deze brief terug te vinden zijn. Wij als christenen moeten dus niet de aarde ontvluchten, maar er middenin staan. Wij zijn er voor bestemd Christus Naam te verbreiden en zijn boodschap te verspreiden. Het moet van ons afstralen. Zijn boodschap vinden we in de bijbel, waarin zijn Woord opgetekend staat. Ons geloof in Hem verdiepen en ons eigen te maken Blijf er echter daarin niet alleen staan, We moeten elkaar helpen ter ondersteuning en elkaar stimuleren. Willen we de vrede van Christus brengen, dan moeten we eerst vrede in ons eigen hart brengen.
Zoals Ambrosius zegt: Begin in jezelf aan vrede te werken en als jezelf tot vrede bent gebracht, zul je deze vrede uitdragen aan anderen. Vrede in ons hart daar gaat het om. God zelf schenkt ons die vrede,. Ook Jesus spreekt daarover, wat  we kunnen lezen bij Johannes hoofdstuk 14  vers 27
Ik laat jullie vrede na;mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Deze woorden van Jezus zijn niet alleen tot de apostelen gesproken maar ook uitdrukkelijk tot ons. Mijn vrede geef ik jullie. Wanneer deze vrede van Christus ten volle in ons hart is en deze over de hele aarde verspreiden, dan zal het aanschijn van de aarde vernieuwen.Pelgrimage van vrede envertrouwen over de gehele aarde. Deze pelgrimage helpt ons ons geloof te verdiepen en ons in one samenleving gestalte te geven aan verbondenheid.  Belangrijk is steeds weer terug te keren naar de Bron. vlak bij ons en zelfs in ons. Zij is te vinden in persoonlijke verbondenheid met Christus. Deze bron in ons steeds weer voeden met Zijn Woord, het Woord van Christus, de Zoon van God Het woord van God verenigt ons en overstijgt alle verdeeldheid. Luisteren we elke dag opnieuw naar Zijn Woord. Woorden van liefde. Hij brengt ons dan weer tot leven. Samen zijn in zo'n mooie onderlinge verbondenheid geeft hoop voor ons persoonlijk leven, voor de maatschappij en de wereld. Deze verbondenheid opent voor ons een nieuwe manier om God te begrijpen. Niet de aarde ontvluchten maar midden in staan en door onze manier van leven laten uitstralen Gods onmetelijke liefde voor allen. Dat allen Hem mogen leren kennen, Hem aanvaarden en Hem liefhebben.

16-05-2009, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
05-04-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hosanna in den hoge

Hosanna;Gezegend de Komende in de naam des Here; Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge. Zo klinkt het vandaag op Palmzondag in alle kerken. Zo klonk het toen Jezus zijn intocht maakte op een ezelsveulen in Jeruzalem. Maar wat schrijnend, want enkele dagen later klinkt geen hosanna, maar kruisigHem. Was het volk het nu al vergeten, dat ze Hem bejubelde en Hem toejuichte. Klederen en takken op de weg legde, zodat Hij daaroverheen zou gaan? Ik twijfel. Het was volgens mij veeleer de angst en de vrees , dat ze buiten de tempel gesloten zouden worden door de schriftgeleerden en de Farizeën, die hen ophitsten. Zij juist haatten Jezus en wilde Hem dood. En daarom hitsten zij het volk op om Barabbas te kiezen voor vrijlating. En ze gehoorzaamden en riepen met z'n allen: kruisig Hem.  De hulde maakte plaats voor verguizing. En zo gaan wij nu de week in  van herdenking van de hulde en het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Vandaag lazen we ook de voorspelling van Jesaja, die reeds voorzegde wat er zou gebeuren.  God, de Heer, heeft mij de gave van het woord geschonken. Ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord; elke morgen richt Hij het woord tot mij, en ik luister met volle overgave. God de Heer, heeft tot mij gesproken, en ik heb mij niet verzet; ik ben niet teruggedeinsd.  Mijn rug  bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en mij bespuwden. God de Heer, zal mij helpen; daarom zal ik niet beschaamd staan, en ik zal geen spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik niet  te schande zal worden. Jezus wist, dat zijn Vader in de hemel wilde, dat hij bespot en vernederd zou worden en de zware lijdensweg van gabbata naar golgota zou volgen om gekruisigd te worden en te sterven voor de zonden van ons allen. Zodat wij verlost zouden worden van het kwaad en het eeuwig leven zouden krijgen. De poorten der hemelen zouden weer geopend worden. En Jezus aanvaarde het. En zoals Jesaja elders zegt: Hij werd als een lam ter slachtbank geleid.  Maar de dood heeft niet het laatste woord. Jezus heeft de dood overwonnen en is de derde dag verrezen. Het grootste feest van het kerkelijk jaar. Want door zijn dood en verrijzenis hoeven ook wij niet te vrezen. Want in zijn verrijzenis zullen ook wij eeuwig leven en heeft de dood ook niet bij ons het laatste woord. In Jesus verrijzenis zullen ook wij eens verrijzen.

05-04-2009, 14:15 geschreven door Pelgrim  

Reageer (1)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  lissiebritteke
  www.bloggen.be/lissieb

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hertenman
  www.bloggen.be/hertenm

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  aantwaarrepe
  www.bloggen.be/aantwaa


  We zijn de 12de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!